Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1276/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8.7. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 και B8-1283/2016) (2016/2993(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1276/2016

(αντικαθιστά τις B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 και B8-1283/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδη, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0450)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1279/2016 και B8-1280/2016 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου