Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1276/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0450

Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg

8.7. Vzťahy EÚ – Turecko (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vzťahy EÚ – Turecko (2016/2993(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 22. novembra 2016 (bod 10 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené dňa 24. novembra 2016 (bod 3 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrhy uznesenia B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 a B8-1283/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1276/2016

(nahrádzajúci B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 a B8-1283/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok a Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0450)

(Návrhy uznesenia B8-1279/2016 a B8-1280/2016 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia