Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2993(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1276/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0450

Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris - Strasbūra

8.7. ES un Turcijas attiecības (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Turcijas attiecības (2016/2993(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 10. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 24. novembrī (24.11.2016. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 un B8-1283/2016 (2016/2993(RSP)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1276/2016

(aizstāj B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 un B8-1283/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok un Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0450).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1279/2016 un B8-1280/2016 vairs nav spēkā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika