Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 337kWORD 99k
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Αναφορές
 6.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα
  
7.2.Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας
  
7.3.Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (ψηφοφορία)
  
8.2.Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (ψηφοφορία)
  
8.3.Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  
8.4.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
8.7.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (ψηφοφορία)
  
8.8.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (ψηφοφορία)
  
8.9.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (ψηφοφορία)
  
8.10.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (ψηφοφορία)
  
8.11.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (ψηφοφορία)
  
8.12.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  
8.13.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Η κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


3. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička και Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Tουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Alessia Maria Mosca, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


4. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski και Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


5. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 22 Νοεμβρίου 2016

(*) Όνομα απόρρητο.

(*) (αριθ. 1126/2016)· (*) (αριθ. 1127/2016)· Fabrizio Eleuteri (αριθ. 1128/2016)· Orazio Olivari (αριθ. 1129/2016)· Jonathan Knight (αριθ. 1130/2016)· Georgios Kornelakis (αριθ. 1131/2016)· (*) (αριθ. 1132/2016)· (*) (αριθ. 1133/2016)· (*) (αριθ. 1134/2016)· Dolors Verdaguer Soler (αριθ. 1135/2016)· Gaetano Cortese (αριθ. 1136/2016)· Gaetano Cortese (αριθ. 1137/2016)· Gaetano Cortese (αριθ. 1138/2016)· (*) (αριθ. 1139/2016)· (*) (αριθ. 1140/2016)· (*) (αριθ. 1141/2016)· Jonathan Gutteridge (αριθ. 1142/2016)· (*) (αριθ. 1143/2016)· (*) (αριθ. 1144/2016)· (*) (αριθ. 1145/2016)· Bastian Auser (αριθ. 1146/2016)· (*) (αριθ. 1147/2016)· Gnaneshwer Jadav (αριθ. 1148/2016)· (*) (αριθ. 1149/2016)· Thomas Lappe (αριθ. 1150/2016)· Francesco Fornari (αριθ. 1151/2016)· (*) (αριθ. 1152/2016)· (*) (αριθ. 1153/2016)· (*) (αριθ. 1154/2016)· Pedro Preto Paulo (αριθ. 1155/2016)· Marco Jäger (αριθ. 1156/2016)· (*) (αριθ. 1157/2016)· (*) (αριθ. 1158/2016)· Emanuela Marchetta (αριθ. 1159/2016)· Gabriel Vasiloiu (αριθ. 1160/2016)· Maurizio Michele Sapio (αριθ. 1161/2016)· (*) (αριθ. 1162/2016)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 1163/2016)· (*) (αριθ. 1164/2016)· Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (αριθ. 1165/2016)· (*) (αριθ. 1166/2016)· Massimo D'Agostino (αριθ. 1167/2016)· Isabel Rubio Pérez (αριθ. 1168/2016)· (*) (αριθ. 1169/2016)· (*) (αριθ. 1170/2016)· (*) (αριθ. 1171/2016)· (*) (αριθ. 1172/2016)· (*) (αριθ. 1173/2016)· Cristian Mihai Făgădar (αριθ. 1174/2016)· (*) (αριθ. 1175/2016)· Gaetano Cortese (αριθ. 1176/2016)· Isaac Ibáñez García (αριθ. 1177/2016)· (*) (αριθ. 1178/2016)· (*) (αριθ. 1179/2016)· Kurt Gommeringer (αριθ. 1180/2016)· (*) (αριθ. 1181/2016)· Christine Beksgaard Jensen (αριθ. 1182/2016)· Claire Monks (αριθ. 1183/2016)· Maria Barbara Cerminara (αριθ. 1184/2016)· Víctor Delgado Santiago (αριθ. 1185/2016)· (*) (αριθ. 1186/2016)· Remus Roman (αριθ. 1187/2016)· Francesc M Herrero Ricós (αριθ. 1188/2016)· Christopher Moore (αριθ. 1189/2016)· (*) (αριθ. 1190/2016)· (*) (αριθ. 1191/2016)· (*) (αριθ. 1192/2016)· (*) (αριθ. 1193/2016)· (*) (αριθ. 1194/2016)· (*) (αριθ. 1195/2016)· (*) (αριθ. 1196/2016)· Paolo Malaraggia (αριθ. 1197/2016)· (*) (αριθ. 1198/2016)· Jörg Prahl (αριθ. 1199/2016)· (*) (αριθ. 1200/2016)· Ghiță Daniel (αριθ. 1201/2016)· Paola Bellone (αριθ. 1202/2016)· (*) (αριθ. 1203/2016)· Lorella Dapporto (αριθ. 1204/2016)· Ada Raggi (αριθ. 1205/2016)· Umberto Lanzi (αριθ. 1206/2016)· Rene Vandi (αριθ. 1207/2016)· Giancarlo Ripa (αριθ. 1208/2016)· Riccardo Bertilotti (αριθ. 1209/2016).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 22 Νοεμβρίου 2016 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


6. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 [2016/2150(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0331/2016)

Ο Νότης Μαριάς παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Emily O'Reilly (Διαμεσολαβητής) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Emily O'Reilly και Νότης Μαριάς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


7. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016)


7.1. Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Οι Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri και Malin Björk παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Diane James, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


7.2. Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Οι Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga και António Marinho e Pinto παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


7.3. Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Svoboda και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 και B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1256/2016

(αντικαθιστά τις B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 και B8-1272/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Bodil Valero και Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0444)


8.2. Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 και B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1260/2016

(αντικαθιστά τις B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 και B8-1275/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ernest Urtasun και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0445)


8.3. Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 και B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1261/2016

(αντικαθιστά τις B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 και B8-1273/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0446)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1266/2016 καταπίπτει.)


8.4. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0447)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0447)


8.5. Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (αναδιατύπωση) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0011/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0448)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0448)


8.6. Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 και B8-1255/2016 (2016/2933(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1123/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1249/2016

(αντικαθιστά τις B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 και B8-1254/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Merja Kyllönen.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0449)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1251/2016 και B8-1255/2016 καταπίπτουν.)


8.7. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 και B8-1283/2016) (2016/2993(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1276/2016

(αντικαθιστά τις B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 και B8-1283/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδη, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0450)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1279/2016 και B8-1280/2016 καταπίπτουν.)


8.8. Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1229/2016 και B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1229/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1235/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0451)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt σχετικά με την ψηφοφορία.


8.9. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 [2016/2150(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0331/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0452)

Παρεμβάσεις

Ο Νότης Μαριάς (εισηγητής) σχετικά με την ψηφοφορία.


8.10. Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ» [2016/2033(INI)] Εισηγητής: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0453)


8.11. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών [2016/2076(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0454)


8.12. Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων [2015/2349(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0455)


8.13. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 και B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1232/2016)

(αντικαθιστά τις B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 και B8-1240/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Jens Nilsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0456)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1238/2016 και B8-1239/2016 καταπίπτουν.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan και Stanislav Polčák

Έκθεση Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Η κατάσταση στη Συρία - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 -RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl και Seán Kelly

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl και Seán Kelly

Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Έκθεση Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka και Seán Kelly

Έκθεση Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Έκθεση Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka και Seán Kelly

Έκθεση Νότης Μαριάς - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil και Peter Jahr

Η κατάσταση στη Λευκορωσία - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski και Bogdan Andrzej Zdrojewski.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000134/2016) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Ο Bogdan Brunon Wenta (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán και Xabier Benito Ziluaga.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Μεταγενέστερη περίοδος συνόδου.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Οκτωβρίου 2016)

επιτροπή EMPL

- Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (2016/2269(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

- Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (2016/2270(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)

επιτροπή ITRE

- Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

επιτροπές ITRE, IMCO

- Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, REGI)

επιτροπή IMCO

- Ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, TRAN, ITRE)

- Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI)

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα προϊόντα: οφέλη για τους καταναλωτές και τις εταιρείες (2016/2272(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Νοεμβρίου 2016)

επιτροπή INTA

- Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (2016/2301(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, EMPL, ITRE)

επιτροπή ECON

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2306(INI))
(γνωμοδότηση: REGI, BUDG)

επιτροπή EMPL

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2307(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, BUDG)

επιτροπή ITRE

- Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (2016/2305(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

επιτροπή REGI

- Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (2016/2302(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, ITRE, BUDG)

- Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (2016/2303(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

- Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της προβολής στις επιδόσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2016/2304(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και τον εκσυγχρονισμό της τελωνιακής ένωσης (2016/2031(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: AFET, EMPL

επιτροπή DEVE

- Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (2016/2222(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI
γνωμοδότηση: DEVE, AGRI, INTA

επιτροπές DEVE, INTA

- Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα ένδυσης (2016/2140(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : DEVE
γνωμοδότηση: EMPL, INTA

επιτροπή EMPL

- Επιτρεπόμενες χρήσεις έργων ή άλλων αντικείμενων τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI
γνωμοδότηση: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών με αντικείμενο αντίτυπα, σε προσβάσιμη μορφή, ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI
γνωμοδότηση: PETI, CULT, EMPL, INTA


επιτροπές ENVI, EMPL

- Σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, EMPL

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Οκτωβρίου 2016)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκά πρότυπα - εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, TRAN, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI(άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Νοεμβρίου 2016)

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2306(INI))
(γνωμοδότηση: REGI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2307(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))


επιτροπή REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (2016/2302(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI, ITRE, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27ης Οκτωβρίου 2016)

- Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
επιτροπές: ITRE, IMCO
(γνωμοδότηση: EMPL, REGI)

Αλλαγή τύπου διαδικασίας

Νέος τύπος διαδικασίας 2016/2237(INL) αντί 2016/2237(INI) (ανακοινώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2016):

- Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (2016/2237(INL))


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της συνολικής μεταφοράς, παράταση λειτουργίας του ΕΤΣΕ, τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Frontex και ενημέρωση των πιστώσεων εσόδων (ίδιοι πόροι) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την περάτωση της διαδικασίας επικύρωσης και τη θέση της σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στον χώρο εργασίας (B8-1024/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χορήγηση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας (B8-1112/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1113/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα και τις εθνικές αρμοδιότητες (B8-1114/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα (B8-1117/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη (B8-1118/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (B8-1119/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενισχύσεις προς την ημερήσια εφημερίδα L'Humanité (B8-1137/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

IMCO

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία 200 θέσεων συνοριοφυλάκων (B8-1138/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένταξη των μεταναστών σε αγροτικές περιοχές (B8-1139/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (B8-1140/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τα επιστημονικά κριτήρια προσδιορισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών στα φυτοφάρμακα (B8-1141/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς χρηματοδότησης των επενδύσεων σε υποδομές και την ενεργειακή μετάβαση (B8-1142/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) και την προστασία της Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΕΟΠ) (B8-1145/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Bilde και Sylvie Goddyn. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των κατηγοριών υδατοκαλλιέργειας, όπως είναι η οστρακοκαλλιέργεια, η γαριδοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια φυκιών (B8-1146/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (B8-1147/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους αγρότες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εκμεταλλεύσεις τους πριν φθάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης (B8-1148/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα ναυπηγεία του Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Bernard Monot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διενέργησαν η ΕΚΤ και η ΕΑΤ το 2016 (B8-1150/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να θέσει φραγμό στη δημοσιοποίηση εσωτερικών ή εμπιστευτικών εγγράφων (B8-1151/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη των μουσείων, των θεάτρων και των πολιτιστικών χώρων που απειλούνται με κλείσιμο (B8-1152/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό της ανθρώπινης έκθεσης στο ακρυλαμίδιο (B8-1153/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1154/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (B8-1155/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (B8-1156/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους οικονομικούς κλυδωνισμούς που προκάλεσε η Deutsche Bank (B8-1157/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιθέσεις κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων που διώκονται από την ομάδα «Ισλαμικό Κράτος», και ιδιαίτερα κατά της εβραϊκής κοινότητας (B8-1174/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (B8-1175/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (B8-1176/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιταλική τραπεζική κρίση και τις θέσεις στο σύστημα TARGET2 (B8-1177/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού φόρου (B8-1178/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (B8-1179/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις άχρηστες δαπάνες της Επιτροπής των Περιφερειών (B8-1180/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

REGI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ενός συστήματος κοινής άμυνας (B8-1181/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη (B8-1182/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα παροχής ειδικών κονδυλίων για τη στήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση των δαπανών στον τομέα της υγείας των ηλικιωμένων (B8-1184/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αξιολόγηση του κράτους δικαίου στην Πολωνία (B8-1185/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φοροδιαφυγή των μεγάλων ομίλων (B8-1186/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οικονομική απόκλιση που προκαλεί το ενιαίο νόμισμα (B8-1187/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλοποίηση δράσεων που προωθούν την επαγγελματική ένταξη των γυναικών στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις ενθαρρύνουν να σπουδάσουν στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας (B8-1188/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας (B8-1189/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινή επιστολή των υπουργών μεταφορών οκτώ κρατών μελών σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον τομέα των οδικών μεταφορών (B8-1190/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανανέωση των ευρωπαϊκών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας και τις συνέπειές της στην οικονομία των κρατών μελών (B8-1191/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επιπολασμό του ιού HIV στα σωφρονιστικά ιδρύματα (B8-1192/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων E 249 και E 250 (B8-1193/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Drosophila suzukii (B8-1194/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανίχνευση του ιού Ζίκα (B8-1195/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου (B8-1196/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde και Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων οικιακών λυμάτων (B8-1197/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (B8-1198/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για παροχή μεγαλύτερης χρηματοδότησης υπέρ της στήριξης των πληθυσμών που πλήττονται από το φαινόμενο El Niño και τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή νέων τεχνικών μεθόδων καλλιέργειας στις εν λόγω περιοχές (B8-1199/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων που προορίζονται για τη στήριξη της ένταξης ορισμένων χωρών των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1200/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην ύπαιθρο (B8-1201/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο μετεγκατάστασης των μεταναστών (B8-1202/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το καθεστώς προστατευόμενου είδους του canis lupus (B8-1204/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αρπαγή γαιών στην Kαμπότζη για τη ζάχαρη της ΕΕ (B8-1205/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αίτηση για διεξαγωγή εκτεταμένων μελετών με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των πάγων της Αρκτικής (B8-1206/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της συνθήκης «Βασιλεία ΙΙΙ» (B8-1207/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απειλή την οποία συνιστά για τα κράτη μέλη το περί επενδύσεων κεφάλαιο που περιλαμβάνει η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά (B8-1208/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Cydalima perspectalis (B8-1209/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά (B8-1210/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκατάσταση των σχέσεων με το Ιράν (B8-1211/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους δημοσιογράφους που είναι φυλακισμένοι στην Τουρκία (B8-1212/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον τερματισμό του συστήματος Σένγκεν (B8-1213/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde και Jean-Luc Schaffhauser. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης Boko Haram (B8-1214/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ακύρωση των τίτλων δημοσίου χρέους που αποκτήθηκαν και κατέχονται από την ΕΚΤ (B8-1215/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 30 Νοεμβρίου 2016 και την 1η Δεκεμβρίου 2016.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου