Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2993(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1276/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0450

Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

8.7. Förbindelserna mellan EU och Turkiet (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016 (punkt 10 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 november 2016 (punkt 3 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 och B8-1283/2016 (2016/2993(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1276/2016

(ersätter B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 och B8-1283/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0450)

(Resolutionsförslagen B8-1279/2016 och B8-1280/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy