Indekss 
Protokols
PDF 316kWORD 91k
Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Sīrijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.ES un Turcijas attiecības (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Stāvoklis Baltkrievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Lūgumraksti
 6.Eiropas Ombuda darbība 2015. gadā (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
7.1.Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lieta
  
7.2.Guarani-Kaiowa cilts stāvoklis Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā
  
7.3.Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lieta
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lieta (balsošana)
  
8.2.Guarani-Kaiowa cilts stāvoklis Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā (balsošana)
  
8.3.Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lieta (balsošana)
  
8.4.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (balsošana)
  
8.5.Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbība un uzraudzība ***I (balsošana)
  
8.6.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  
8.7.ES un Turcijas attiecības (balsošana)
  
8.8.ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (balsošana)
  
8.9.Eiropas Ombuda darbība 2015. gadā (balsošana)
  
8.10.Virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN jomā (balsošana)
  
8.11.ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (balsošana)
  
8.12.Jaunas iespējas maziem transporta uzņēmumiem (balsošana)
  
8.13.Stāvoklis Baltkrievijā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (debates)
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Stāvoklis Sīrijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2933(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 9. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan PPE grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016);

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.6. punkts.


3. ES un Turcijas attiecības (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Turcijas attiecības (2016/2993(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 10. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička un Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik un Matteo Salvini ENF grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par stāvokli Turcijā (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer un Elmar Brok PPE grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella un Elena Valenciano S&D grupas vārdā – par ES un Turcijas attiecībām (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.7. punkts.


4. Stāvoklis Baltkrievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Baltkrievijā (2016/2934(RSP)).

Debates notika 2016. gada 26. oktobrī (26.10.2016. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer un Miriam Dalli S&D grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš un Pavel Telička ALDE grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā – par Baltkrieviju (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski un Marek Jurek ECR grupas vārdā – par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.13. punkts.


5. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 22. novembris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

(*) (Nr. 1126/2016); (*) (Nr. 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (Nr. 1128/2016); Orazio Olivari (Nr. 1129/2016); Jonathan Knight (Nr. 1130/2016); Georgios Kornelakis (Nr. 1131/2016); (*) (Nr. 1132/2016); (*) (Nr. 1133/2016); (*) (Nr. 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (Nr. 1135/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1136/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1137/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1138/2016); (*) (Nr. 1139/2016); (*) (Nr. 1140/2016); (*) (Nr. 1141/2016); Jonathan Gutteridge (Nr. 1142/2016); (*) (Nr. 1143/2016); (*) (Nr. 1144/2016); (*) (Nr. 1145/2016); Bastian Auser (Nr. 1146/2016); (*) (Nr. 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (Nr. 1148/2016); (*) (Nr. 1149/2016); Thomas Lappe (Nr. 1150/2016); Francesco Fornari (Nr. 1151/2016); (*) (Nr. 1152/2016); (*) (Nr. 1153/2016); (*) (Nr. 1154/2016); Pedro Preto Paulo (Nr. 1155/2016); Marco Jäger (Nr. 1156/2016); (*) (Nr. 1157/2016); (*) (Nr. 1158/2016); Emanuela Marchetta (Nr. 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (Nr. 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (Nr. 1161/2016); (*) (Nr. 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 1163/2016); (*) (Nr. 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (Nr. 1165/2016); (*) (Nr. 1166/2016); Massimo D'Agostino (Nr. 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (Nr. 1168/2016); (*) (Nr. 1169/2016); (*) (Nr. 1170/2016); (*) (Nr. 1171/2016); (*) (Nr. 1172/2016); (*) (Nr. 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (Nr. 1174/2016); (*) (Nr. 1175/2016); Gaetano Cortese (Nr. 1176/2016); Isaac Ibáñez García (Nr. 1177/2016); (*) (Nr. 1178/2016); (*) (Nr. 1179/2016); Kurt Gommeringer (Nr. 1180/2016); (*) (Nr. 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (Nr. 1182/2016); Claire Monks (Nr. 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (Nr. 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (Nr. 1185/2016); (*) (Nr. 1186/2016); Remus Roman (Nr. 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (Nr. 1188/2016); Christopher Moore (Nr. 1189/2016); (*) (Nr. 1190/2016); (*) (Nr. 1191/2016); (*) (Nr. 1192/2016); (*) (Nr. 1193/2016); (*) (Nr. 1194/2016); (*) (Nr. 1195/2016); (*) (Nr. 1196/2016); Paolo Malaraggia (Nr. 1197/2016); (*) (Nr. 1198/2016); Jörg Prahl (Nr. 1199/2016); (*) (Nr. 1200/2016); Ghiță Daniel (Nr. 1201/2016); Paola Bellone (Nr. 1202/2016); (*) (Nr. 1203/2016); Lorella Dapporto (Nr. 1204/2016); Ada Raggi (Nr. 1205/2016); Umberto Lanzi (Nr. 1206/2016); Rene Vandi (Nr. 1207/2016); Giancarlo Ripa (Nr. 1208/2016); Riccardo Bertilotti (Nr. 1209/2016).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 22. novembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


6. Eiropas Ombuda darbība 2015. gadā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2015. gadā [2016/2150(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Notis Marias (A8-0331/2016).

Notis Marias iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Emily O'Reilly (Eiropas ombuds) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Julia Pitera PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar un Nicola Caputo.

Uzstājās Frans Timmermans, Emily O'Reilly un Notis Marias.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.9. punkts.


7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 23.11.2016. protokola 2. punkts.)


7.1. Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP)).

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri un Malin Björk iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā un Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pavel Svoboda un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.1. punkts.


7.2. Guarani-Kaiowa cilts stāvoklis Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP)).

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga un António Marinho e Pinto iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.2. punkts.


7.3. Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP)).

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Pavel Svoboda un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 un B8-1272/2016 (2016/2990(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1256/2016

(aizstāj B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 un B8-1272/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā;

—   Bodil Valero un Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0444).


8.2. Guarani-Kaiowa cilts stāvoklis Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 un B8-1275/2016 (2016/2991(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1260/2016

(aizstāj B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 un B8-1275/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ernest Urtasun un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0445)


8.3. Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 un B8-1273/2016 (2016/2992(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1261/2016

(aizstāj B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 un B8-1273/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0446).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1266/2016 vairs nav spēkā.)


8.4. Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0447).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0447).


8.5. Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbība un uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (pārstrādāta redakcija) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0011/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0448).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0448).


8.6. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2933(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 9. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 24. novembrī (24.11.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 un B8-1255/2016

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1123/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1249/2016

(aizstāj B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 un B8-1254/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Merja Kyllönen.

Pieņemts (P8_TA(2016)0449).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1251/2016 un B8-1255/2016 vairs nav spēkā.)


8.7. ES un Turcijas attiecības (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Turcijas attiecības (2016/2993(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 10. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 24. novembrī (24.11.2016. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 un B8-1283/2016 (2016/2993(RSP)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1276/2016

(aizstāj B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 un B8-1283/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok un Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0450).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1279/2016 un B8-1280/2016 vairs nav spēkā.)


8.8. ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1229/2016 un B8-1235/2016 (2016/2966(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1229/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1235/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0451).

Uzstāšanās

Balsošanas noslēgumā uzstājās Anna Maria Corazza Bildt.


8.9. Eiropas Ombuda darbība 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2015. gadā [2016/2150(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Notis Marias (A8-0331/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0452).

Uzstāšanās

Balsošanas noslēgumā uzstājās Notis Marias (referents).


8.10. Virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN jomā (balsošana)

Ziņojums par virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņu ar krāpšanu PVN jomā [2016/2033(INI)] Referents: Werner Langen (A8-0307/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0453).


8.11. ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (balsošana)

Ziņojums par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai [2016/2076(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Catherine Bearder (A8-0303/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0454).


8.12. Jaunas iespējas maziem transporta uzņēmumiem (balsošana)

Ziņojums par jaunām iespējām maziem transporta uzņēmumiem, tostarp uz sadarbību orientētiem uzņēmējdarbības modeļiem [2015/2349(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0304/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0455).


8.13. Stāvoklis Baltkrievijā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Baltkrievijā (2016/2934(RSP)).

Debates notika 2016. gada 26. oktobrī (26.10.2016. protokola 14. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 24. novembrī (24.11.2016. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 un B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1232/2016

(aizstāj B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 un B8-1240/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Jens Nilsson S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek un Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0456).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1238/2016 un B8-1239/2016 vairs nav spēkā.)


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Emmanuel Maurel ziņojums - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan un Stanislav Polčák

Brian Hayes ziņojums - A8-0011/2016
Seán Kelly

Stāvoklis Sīrijā - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl un Seán Kelly

ES un Turcijas attiecības - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl un Seán Kelly

ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Werner Langen ziņojums - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka un Seán Kelly

Catherine Bearder ziņojums - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Dominique Riquet ziņojums - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka un Seán Kelly

Notis Marias ziņojums - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil un Peter Jahr

Stāvoklis Baltkrievijā - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski un Bogdan Andrzej Zdrojewski


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000134/2016) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016).

Bogdan Brunon Wenta (aizstājot autori) izvērsa jautājumu.

Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán un Xabier Benito Ziluaga.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Indrek Tarand.

Uzstājās Neven Mimica.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Linda McAvan DEVE komitejas vārdāpar enerģijas pieejamību jaunattīstības valstīs (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 27. oktobra lēmumu)

EMPL komiteja

- Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (2016/2269(INI))
(atzinums: ECON)

- Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai (2016/2270(INI))
(atzinums: ECON)

ITRE komiteja

- Eiropas rūpniecības digitalizācija (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

ITRE komiteja, IMCO komiteja

- Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(atzinums: EMPL, REGI)

IMCO komiteja

- Eiropas standarti: Regulas (ES) Nr. 1025/2012 īstenošana (2016/2274(INI))
(atzinums: INTA, TRAN, ITRE)


- ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(atzinums: ITRE, JURI)

- Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (2016/2272(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 17. novembra lēmumu)

INTA komiteja

- Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (2016/2301(INI))
(atzinums: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (2016/2306(INI))
(atzinums: REGI, BUDG)

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (2016/2307(INI))
(atzinums: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE komiteja

- Interneta pieslēgums izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas Gigabitu sabiedrība un 5G (2016/2305(INI))
(atzinums: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI komiteja

- Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (2016/2302(INI))
(atzinums: AGRI, ITRE, BUDG)

- Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (2016/2303(INI))
(atzinums: BUDG)

- Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas Strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (2016/2304(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

AFET komiteja

- Virzība uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru divpusējo tirdzniecības attiecību stiprināšanai un muitas savienības modernizēšanai (2016/2031(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, EMPL

DEVE komiteja

- Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (2016/2222(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: DEVE, AGRI, INTA

DEVE komiteja, INTA komiteja

- ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (2016/2140(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE
atzinums: EMPL, INTA

EMPL komiteja

- Atļauti ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumi tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: PETI, CULT, EMPL, INTA


ENVI komiteja, EMPL komiteja

- Visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, ENVI, EMPL

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 27. oktobra lēmumu)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas standarti: Regulas (ES) Nr. 1025/2012 īstenošana (2016/2274(INI))
(atzinums: INTA, TRAN, ITRE (Reglamenta 54. pants))

- ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 17. novembra lēmumu)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (2016/2306(INI))
(atzinums: REGI, BUDG (Reglamenta 54. pants))

EMPL komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (2016/2307(INI))
(atzinums: FEMM, CULT, BUDG (Reglamenta 54. pants))


REGI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (2016/2302(INI))
(atzinums: AGRI, ITRE, BUDG (Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 27. oktobra lēmumu)

- Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
komitejas: ITRE, IMCO
(atzinums: EMPL, REGI)

Procedūras maiņa

Jauna procedūra 2016/2237(INL) aizstāj procedūru 2016/2237(INI) (par to paziņots 2016. gada 6. oktobrī):

- Sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti (2016/2237(INL))


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunāko notikumu attīstību migrācijas un drošības jautājumos, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums vispārējā pārvietojuma rezultātā, ESIF pagarinājums, Frontex štatu saraksta grozīšana un ieņēmumu apropriāciju precizēšana (pašu resursi) (13583/2016 - C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: Pašu resursu Lēmuma Nr. 2014/335/ES īstenošana pēc ratifikācijas procesa slēgšanas un tā stāšanās spēkā 2016. gada 1. oktobrī (13584/2016 - C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (07620/2016 - C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses (12409/2016 - C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (13852/2016 - C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras slēgšanu (B8-1024/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamentam par Eiropas Savienības kandidātvalsts statusa piešķiršanu Bosnijai un Hercegovinai (B8-1112/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības procedūras aktivizēšanu (B8-1113/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un dalībvalstu kompetenci (B8-1114/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par alternatīvu metožu veicināšanu eksperimentiem ar dzīvniekiem (B8-1117/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ITRE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomiskās attīstības atšķirībām (B8-1118/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulu (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (B8-1119/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu laikrakstam “l'Humanité” (B8-1137/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

IMCO

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par 200 robežsardzes darbinieku norīkošanu (B8-1138/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu integrāciju lauku apvidos (B8-1139/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības un Japānas tirdzniecības nolīgumu (B8-1140/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas ierosinājumiem saistībā ar zinātniskajiem kritērijiem endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošu vielu konstatēšanai pesticīdos (B8-1141/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veidiem, kā finansēt ieguldījumus infrastruktūrā un enerģētikas pārkārtošanas jomā (B8-1142/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par TTIP un cilmes vietas nosaukumu aizsardzību (B8-1145/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Dominique Bilde un Sylvie Goddyn. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par akvakultūras aizsardzību, tostarp gliemeņu, vēžveidīgo, zivju un jūras aļģu audzēšanu (B8-1146/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulu (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) (B8-1147/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniekiem, kas spiesti pamest savas saimniecības pirms pensijas vecuma sasniegšanas (B8-1148/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stāvokli Sennazēras kuģu būvētavās (B8-1149/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ECB un EBI 2016. gadā veiktajiem spriedzes testiem (B8-1150/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas stratēģiju ar mērķi pārtraukt iekšēju vai konfidenciālu dokumentu atklāšanu (B8-1151/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu muzejiem, teātriem un kultūras objektiem, kuriem draud slēgšana (B8-1152/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas priekšlikumiem nolūkā mazināt akrilamīda iedarbību uz cilvēku (B8-1153/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras slēgšanu (B8-1154/2016)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras slēgšanu (B8-1155/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras slēgšanu (B8-1156/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Deutsche Bank izraisītajiem satricinājumiem finanšu jomā (B8-1157/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzbrukumiem Islāma valsts vajātajām reliģiskajām kopienām, īpaši ebreju kopienai (B8-1174/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piekļuves vienkāršošanu augstākajai izglītībai personām ar invaliditāti (B8-1175/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja slēgšanu (B8-1176/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas banku krīzi un pozīcijām Eiropas Vienotajā automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā (TARGET2) (B8-1177/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES nodokļa projektu (B8-1178/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medicīnisko iekārtu regulējuma modernizāciju (B8-1179/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Reģionu komitejas pārmērīgajiem tēriņiem (B8-1180/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

REGI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopējas aizsardzības izveidi (B8-1181/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kara eskalāciju Jemenā (B8-1182/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu pēc īpašiem līdzekļiem, ar kuriem atbalsta dalībvalstu medicīniskos izdevumus vecāka gadagājuma personām (B8-1184/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesiskuma stāvokļa Polijā vērtēšanu (B8-1185/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lielo uzņēmumu grupu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (B8-1186/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotās valūtas radītajām ekonomiskajām atšķirībām (B8-1187/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbību īstenošanu, lai veicinātu sieviešu integrāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē un viņu piesaisti studijām digitālajā un inovāciju jomā (B8-1188/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bēgļu integrāciju darba tirgū (B8-1189/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par astoņu dalībvalstu transporta ministru kopējo vēstuli par negodīgu konkurenci autotransporta nozarē (B8-1190/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES pret Krieviju noteikto sankciju pagarināšanu un tās ietekmi uz dalībvalstu ekonomiku (B8-1191/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par HIV izplatību brīvības atņemšanas iestādēs (B8-1192/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas piedevām E 249 un E 250 (B8-1193/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Drosophila suzukii (B8-1194/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Zika vīrusa atklāšanu (B8-1195/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienota Eiropas nodokļu maksātāja identifikācijas numura izveidi (B8-1196/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde un Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attīrīta “pelēkā” ūdens izmantošanu (B8-1197/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cilvēktiesību aizsardzību Turcijā (B8-1198/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lielāka finansējuma pieprasīšanu, lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, kurus skārusi klimatiskā parādība El Ninjo, un izveidotu ekspertu grupu jaunu kultūraugu audzēšanas metožu ieviešanai attiecīgajās teritorijās (B8-1199/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to ES līdzekļu pārvaldību, kas paredzēti tam, lai palīdzētu dažām Balkānu valstīm pievienoties Eiropas Savienībai (B8-1200/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par digitālās plaisas mazināšanu lauku apgabalos (B8-1201/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu pārcelšanas plānu (B8-1202/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizsargājamas sugas statusu canis lupus (B8-1204/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai pret Kambodžas zemes sagrābšanu ES cukura vajadzībām (B8-1205/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par padziļinātu pētījumu pieprasīšanu, lai uzraudzītu situāciju Arktikas ledājos (B8-1206/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienošanās „Bāzele III” reformu (B8-1207/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par draudiem, ko valstīm rada ES un Kanādas tirdzniecības nolīgumā ietvertā nodaļa par ieguldījumiem (B8-1208/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Cydalima perspectalis (B8-1209/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku rezistenci (B8-1210/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attiecību ar Irānu atjaunošanu (B8-1211/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijā ieslodzītajiem žurnālistiem (B8-1212/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas sistēmas beigām (B8-1213/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde un Jean-Luc Schaffhauser. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret Boko Haram (B8-1214/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ECB iegādāto un turēto valsts parāda vērtspapīru anulēšanu (B8-1215/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2016. gada 30. novembrī un 2016. gada 1. decembrī.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika