Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1232/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0456

Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

8.13. Valko-Venäjän tilanne (äänestys)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Valko-Venäjän tilanne (2016/2934(RSP))

Keskustelu käytiin 26. lokakuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 26.10.2016, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 24. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 ja B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1232/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 ja B8-1240/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Jens Nilsson S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0456)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1238/2016 ja B8-1239/2016 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö