Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg

13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. októbra 2016)

výbor EMPL

- Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (2016/2269(INI))
(stanovisko: ECON)

- Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (2016/2270(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor ITRE

- Digitalizácia európskeho priemyslu (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

výbory ITRE, IMCO

- Online platformy a jednotný digitálny trh (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(stanovisko: EMPL, REGI)

výbor IMCO

- Európske normy – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(stanovisko: INTA, TRAN, ITRE)


- Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI)

- Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (2016/2272(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 17. novembra 2016)

výbor INTA

- Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE)

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (2016/2306(INI))
(stanovisko: REGI, BUDG)

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (2016/2307(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG)

výbor ITRE

- Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (2016/2305(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

výbor REGI

- Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (2016/2302(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, BUDG)

- Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (2016/2304(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

Zmeny v pridelení veci (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom na posilnenie dvojstranných obchodných vzťahov a modernizáciu colnej únie (2016/2031(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, EMPL

výbor DEVE

- Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (2016/2222(INI))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: DEVE, AGRI, INTA

výbory DEVE, INTA

- Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI))
predložené gestorskému výboru: DEVE
stanovisko: EMPL, INTA

výbor EMPL

- Povolené spôsoby používania diel ainých materiálov chránených autorským právom asním súvisiacimi právami vprospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, azmena smernice 2001/29/ES ozosúladení niektorých aspektov autorských práv asnimi súvisiacich práv vinformačnej spoločnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Cezhraničná výmena kópií určitých diel ainých materiálov chránených autorským právom asním súvisiacimi právami vprístupnom formáte vprospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou atretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA


výbory ENVI, EMPL

- Uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI, EMPL

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. októbra 2016)

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európske normy – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(stanovisko: INTA, TRAN, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 17. novembra 2016)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (2016/2306(INI))
(stanovisko: REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (2016/2307(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))


výbor REGI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (2016/2302(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. októbra 2016)

- Online platformy a jednotný digitálny trh (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
výbory: ITRE, IMCO
(stanovisko: EMPL, REGI)

Zmena postupu

Nový postup 2016/2237(INL) namiesto postupu 2016/2237(INI) (oznámený 6. októbra 2016):

- Štatút pre sociálne a solidárne podniky (2016/2237(INL))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia