Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург

13. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 октомври 2016 г.)

комисия EMPL

- Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (2016/2269(INI))
(подпомагаща: ECON)

- Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (2016/2270(INI))
(подпомагаща: ECON)

комисия ITRE

- Цифровизация на европейската промишленост (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

комисии ITRE, IMCO

- Онлайн платформите и цифровият единен пазар (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(подпомагаща: EMPL, REGI)

комисия IMCO

- Европейски стандарти - прилагане на Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2016/2274(INI))
(подпомагаща: INTA, TRAN, ITRE)


- План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(подпомагаща: ITRE, JURI)

- По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (2016/2272(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 17 ноември 2016 г.)

комисия INTA

- Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI))
(подпомагаща: DEVE, EMPL, ITRE)

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (2016/2306(INI))
(подпомагаща: REGI, BUDG)

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (2016/2307(INI))
(подпомагаща: FEMM, CULT, BUDG)

комисия ITRE

- Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (2016/2305(INI))
(подпомагаща: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

комисия REGI

- Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2016/2302(INI))
(подпомагаща: AGRI, ITRE, BUDG)

- Бъдещите перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване (2016/2303(INI))
(подпомагаща: BUDG)

- Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2016/2304(INI))
(подпомагаща: EMPL, BUDG)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Към нова рамка за търговията между ЕС и Турция с цел подобряване на двустранните търговски отношения и модернизиране на митническия съюз (2016/2031(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, EMPL

комисия DEVE

- Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: DEVE, AGRI, INTA

комисии DEVE, INTA

- Водеща инициатива на ЕС за производството на облекло (2016/2140(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: DEVE
подпомагаща: EMPL, INTA

комисия EMPL

- Разрешение за използване на произведения или други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на незрящи лица, лица с увредено зрение или с други увреждания и изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия на произведения или други обекти в достъпен формат, защитени с авторското право и други сродни права, в полза на слепи лица, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: PETI, CULT, EMPL, INTA


комисии ENVI, EMPL

- Сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, ENVI, EMPL

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 октомври 2016 г.)

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски стандарти - прилагане на Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2016/2274(INI))
(подпомагаща: INTA, TRAN, ITRE (член 54 от Правилника за дейността))

- План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 17 ноември 2016 г.)

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (2016/2306(INI))
(подпомагаща: REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (2016/2307(INI))
(подпомагаща: FEMM, CULT, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))


комисия REGI (член 54 от Правилника за дейността)

- Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2016/2302(INI))
(подпомагаща: AGRI, ITRE, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

Съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 октомври 2016 г.)

- Онлайн платформите и цифровият единен пазар (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
комисии: ITRE, IMCO
(подпомагаща: EMPL, REGI)

Промяна на вида на процедурата

Нов вид на процедурата 2016/2237(INL) вместо 2016/2237(INI) (обявен на 6 октомври 2016 г.):

- Устав за социалните и основани на солидарност предприятия (2016/2237(INL))

Правна информация - Политика за поверителност