Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 303kWORD 90k
Neljapäev, 24. november 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.ELi ja Türgi suhted (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Olukord Valgevenes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Petitsioonid
 6.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
7.1.Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum
  
7.2.Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso do Suli osariigis Brasiilias
  
7.3.Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum
 8.Hääletused
  
8.1.Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum (hääletus)
  
8.2.Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso do Suli osariigis Brasiilias (hääletus)
  
8.3.Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum (hääletus)
  
8.4.Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale ***I (hääletus)
  
8.5.Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)
  
8.6.Olukord Süürias (hääletus)
  
8.7.ELi ja Türgi suhted (hääletus)
  
8.8.ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (hääletus)
  
8.9.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (hääletus)
  
8.10.Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (hääletus)
  
8.11.ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (hääletus)
  
8.12.Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (hääletus)
  
8.13.Olukord Valgevenes (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Energia kättesaadavus arengumaades (arutelu)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2016/2933(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokolli punkt 9).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016);

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.6.


3. ELi ja Türgi suhted (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Türgi suhted (2016/2993(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokolli punkt 10).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička ja Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik ja Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Türgis (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.7.


4. Olukord Valgevenes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes (2016/2934(RSP))

Arutelu toimus 26. oktoobril 2016 (26.10.2016 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Valgevene kohta (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.13.


5. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

22. november 2016

(*) Nimi salastatud.

(*) (nr 1126/2016); (*) (nr 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (nr 1128/2016); Orazio Olivari (nr 1129/2016); Jonathan Knight (nr 1130/2016); Georgios Kornelakis (nr 1131/2016); (*) (nr 1132/2016); (*) (nr 1133/2016); (*) (nr 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (nr 1135/2016); Gaetano Cortese (nr 1136/2016); Gaetano Cortese (nr 1137/2016); Gaetano Cortese (nr 1138/2016); (*) (nr 1139/2016); (*) (nr 1140/2016); (*) (nr 1141/2016); Jonathan Gutteridge (nr 1142/2016); (*) (nr 1143/2016); (*) (nr 1144/2016); (*) (nr 1145/2016); Bastian Auser (nr 1146/2016); (*) (nr 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (nr 1148/2016); (*) (nr 1149/2016); Thomas Lappe (nr 1150/2016); Francesco Fornari (nr 1151/2016); (*) (nr 1152/2016); (*) (nr 1153/2016); (*) (nr 1154/2016); Pedro Preto Paulo (nr 1155/2016); Marco Jäger (nr 1156/2016); (*) (nr 1157/2016); (*) (nr 1158/2016); Emanuela Marchetta (nr 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (nr 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (nr 1161/2016); (*) (nr 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr 1163/2016); (*) (nr 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (nr 1165/2016); (*) (nr 1166/2016); Massimo D'Agostino (nr 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (nr 1168/2016); (*) (nr 1169/2016); (*) (nr 1170/2016); (*) (nr 1171/2016); (*) (nr 1172/2016); (*) (nr 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (nr 1174/2016); (*) (nr 1175/2016); Gaetano Cortese (nr 1176/2016); Isaac Ibáñez García (nr 1177/2016); (*) (nr 1178/2016); (*) (nr 1179/2016); Kurt Gommeringer (nr 1180/2016); (*) (nr 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (nr 1182/2016); Claire Monks (nr 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (nr 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (nr 1185/2016); (*) (nr 1186/2016); Remus Roman (nr 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (nr 1188/2016); Christopher Moore (nr 1189/2016); (*) (nr 1190/2016); (*) (nr 1191/2016); (*) (nr 1192/2016); (*) (nr 1193/2016); (*) (nr 1194/2016); (*) (nr 1195/2016); (*) (nr 1196/2016); Paolo Malaraggia (nr 1197/2016); (*) (nr 1198/2016); Jörg Prahl (nr 1199/2016); (*) (nr 1200/2016); Ghiță Daniel (nr 1201/2016); Paola Bellone (nr 1202/2016); (*) (nr 1203/2016); Lorella Dapporto (nr 1204/2016); Ada Raggi (nr 1205/2016); Umberto Lanzi (nr 1206/2016); Rene Vandi (nr 1207/2016); Giancarlo Ripa (nr 1208/2016); Riccardo Bertilotti (nr 1209/2016).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 22. november 2016 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


6. Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (arutelu)

Raport Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2016/2150(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias tutvustas raportit.

Sõna võtsid Emily O'Reilly (ombudsman) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Michela Giuffrida.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Frans Timmermans, Emily O'Reilly ja Notis Marias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.9.


7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 23.11.2016 protokollipunkt 2.)


7.1. Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri ja Malin Björk tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel ja Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Pavel Svoboda ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Notis Marias.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.1.


7.2. Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso do Suli osariigis Brasiilias

Resolutsiooni ettepanekud B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga ja António Marinho e Pinto tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Notis Marias.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.2.


7.3. Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Pavel Svoboda ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.11.2016 protokollipunkt 8.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.30 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 ja B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1256/2016

(asendades B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 ja B8-1272/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Bodil Valero ja Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0444)


8.2. Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso do Suli osariigis Brasiilias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 ja B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1260/2016

(asendades B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 ja B8-1275/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ernest Urtasun ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0445)


8.3. Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 ja B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1261/2016

(asendades B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 ja B8-1273/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel.

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0446)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1266/2016 muutus kehtetuks.)


8.4. Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0447)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0447)


8.5. Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0011/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0448)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0448)


8.6. Olukord Süürias (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2016/2933(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokollipunkt 9).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 24. novembril 2016 (24.11.2016 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 ja B8-1255/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1123/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1249/2016

(asendades B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 ja B8-1254/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Merja Kyllönen.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0449)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1251/2016 ja B8-1255/2016 muutusid kehtetuks.)


8.7. ELi ja Türgi suhted (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Türgi suhted (2016/2993(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokollipunkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 24. novembril 2016 (24.11.2016 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ja B8-1283/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1276/2016

(asendades B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ja B8-1283/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0450)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1279/2016 ja B8-1280/2016 muutusid kehtetuks.)


8.8. ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1229/2016 ja B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1229/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1235/2016

Vastu võetud (P8_TA(2016)0451)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt pärast hääletust.


8.9. Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2016/2150(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Notis Marias (A8-0331/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0452)

Sõnavõtud

Notis Marias (raportöör) pärast hääletust.


8.10. Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (hääletus)

Raport lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta [2016/2033(INI)] Raportöör: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0453)


8.11. ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (hääletus)

Raport ELi tegevuskava kohta looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks [2016/2076(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0454)


8.12. Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (hääletus)

Raport väikeste transpordiettevõtjate uute võimaluste ja koostööl põhinevate ärimudelite kohta [2015/2349(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0455)


8.13. Olukord Valgevenes (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes (2016/2934(RSP))

Arutelu toimus 26. oktoobril 2016 (26.10.2016 protokollipunkt 14).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 24. novembril 2016 (24.11.2016 protokollipunkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 ja B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1232/2016

(asendades B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 ja B8-1240/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Jens Nilsson fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0456)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1238/2016 ja B8-1239/2016 muutusid kehtetuks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Raport: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Olukord Süürias - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl ja Seán Kelly

ELi ja Türgi suhted - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl ja Seán Kelly

ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Raport: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly

Raport: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Raport: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly

Raport: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil ja Peter Jahr

Olukord Valgevenes - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.35 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Energia kättesaadavus arengumaades (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000134/2016), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel komisjonile: energia kättesaadavuse kohta arengumaades (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Bogdan Brunon Wenta (koostaja nimel) esitas küsimuse.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán ja Xabier Benito Ziluaga.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Indrek Tarand.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Linda McAvan DEVE komisjoni nimel energia kättesaadavuse kohta arenguriikides (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 27. oktoobri 2016. aasta otsuse alusel )

EMPL-komisjon

- Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (2016/2269(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

- Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (2016/2270(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

ITRE-komisjon

- Euroopa tööstuse digiteerimine (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

komisjonid ITRE, IMCO

- Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI)

IMCO-komisjon


- Euroopa standardid – määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamine (2016/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, TRAN, ITRE)


- ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI)

- Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (2016/2272(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE)

(Esimeeste konverentsi 17. novembri 2016. aasta otsuse alusel)

INTA-komisjon

- Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (2016/2301(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs (2016/2306(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI, BUDG)

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2016/2307(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE-komisjon

- Internetiühendus kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (2016/2305(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI-komisjon

- Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2302(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE, BUDG)

- Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

- Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (2016/2304(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG)

Menetlemiseks edastamise muudatused (kodukorra artikkel 53)

AFET-komisjon

- ELi ja Türgi tulevane kaubandusraamistik kahepoolsete kaubandussuhete edendamiseks ja tolliliidu ajakohastamiseks (2016/2031(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, EMPL

DEVE-komisjon

- Palmiõli ja vihmametsade hävitamine (2016/2222(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: DEVE, AGRI, INTA

komisjonid DEVE, INTA

- ELi rõivasektori juhtalgatus (2016/2140(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE
nõuandvad komisjonid: EMPL, INTA

EMPL-komisjon

- Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks ning direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) muutmine (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide kättesaadaval kujul eksemplaride piiriülene vahetamine liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, EMPL, INTA


komisjonid ENVI, EMPL

- Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimine (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI, EMPL

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 27. oktoobri 2016. aasta otsuse alusel )

IMCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Euroopa standardid – määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamine (2016/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, TRAN, ITRE (kodukorra atikkel 54))

- ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI (kodukorra atikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 17. novembri 2016. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs (2016/2306(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI, BUDG (kodukorra atikkel 54))

EMPL-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (2016/2307(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, BUDG (kodukorra atikkel 54))


REGI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2302(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE, BUDG (kodukorra atikkel 54))

Komisjonide ühised koosolekud (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 27. oktoobri 2016. aasta otsuse alusel)

- Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
komisjonid: ITRE, IMCO
(nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI)

Menetluse liigi muutmine

Uus menetluse liik 2016/2237(INL), mis asendab 2016/2237(INI) (tehti teatavaks 6. oktoobril 2016):

- Sotsiaalsete ja solidaarsete ettevõtete põhikiri (2016/2237(INL))


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4: assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega, maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist koondümberpaigutuse tulemusena, EFSI pikendamist, Frontexi ametikohtade loetelu muutmist ja tulude assigneeringute ajakohastamist (omavahendid) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: omavahendeid käsitleva otsuse nr 2014/335/EL rakendamine selle ratifitseerimisprotsessi lõppemise ja jõustumise järel 1. oktoobril 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel sõlmimise kohta (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksuühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6 - Lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri sulgemise kohta (B8-1024/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmise kohta Bosniale ja Hertsegoviinale (B8-1112/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise menetluse käivitamise kohta (B8-1113/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa sotsiaalõiguste samba ja liikmesriikide pädevuste kohta (B8-1114/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek loomkatsete alternatiivide edendamise kohta (B8-1117/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu ebavõrdsuse kohta (B8-1118/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ kehtestamist käsitleva määruse (EL) nr 1291/2013 kohta (B8-1119/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek väljaande l'Humanité toetamise kohta (B8-1137/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek 200 piirivalveametniku ametikoha loomise kohta (B8-1138/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek rändajate integreerimise kohta maapiirkonda (B8-1139/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise kaubanduslepingu kohta (B8-1140/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek komisjoni koostatud ettepanekute kohta, mis käsitlevad teaduslikke kriteeriume endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide tuvastamiseks pestitsiidides (B8-1141/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek taristusse ja energiasüsteemi ümberkujundamisse tehtavate investeeringute rahastamise viiside kohta (B8-1142/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse ning kontrollitud päritolunimetuste kaitse kohta (B8-1145/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Dominique Bilde ja Sylvie Goddyn. Resolutsiooni ettepanek vesiviljeluse, sealhulgas kooriklooma-, vähi-, kala- ja vetikakasvatuse kaitse kohta (B8-1146/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek määruse (EL) nr 1295/2013 kohta, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (B8-1147/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsioon põllumajandustootjate kohta, kes on sunnitud enne pensioniikka jõudmist oma tegevuse lõpetama (B8-1148/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Saint-Nazaire'i laevatehase olukorra kohta (B8-1149/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek EKP ja EBA poolt 2016. aastal teostatud stressitestide kohta (B8-1150/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni strateegia kohta, mille eesmärk on piirata sise- ja konfidentsiaalsete dokumentide avalikustamist (B8-1151/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek sulgemisohus olevate muuseumide, teatrite ja kultuurikeskuste toetamise kohta (B8-1152/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta inimeste kokkupuute piiramiseks akrüülamiidiga (B8-1153/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti sulgemise kohta (B8-1154/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Kalanduskontrolli Ameti sulgemise kohta (B8-1155/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Lennundusohutusameti sulgemise kohta (B8-1156/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Deutsche Banki põhjustatud finantsturgude ebastabiilsuse kohta (B8-1157/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Islamiriigi poolt taga kiusatud usukogukondade, eriti juudi kogukonna ründamise kohta (B8-1174/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek puuetega inimeste kõrgharidusele juurdepääsu demokratiseerimise kohta (B8-1175/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti sulgemise kohta (B8-1176/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Itaalia panganduskriisi ja positsioonide kohta TARGET2 süsteemis (B8-1177/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kavandatava ELi maksu kohta (B8-1178/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek meditsiinivahendeid käsitlevate õigusnormide ajakohastamise kohta (B8-1179/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Regioonide Komitee hiiglaslike kulude kohta (B8-1180/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ühise kaitsesüsteemi loomise kohta (B8-1181/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sõja eskaleerumise kohta Jeemenis (B8-1182/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taotluse kohta toetada liikmesriike eakate isikute tervishoiukulude haldamiseks vajaliku konkreetse rahastamisega (B8-1184/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek õigusriigi olukorra hindamise kohta Poolas (B8-1185/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek maksustamise vältimise kohta suurtes kontsernides (B8-1186/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ühisraha tekitatud majanduslike erinevuste kohta (B8-1187/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek niisuguste meetmete rakendamise kohta, mille eesmärk on ergutada naiste kutsealast integreerimist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorisse ning nendes huvi tekitamist digitaal- ja innovatsioonivaldkonna õpingute vastu (B8-1188/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek pagulaste tööturule integreerimise kohta (B8-1189/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kaheksa liikmesriigi transpordiministrite ühise kirja kohta, milles käsitletakse ebaausat konkurentsi maanteevedude sektoris (B8-1190/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ELi poolt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide pikendamise ja nende mõju kohta liikmesriikide majandusele (B8-1191/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek HIVi levimuse kohta kinnipidamisasutustes (B8-1192/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek toidu lisaainete E 249 ja E 250 kohta (B8-1193/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek äädikakärbse Drosophila suzukii kohta (B8-1194/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek Zika viiruse tuvastamise kohta (B8-1195/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek liidu ühise isikukoodi kasutuselevõtu kohta (B8-1196/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde ja Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek töödeldud hallvee kasutamise kohta (B8-1197/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek inimõiguste kaitse kohta Türgis (B8-1198/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ilmastikunähtusest El Niño mõjutatud alade elanike toetuseks rahastamise suurendamise ja nendel aladel uute maaviljelusmeetodite väljatöötamiseks eksperdirühma moodustamise kohta (B8-1199/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek teatavate Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise lihtsustamiseks suunatud ELi vahendite haldamise kohta (B8-1200/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek digilõhe vähendamise kohta maapiirkondades (B8-1201/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise kava kohta (B8-1202/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek hallhundi (Canis lupus) kaitsestaatuse kohta (B8-1204/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek maa hõivamise vastu Kambodžas ELi toodava suhkru tootmiseks (B8-1205/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta teha põhjalikke uurimusi Arktika jääolude jälgimiseks (B8-1206/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Basel III kokkulepete reformimise kohta (B8-1207/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ohu kohta, mida põhjustab liikmesriikidele ELi ja Kanada kaubanduslepingu investeeringuid käsitlev peatükk (B8-1208/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Cydalima perspectalis’e kohta (B8-1209/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-1210/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek suhete taastamise kohta Iraaniga (B8-1211/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek vangistatud Türgi ajakirjanike kohta (B8-1212/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Schengeni süsteemi lõpetamise kohta (B8-1213/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde ja Jean-Luc Schaffhauser. Resolutsiooni ettepanek Boko Harami vastase võitluse kohta (B8-1214/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek EKP ostetud või hoitavate valitsemissektori võlainstrumentide kehtetuks tunnistamise kohta (B8-1215/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 30. novembril 2016 ja 1. detsembril 2016.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Õigusteave - Privaatsuspoliitika