Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten för 2016: Uppdatering av anslag för att återspegla den senaste utvecklingen på migrations- och säkerhetsområdet, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden till följd av den samlade överföringen, utvidgning av Efsi, ändring av Frontex tjänsteförteckning och uppdatering av intäktsanslagen (egna medel) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till den allmänna budgeten 2016: Genomförande av beslutet om egna medel nr 2014/335/EU efter avslutandet av ratificeringsprocessen och dess ikraftträdande den 1 oktober 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2016 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska arbetsmiljöbyrån (B8-1024/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att bevilja Bosnien och Hercegovina status som kandidatland för anslutning till Europeiska unionen (B8-1112/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om inledandet av förfarandet för Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (B8-1113/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de nationella behörigheterna (B8-1114/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av alternativa metoder till djurförsök (B8-1117/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om olika ekonomiska förutsättningar mellan Europeiska unionens medlemsstater (B8-1118/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om förordning (EU) nr 1291/2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (B8-1119/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om stödet till dagstidningen l'Humanité (B8-1137/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

IMCO

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om inrättandet av 200 tjänster som gränsvakter (B8-1138/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om integrationen av migranter i landsbygdsområden (B8-1139/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om handelsavtalet mellan EU och Japan (B8-1140/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens förslag om vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel (B8-1141/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om finansieringsvillkor för investeringar i infrastruktur och energiomställning (B8-1142/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om TTIP och skyddet av kontrollerade ursprungsbeteckningar (B8-1145/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Dominique Bilde och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om skydd av vattenbruket, bland annat odling av skaldjur, kräftodling, fiskodling och algodling (B8-1146/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om förordning (EU) nr 1295/2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (B8-1147/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om jordbrukare som tvingas överge sina jordbruksföretag före pensionsåldern (B8-1148/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om situationen vid varvet i Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Bernard Monot. Förslag till resolution om de stresstester som utfördes av ECB och EBA 2016 (B8-1150/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska kommissionens strategi för att hejda offentliggörandet av interna eller konfidentiella handlingar (B8-1151/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om stödet till de muséer, teatrar och kulturinstitutioner som hotas av stängning (B8-1152/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens förslag om att begränsa människors exponering för akrylamid (B8-1153/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (B8-1154/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska fiskerikontrollbyrån (B8-1155/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (B8-1156/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den oro på finansmarknaderna som orsakats av Deutsche Bank (B8-1157/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om terrorattackerna mot religiösa samfund som förföljs av Islamiska staten, särskilt det judiska samfundet (B8-1174/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om demokratisering av tillträdet till högre utbildning för personer med funktionsnedsättning (B8-1175/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (B8-1176/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den italienska bankkrisen och balansen i Target2-systemet (B8-1177/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förslaget till EU-skatt (B8-1178/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om uppdatering av regelverket för medicintekniska produkter (B8-1179/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Regionkommitténs lyxutgifter (B8-1180/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om upprättande av ett gemensamt försvar (B8-1181/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om upptrappningen av kriget i Jemen (B8-1182/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av särskilda anslag till stöd för medlemsstaternas hantering av utgifter för hälso- och sjukvård för äldre (B8-1184/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om utvärderingen av rättsstatsprincipen i Polen (B8-1185/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de stora koncernernas skatteflykt (B8-1186/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om ekonomiska skillnader till följd av den gemensamma valutan (B8-1187/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder för att öka andelen kvinnor inom IKT-sektorn och uppmuntra kvinnor att bedriva studier på området för it och innovation (B8-1188/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om integrering av flyktingar på arbetsmarknaden (B8-1189/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den gemensamma skrivelsen från transportministrarna i åtta medlemsstater om illojal konkurrens inom vägtransportsektorn (B8-1190/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förlängningen av EU:s sanktioner mot Ryssland och effekterna för medlemsstaternas ekonomier (B8-1191/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av hiv i kriminalvårdsanstalter (B8-1192/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om livsmedelstillsatserna E 249 och E 250 (B8-1193/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om drosophila suzukii (B8-1194/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om test för zikaviruset (B8-1195/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ett gemensamt europeiskt skatteregistreringsnummer (B8-1196/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde och Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användningen av renat gråvatten (B8-1197/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skyddet för de mänskliga rättigheterna i Turkiet (B8-1198/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av ökad finansiering till stöd för de befolkningar som drabbats av det meteorologiska fenomenet El Niño och om inrättande av en expertgrupp för framtagande av nya odlingstekniker i de berörda områdena (B8-1199/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förvaltningen av EU-medel som avsatts för att hjälpa vissa Balkanländer att ansluta sig till Europeiska unionen (B8-1200/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

BUDG

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om en minskning av den digitala klyftan på landsbygden (B8-1201/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om planen för omplacering av migranter (B8-1202/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om vargens status som skyddad art (B8-1204/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om markrofferi i Kambodja för produktion av socker för EU (B8-1205/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av ingående undersökningar för att övervaka situationen för de arktiska isarna (B8-1206/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reformen av Basel III (B8-1207/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om det hot som kapitlet om investeringar i handelsavtalet mellan EU och Kanada utgör för medlemsstaterna (B8-1208/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om Cydalima perspectalis (B8-1209/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Mireille D'Ornano och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om antibiotikaresistens (B8-1210/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om återupprättande av förbindelserna med Iran (B8-1211/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om fängslade journalister i Turkiet (B8-1212/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Schengensystemets avskaffande (B8-1213/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om bekämpningen av Boko Haram (B8-1214/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om annullering av statliga värdepapper som köpts och hålls av ECB (B8-1215/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy