Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1276/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0450

Proces-verbal
Joi, 24 noiembrie 2016 - Strasbourg

8.7. Relațiile UE-Turcia (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 10 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 24 noiembrie 2016 (punctul 3 al PV din 24.11.2016).

Propuneri de rezoluții B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 și B8-1283/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1276/2016

(care înlocuiește B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 și B8-1283/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2016)0450)

(Propunerile de rezoluții B8-1279/2016 și B8-1280/2016 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate