Rodyklė 
Protokolas
PDF 308kWORD 92k
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Sirijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.ES ir Turkijos santykiai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Padėtis Baltarusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Peticijos
 6.Europos ombudsmeno 2015 m. veikla (diskusijos)
 7. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
7.1.Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis
  
7.2.Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje
  
7.3.Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (balsavimas)
  
8.2.Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (balsavimas)
  
8.3.Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (balsavimas)
  
8.4.Makrofinansinė pagalba Jordanijai ***I (balsavimas)
  
8.5.Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra ***I (balsavimas)
  
8.6.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  
8.7.ES ir Turkijos santykiai (balsavimas)
  
8.8.ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)
  
8.9.Europos ombudsmeno 2015 m. veikla (balsavimas)
  
8.10.Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (balsavimas)
  
8.11.ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (balsavimas)
  
8.12.Naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms (balsavimas)
  
8.13.Padėtis Baltarusijoje (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Galimybė naudotis energija besivystančiose šalyse (diskusijos)
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Gauti dokumentai
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Padėtis Sirijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2933(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 9 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016);

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.6 punktas.


3. ES ir Turkijos santykiai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Turkijos santykiai (2016/2993(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička ir Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik ir Matteo Salvini ENF frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu dėl padėties Turkijoje (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.7 punktas.


4. Padėtis Baltarusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje (2016/2934(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. spalio 26 d. (2016 10 26 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka ir Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu dėl Baltarusijos (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Marek Jurek ECR frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.13 punktas.


5. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. lapkričio 22 d.

(*) Autorius neskelbiamas.

(*) (Nr. 1126/2016); (*) (Nr. 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (Nr. 1128/2016); Orazio Olivari (Nr. 1129/2016); Jonathan Knight (Nr. 1130/2016); Georgios Kornelakis (Nr. 1131/2016); (*) (Nr. 1132/2016); (*) (Nr. 1133/2016); (*) (Nr. 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (Nr. 1135/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1136/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1137/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1138/2016); (*) (Nr. 1139/2016); (*) (Nr. 1140/2016); (*) (Nr. 1141/2016); Jonathan Gutteridge (Nr. 1142/2016); (*) (Nr. 1143/2016); (*) (Nr. 1144/2016); (*) (Nr. 1145/2016); Bastian Auser (Nr. 1146/2016); (*) (Nr. 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (Nr. 1148/2016); (*) (Nr. 1149/2016); Thomas Lappe (Nr. 1150/2016); Francesco Fornari (Nr. 1151/2016); (*) (Nr. 1152/2016); (*) (Nr. 1153/2016); (*) (Nr. 1154/2016); Pedro Preto Paulo (Nr. 1155/2016); Marco Jäger (Nr. 1156/2016); (*) (Nr. 1157/2016); (*) (Nr. 1158/2016); Emanuela Marchetta (Nr. 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (Nr. 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (Nr. 1161/2016); (*) (Nr. 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 1163/2016); (*) (Nr. 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (Nr. 1165/2016); (*) (Nr. 1166/2016); Massimo D'Agostino (Nr. 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (Nr. 1168/2016); (*) (Nr. 1169/2016); (*) (Nr. 1170/2016); (*) (Nr. 1171/2016); (*) (Nr. 1172/2016); (*) (Nr. 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (Nr. 1174/2016); (*) (Nr. 1175/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1176/2016); Isaac Ibáñez García (Nr. 1177/2016); (*) (Nr. 1178/2016); (*) (Nr. 1179/2016); Kurt Gommeringer (Nr. 1180/2016); (*) (Nr. 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (Nr. 1182/2016); Claire Monks (Nr. 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (Nr. 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (Nr. 1185/2016); (*) (Nr. 1186/2016); Remus Roman (Nr. 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (Nr. 1188/2016); Christopher Moore (Nr. 1189/2016); (*) (Nr. 1190/2016); (*) (Nr. 1191/2016); (*) (Nr. 1192/2016); (*) (Nr. 1193/2016); (*) (Nr. 1194/2016); (*) (Nr. 1195/2016); (*) (Nr. 1196/2016); Paolo Malaraggia (Nr. 1197/2016); (*) (Nr. 1198/2016); Jörg Prahl (Nr. 1199/2016); (*) (Nr. 1200/2016); Ghiță Daniel (Nr. 1201/2016); Paola Bellone (Nr. 1202/2016); (*) (Nr. 1203/2016); Lorella Dapporto (Nr. 1204/2016); Ada Raggi (Nr. 1205/2016); Umberto Lanzi (Nr. 1206/2016); Rene Vandi (Nr. 1207/2016); Giancarlo Ripa (Nr. 1208/2016); Riccardo Bertilotti (Nr. 1209/2016).

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį jis 2016 m. lapkričio 22 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


6. Europos ombudsmeno 2015 m. veikla (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos ombudsmeno 2015 m. veiklos [2016/2150(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Emily O'Reilly (Ombudsmenė) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Julia Pitera PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Frans Timmermans, Emily O'Reilly ir Notis Marias.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.9 punktas.


7.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 11 23 protokolo 2 punktas)


7.1. Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri ir Malin Björk pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, ir Diane James, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pavel Svoboda ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.1 punktas.


7.2. Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga ir António Marinho e Pinto pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.2 punktas.


7.3. Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Pavel Svoboda ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 ir B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1256/2016

(keičia B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 ir B8-1272/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho, S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu;

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Bodil Valero ir Jakop Dalunde, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0444)


8.2. Guarani-Kaiowá genties padėtis Brazilijos Pietų Mato Groso valstijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 ir B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1260/2016

(keičia B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 ir B8-1275/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias ir Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun ir Molly Scott Cato, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0445)


8.3. Ildaro Dadino, sąžinės kalinio Rusijoje, atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 ir B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1261/2016

(keičia B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 ir B8-1273/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu.

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala ir Rebecca Harms, Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0446)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1266/2016 anuliuotas.)


8.4. Makrofinansinė pagalba Jordanijai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2016)0447)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0447)


8.5. Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0011/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2016)0448)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0448)


8.6. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2933(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 9 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. lapkričio 24 d. (2016 11 24 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 ir B8-1255/2016 (2016/2933(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1123/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1249/2016

(keičia B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 ir B8-1254/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ir Raffaele Fitto, ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Merja Kyllönen.

Priimta (P8_TA(2016)0449)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1251/2016 ir B8-1255/2016 anuliuoti.)


8.7. ES ir Turkijos santykiai (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Turkijos santykiai (2016/2993(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. lapkričio 24 d. (2016 11 24 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ir B8-1283/2016) (2016/2993(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1276/2016

(keičia B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ir B8-1283/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok ir Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ir Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0450)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1279/2016 ir B8-1280/2016 anuliuoti.)


8.8. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1229/2016 ir B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1229/2016

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1235/2016

Priimta (P8_TA(2016)0451)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt dėl balsavimo.


8.9. Europos ombudsmeno 2015 m. veikla (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ombudsmeno 2015 m. veiklos [2016/2150(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Notis Marias (A8-0331/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0452)

Kalbėjo:

Notis Marias dėl balsavimo.


8.10. Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (balsavimas)

Pranešimas dėl galutinės PVM sistemos kūrimo ir kovos su sukčiavimu PVM [2016/2033(INI)] Pranešėjas: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0453)


8.11. ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano [2016/2076(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0454)


8.12. Naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms (balsavimas)

Pranešimas dėl naujų galimybių mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimu grindžiamus verslo modelius [2015/2349(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0455)


8.13. Padėtis Baltarusijoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje (2016/2934(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. spalio 26 d. (2016 10 26 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. lapkričio 24 d. (2016 11 24 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 ir B8-1240/2016) (2016/2934(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1232/2016)

(keičia B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 ir B8-1240/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Jens Nilsson S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms ir Igor Šoltes, Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0456)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1238/2016 ir B8-1239/2016 anuliuoti.)


PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Padėtis Sirijoje - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl ir Seán Kelly

ES ir Turkijos santykiai - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl ir Seán Kelly

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016 - RC-B8-1235/2016
Seán Kelly

Pranešimas: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka ir Seán Kelly

Pranešimas: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Pranešimas: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka ir Seán Kelly

Pranešimas: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil ir Peter Jahr

Padėtis Baltarusijoje - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski ir Bogdan Andrzej Zdrojewski


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Galimybė naudotis energija besivystančiose šalyse (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000134/2016) kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Bogdan Brunon Wenta (pavaduojantis autorių) pristatė klausimą.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán ir Xabier Benito Ziluaga.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Indrek Tarand.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Linda McAvan DEVE komiteto vardu dėl prieigos prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kitą mėnesinę sesiją.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. spalio 27 d.)

EMPL komitetas

- Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys (2016/2269(INI))
(nuomonė: ECON)

- Minimalių pajamų politika kaip priemonė skurdui įveikti (2016/2270(INI))
(nuomonė: ECON)

ITRE komitetas

- Europos pramonės skaitmeninimas (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(nuomonė: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

komitetai ITRE, IMCO

- Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(nuomonė: EMPL, REGI)

IMCO komitetas

- Europos standartai. Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 įgyvendinimas (2016/2274(INI))
(nuomonė: INTA, TRAN, ITRE)


- 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI)

- Ilgesnis produktų gyvavimas. Nauda vartotojams ir įmonėms (2016/2272(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. lapkričio 17 d.)

INTA komitetas

- Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (2016/2301(INI))
(nuomonė: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (2016/2306(INI))
(nuomonė: REGI, BUDG)

EMPL komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (2016/2307(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G (2016/2305(INI))
(nuomonė: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. The right funding mix for Europe’s regions: balancing financial instruments and grants in EU cohesion policy (2016/2302(INI))
(nuomonė: AGRI, ITRE, BUDG)

- Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (2016/2303(INI))
(nuomonė: BUDG)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Increasing engagement of partners and visibility in the performance of European Structural and Investment Funds (2016/2304(INI))
(nuomonė: EMPL, BUDG)

Perdavimo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

AFET komitetas

- Link naujos ES ir Turkijos prekybos sistemos siekiant dvišalių prekybos santykių stiprinimo ir muitų sąjungos modernizavimo (2016/2031(INI))
perduota atsakingam komitetui: : INTA
nuomonė: AFET, EMPL

DEVE komitetas

- Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (2016/2222(INI))
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: DEVE, AGRI, INTA

komitetai DEVE, INTA

- ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (2016/2140(INI))
perduota atsakingam komitetui: : DEVE
nuomonė: EMPL, INTA

EMPL komitetas

- Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiami būdai naudotis kūriniais ir kitais autorių teisių ir gretutinių teisių saugomais objektais ir Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo dalinis keitimas (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
perduota atsakingam komitetui: : JURI
nuomonė: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamas tarpvalstybinis keitimasis tam tikrų kūrinių ir kitų autorių teisių ir gretutinių teisių saugomų objektų prieinamos formos kopijomis (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
perduota atsakingam komitetui: : JURI
nuomonė: PETI, CULT, EMPL, INTA


komitetai: ENVI, EMPL

- Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
perduota atsakingam komitetui: : INTA
nuomonė: AFET, ENVI, EMPL

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. spalio 27 d.)

IMCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos standartai. Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 įgyvendinimas (2016/2274(INI))
(nuomonė: INTA, TRAN, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. lapkričio 17 d.)

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (2016/2306(INI))
(nuomonė: REGI, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

EMPL komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (2016/2307(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))


REGI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. The right funding mix for Europe’s regions: balancing financial instruments and grants in EU cohesion policy (2016/2302(INI))
(nuomonė: AGRI, ITRE, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. spalio 27d.)

- Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (COM(2016)0288 - - 2016/2276(INI))
komitetai: ITRE, IMCO
(nuomonė: EMPL, REGI)

Procedūros keitimas

- Nauja procedūra 2016/2237(INL) vietoj 2016/2237(INI) (paskelbta 2016 m. spalio 6 d.)

Socialinių ir solidarumu grindžiamų įmonių statutas(2016/2237(INL))


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Atnaujinti asignavimai siekiant atsižvelgti į naujausius migracijos ir saugumo klausimų sprendimus, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą po bendrojo perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir pajamų asignavimų atnaujinimą (nuosavi ištekliai) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Sprendimo 2014/335/ES dėl nuosavų išteklių įgyvendinimas pasibaigus ratifikavimo procesui ir 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojus sprendimui (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, sudarymo Sąjungos vardu (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros pelno mokesčio bazės (BPMB) (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

2) Parlamento narių:, pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros uždarymo (B8-1024/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos narystės siekiančios šalies kandidatės statuso suteikimo Bosnijai ir Hercegovinai (B8-1112/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos procedūros aktyvavimo (B8-1113/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos socialinio ramsčio ir nacionalinės kompetencijos (B8-1114/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų skatinimo (B8-1117/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ITRE

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių ekonominio vystymosi nelygybės (B8-1118/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (B8-1119/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos dienraščiui „l’Humanité“ (B8-1137/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

IMCO

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 200 sienos apsaugos pareigūnų darbo vietų sukūrimo (B8-1138/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų integracijos į kaimo vietoves (B8-1139/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos ir Japonijos prekybos susitarimo (B8-1140/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos suformuluotų pasiūlymų dėl mokslinių pesticiduose esančių endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijų (B8-1141/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų į infrastruktūrą finansavimo ir energetikos pertvarkos sąlygų (B8-1142/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) ir dėl saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) apsaugos (B8-1145/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Dominique Bilde ir Sylvie Goddyn. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl akvakultūros, įskaitant moliuskų, krevečių, žuvų ir dumblių auginimą, apsaugos (B8-1146/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (B8-1147/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ūkininkų, kurie priversti palikti savo ūkius nesulaukę pensinio amžiaus (B8-1148/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sen Nazero laivų statyklose (B8-1149/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ECB ir EBI 2016 m. atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (B8-1150/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos strategijos, kuria siekiama užkirsti kelią vidinių ar konfidencialių dokumentų atskleidimui (B8-1151/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos muziejams, teatrams ir kultūros vietoms, kuriems gresia uždarymas (B8-1152/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos pasiūlymų, kuriais siekiama sumažinti akrilamido poveikį žmonėms (B8-1153/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros uždarymo (B8-1154/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros uždarymo (B8-1155/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos aviacijos saugos agentūros uždarymo (B8-1156/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Deutsche Bank“ sukelto finansinio nestabilumo (B8-1157/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išpuolių prieš religines bendruomenes, kurias persekioja grupuotė „Islamo valstybė“, visų pirma žydų bendruomenę (B8-1174/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neįgaliųjų galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą demokratizavimo (B8-1175/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos prieglobsčio paramos biuro uždarymo (B8-1176/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos bankų krizės ir dėl pozicijų sistemoje TARGET2 (B8-1177/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl planuojamo ES mokesčio (B8-1178/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medicinos priemones reglamentuojančių taisyklių atnaujinimo (B8-1179/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl milžiniškų Regionų komiteto išlaidų (B8-1180/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

REGI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros gynybos sukūrimo (B8-1181/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karo eskalacijos Jemene (B8-1182/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo numatyti specialių lėšų, skirtų valstybių narių pagyvenusių žmonių sveikatos paslaugoms skirtų išlaidų valdymo paramai (B8-1184/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinės valstybės Lenkijoje įvertinimo (B8-1185/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didelių bendrovių mokesčių vengimo (B8-1186/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekonominių skirtumų, kurie atsirado dėl bendros valiutos (B8-1187/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų skatinti moterų profesinę veiklą IRT (informacinių ir ryšių technologijų) sektoriuje ir jas sudominti skaitmeninių technologijų ir naujovių studijomis, įgyvendinimo (B8-1188/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pabėgėlių integracijos į darbo rinką (B8-1189/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aštuonių valstybių narių transporto ministrų bendro laiško dėl nesąžiningos konkurencijos kelių transporto sektoriuje (B8-1190/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos sankcijų Rusijai atnaujinimo ir jų poveikio valstybių narių ekonomikai (B8-1191/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ŽIV paplitimo įkalinimo įstaigose (B8-1192/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto priedų E 249 ir E 250 (B8-1193/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Drosophila suzukii (B8-1194/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zikos viruso diagnostikos (B8-1195/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro Europos mokesčių mokėtojo kodo sukūrimo (B8-1196/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde ir Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išvalytų buitinių nuotekų panaudojimo (B8-1197/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žmogaus teisių apsaugos Turkijoje (B8-1198/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo padidinti finansavimą nuo El Ninjo reiškinio nukentėjusių gyventojų paramai ir dėl ekspertų grupės, kuri pasiūlytų naujų ūkininkavimo metodų atitinkamose vietovėse, sudarymo (B8-1199/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos lėšų, kurių tikslas – padėti tam tikroms Balkanų šalims įstoti į Europos Sąjungą, valdymo (B8-1200/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaitmeninės atskirties mažinimo kaimo vietovėse (B8-1201/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų perkėlimo plano (B8-1202/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugomos rūšies statuso taikymo Canis lupus rūšiai (B8-1204/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prieštaravimo žemės grobimui Kambodžoje ES cukraus gamybai (B8-1205/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo atlikti išsamius tyrimus, skirtus Arkties jūrų ledyno padėčiai stebėti (B8-1206/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl susitarimų „Bazelis III“ reformos (B8-1207/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl grėsmės valstybėms, kurią kelia ES ir Kanados prekybos susitarimo skyrius dėl investicijų (B8-1208/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Cydalima perspectalis (B8-1209/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsparumo antibiotikams (B8-1210/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl santykių su Iranu atkūrimo (B8-1211/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijoje įkalintų žurnalistų (B8-1212/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno sistemos panaikinimo (B8-1213/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde ir Jean-Luc Schaffhauser. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su grupuote „Boko Haram“ (B8-1214/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ECB įsigytų ir laikomų valstybės skolos vertybinių popierių panaikinimo (B8-1215/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. lapkričio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.05 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika