Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 - Štrasburk

13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. října 2016)

výbor EMPL

- Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu (2016/2269(INI))
(stanovisko: ECON)

- Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě (2016/2270(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor ITRE

- Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

výbory ITRE, IMCO

- On-line platformy a jednotný digitální trh (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(stanovisko: EMPL, REGI)

výbor IMCO

- Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(stanovisko: INTA, TRAN, ITRE)


- Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI)

- Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (2016/2272(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 17. listopadu 2016)

výbor INTA

- Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (2016/2301(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE)

výbor ECON

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (2016/2306(INI))
(stanovisko: REGI, BUDG)

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (2016/2307(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG)

výbor ITRE

- Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G (2016/2305(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

výbor REGI

- Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU (2016/2302(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, BUDG)

- Budoucí perspektivy technické pomoci v rámci politiky soudržnosti (2016/2303(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů (2016/2304(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFET

- Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem pro posílení dvoustranných vztahů a modernizaci celní unie (2016/2031(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, EMPL

výbor DEVE

- Palmový olej a likvidace deštných pralesů (2016/2222(INI))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: DEVE, AGRI, INTA

výbory DEVE, INTA

- Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))
předáno příslušnému výboru: DEVE
stanovisko: EMPL, INTA

výbor EMPL

- Povolená použití děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch nevidomých a zrakově postižených osob či osob s jinými poruchami čtení a změna směrnice 2001/29/ES o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Přeshraniční výměna kopií některých děl chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími a jiných předmětů ochrany v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, která je ve prospěch osob nevidomých, zrakově postižených či osob s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA


výbory ENVI, EMPL

- Uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI, EMPL

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. října 2016)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Evropské normy - provádění nařízení (EU) č. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(stanovisko: INTA, TRAN, ITRE (článek 54 jednacího řádu))

- Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), JURI (článek 54 jednacího řádu))

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 17. listopadu 2016)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (2016/2306(INI))
(stanovisko: REGI, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (2016/2307(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG (článek 54 jednacího řádu))


výbor REGI (článek 54 jednacího řádu)

- Správná skladba financování pro evropské regiony: nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU (2016/2302(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. října 2016)

- On-line platformy a jednotný digitální trh (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
výbory: ITRE, IMCO
(stanovisko: EMPL, REGI)

Změna postupu

Nový postup 2016/2237(INL) namísto 2016/2237(INI) (oznámen dne 6. října 2016):

- Statut podniků sociální a solidární ekonomiky (2016/2237(INL))

Právní upozornění - Ochrana soukromí