Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1232/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0456

Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

8.13. Situationen i Vitryssland (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))

Debatten hade ägt rum den 26 oktober 2016 (punkt 14 i protokollet av den 26.10.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 november 2016 (punkt 4 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 och B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1232/2016

(ersätter B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 och B8-1240/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Jens Nilsson, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0456)

(Resolutionsförslagen B8-1238/2016 och B8-1239/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy