Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2993(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1276/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0450

Protokół
Czwartek, 24 listopada 2016 r. - Strasburg

8.7. Stosunki UE-Turcja (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki UE-Turcja (2016/2993(RSP))

Debata odbyła się dnia 22 listopada 2016 r. (pkt 10 protokołu z dnia 22.11.2016).

Projekty rezolucji ogłoszone dnia 24 listopada 2016 r. (pkt 3 protokołu z dnia 24.11.2016).

Projekty rezolucji B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 i B8-1283/2016 (2016/2993(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1276/2016

(zastępujący B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 i B8-1283/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok i Michaela Šojdrová, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Estefanía Torres Martínez, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner i Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0450)

(Projekty rezolucji B8-1279/2016 i B8-1280/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności