Index 
Proces-verbal
PDF 310kWORD 90k
Joi, 24 noiembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Siria (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Relațiile UE-Turcia (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Situația din Belarus (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Petiții
 6.Activitățile Ombudsmanului European din 2015 (dezbatere)
 7.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
7.1.Cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China
  
7.2.Situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul
  
7.3.Cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia
 8.Votare
  
8.1.Cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China (vot)
  
8.2.Situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (vot)
  
8.3.Cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (vot)
  
8.4.Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (vot)
  
8.5.Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale ***I (vot)
  
8.6.Situația din Siria (vot)
  
8.7.Relațiile UE-Turcia (vot)
  
8.8.Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (vot)
  
8.9.Activitățile Ombudsmanului European din 2015 (vot)
  
8.10.Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (vot)
  
8.11.Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (vot)
  
8.12.Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (vot)
  
8.13.Situația din Belarus (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Depunere de documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Situația din Siria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2016/2933(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 9 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016);

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Siria (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Vot: punctul 8.6 al PV din 24.11.2016.


3. Relațiile UE-Turcia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 10 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička și Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, on EU-Turkey relations 2016/2993(RSP) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik și Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, referitoare la relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer și Elmar Brok, în numele Grupului PPE, referitoare la relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D referitoare la relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Vot: punctul 8.7 al PV din 24.11.2016.


4. Situația din Belarus (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Belarus (2016/2934(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 octombrie 2016 (punctul 14 al PV din 26.10.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski și Marek Jurek, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Vot: punctul 8.13 al PV din 24.11.2016.


5. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

22 noiembrie 2016

(*) Nume confidențial.

(*) (nr. 1126/2016); (*) (nr. 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (nr. 1128/2016); Orazio Olivari (nr. 1129/2016); Jonathan Knight (nr. 1130/2016); Georgios Kornelakis (nr. 1131/2016); (*) (nr. 1132/2016); (*) (nr. 1133/2016); (*) (nr. 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (nr. 1135/2016); Gaetano Cortese (nr. 1136/2016); Gaetano Cortese (nr. 1137/2016); Gaetano Cortese (nr. 1138/2016); (*) (nr. 1139/2016); (*) (nr. 1140/2016); (*) (nr. 1141/2016); Jonathan Gutteridge (nr. 1142/2016); (*) (nr. 1143/2016); (*) (nr. 1144/2016); (*) (nr. 1145/2016); Bastian Auser (nr. 1146/2016); (*) (nr. 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (nr. 1148/2016); (*) (nr. 1149/2016); Thomas Lappe (nr. 1150/2016); Francesco Fornari (nr. 1151/2016); (*) (nr. 1152/2016); (*) (nr. 1153/2016); (*) (nr. 1154/2016); Pedro Preto Paulo (nr. 1155/2016); Marco Jäger (nr. 1156/2016); (*) (nr. 1157/2016); (*) (nr. 1158/2016); Emanuela Marchetta (nr. 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (nr. 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (nr. 1161/2016); (*) (nr. 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr. 1163/2016); (*) (nr. 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (nr. 1165/2016); (*) (nr. 1166/2016); Massimo D'Agostino (nr. 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (nr. 1168/2016); (*) (nr. 1169/2016); (*) (nr. 1170/2016); (*) (nr. 1171/2016); (*) (nr. 1172/2016); (*) (nr. 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (nr. 1174/2016); (*) (nr. 1175/2016); Gaetano Cortese (nr. 1176/2016); Isaac Ibáñez García (nr. 1177/2016); (*) (nr. 1178/2016); (*) (nr. 1179/2016); Kurt Gommeringer (nr. 1180/2016); (*) (nr. 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (nr. 1182/2016); Claire Monks (nr. 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (nr. 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (nr. 1185/2016); (*) (nr. 1186/2016); Remus Roman (nr. 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (nr. 1188/2016); Christopher Moore (nr. 1189/2016); (*) (nr. 1190/2016); (*) (nr. 1191/2016); (*) (nr. 1192/2016); (*) (nr. 1193/2016); (*) (nr. 1194/2016); (*) (nr. 1195/2016); (*) (nr. 1196/2016); Paolo Malaraggia (nr. 1197/2016); (*) (nr. 1198/2016); Jörg Prahl (nr. 1199/2016); (*) (nr. 1200/2016); Ghiță Daniel (nr. 1201/2016); Paola Bellone (nr. 1202/2016); (*) (nr. 1203/2016); Lorella Dapporto (nr. 1204/2016); Ada Raggi (nr. 1205/2016); Umberto Lanzi (nr. 1206/2016); Rene Vandi (nr. 1207/2016); Giancarlo Ripa (nr. 1208/2016); Riccardo Bertilotti (nr. 1209/2016).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 22 noiembrie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


6. Activitățile Ombudsmanului European din 2015 (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2015 [2016/2150(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Emily O'Reilly (Ombudsman) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Julia Pitera, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Michela Giuffrida.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar și Nicola Caputo.

Au intervenit: Frans Timmermans, Emily O'Reilly și Notis Marias.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 24.11.2016.


7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 23.11.2016.)


7.1. Cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China

Propuneri de rezoluții B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri și Malin Björk au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, și Diane James, neafiliată.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Pavel Svoboda și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Notis Marias.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 24.11.2016.


7.2. Situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul

Propuneri de rezoluții B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga și António Marinho e Pinto au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez și Notis Marias.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 24.11.2016.


7.3. Cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia

Propuneri de rezoluții B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri și Petras Auštrevičius au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Pavel Svoboda și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Nicola Caputo.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 24.11.2016.

(Ședința, suspendată la 11.30 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 și B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1256/2016

(care înlocuiește B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 și B8-1272/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Bodil Valero și Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0444)


8.2. Situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 și B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1260/2016

(care înlocuiește B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 și B8-1275/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0445)


8.3. Cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 și B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1261/2016

(care înlocuiește B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 și B8-1273/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE.

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2016)0446)

(Propunerea de rezoluție B8-1266/2016 a devenit caducă.)


8.4. Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0447)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0447)


8.5. Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Brian Hayes (A8-0011/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0448)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0448)


8.6. Situația din Siria (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2016/2933(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 9 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 24 noiembrie 2016 (punctul 2 al PV din 24.11.2016).

Propuneri de rezoluții B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 și B8-1255/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1123/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1249/2016

(care înlocuiește B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 și B8-1254/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Merja Kyllönen.

Adoptat (P8_TA(2016)0449)

(Propunerile de rezoluții B8-1251/2016 și B8-1255/2016 au devenit caduce.)


8.7. Relațiile UE-Turcia (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relațiile UE-Turcia (2016/2993(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 10 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 24 noiembrie 2016 (punctul 3 al PV din 24.11.2016).

Propuneri de rezoluții B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 și B8-1283/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1276/2016

(care înlocuiește B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 și B8-1283/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2016)0450)

(Propunerile de rezoluții B8-1279/2016 și B8-1280/2016 au devenit caduce.)


8.8. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1229/2016 și B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1229/2016

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1235/2016

Adoptat (P8_TA(2016)0451)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt după votare.


8.9. Activitățile Ombudsmanului European din 2015 (vot)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2015 [2016/2150(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Notis Marias (A8-0331/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0452)

Intervenții

Notis Marias (raportor), după votare.


8.10. Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (vot)

Raport intitulat „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” [2016/2033(INI)] Raportor: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0453)


8.11. Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (vot)

Raport referitor la planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice [2016/2076(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0454)


8.12. Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (vot)

Raport referitor la noi oportunități pentru întreprinderile mici de transport, inclusiv modelele de afaceri cooperative [2015/2349(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0455)


8.13. Situația din Belarus (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Belarus (2016/2934(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 octombrie 2016 (punctul 14 al PV din 26.10.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 24 noiembrie 2016 (punctul 4 al PV din 24.11.2016).

Propuneri de rezoluții B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 și B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1232/2016

(care înlocuiește B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 și B8-1240/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Jens Nilsson, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2016)0456)

(Propunerile de rezoluții B8-1238/2016 și B8-1239/2016 au devenit caduce.)


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan și Stanislav Polčák

Raport Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Situația din Siria - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl și Seán Kelly

Relațiile UE-Turcia - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl și Seán Kelly

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor - (2016/2966(RSP)) -B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Raport Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka și Seán Kelly

Raport Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Raport Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka și Seán Kelly

Raport Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil și Peter Jahr

Situația din Belarus - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski și Bogdan Andrzej Zdrojewski.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000134/2016) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Bogdan Brunon Wenta (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán și Xabier Benito Ziluaga.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Indrek Tarand.

A intervenit Neven Mimica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


13. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 octombrie 2016)

EMPL

- Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (2016/2269(INI))
(aviz: ECON)

- Politicile pentru venitul minim ca mijloc de combatere a sărăciei (2016/2270(INI))
(aviz: ECON)

ITRE

- Digitalizarea industriei europene (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(aviz: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

comisii ITRE, IMCO

- Platformele online și piața unică digitală (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(aviz: EMPL, REGI)

IMCO

- Standarde europene - implementarea Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(aviz: INTA, TRAN, ITRE)


- Planu de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(aviz: ITRE, JURI)

- Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (2016/2272(INI))
(aviz: ENVI, ITRE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 17 noiembrie 2016)

INTA

- Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (2016/2301(INI))
(aviz: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2306(INI))
(aviz: REGI, BUDG)

EMPL

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2307(INI))
(aviz: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE

- Conectivitatea la internet pentru creștere economică, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G (2016/2305(INI))
(aviz: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI

- Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (2016/2302(INI))
(aviz: AGRI, ITRE, BUDG)

- Perspective de viitor pentru asistența tehnică acordată în cadrul politicii de coeziune (2016/2303(INI))
(aviz: BUDG)

- Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în activitatea fondurilor structurale și de investiții europene (2016/2304(INI))
(aviz: EMPL, BUDG)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Către un nou cadru comercial între UE și Turcia pentru consolidarea relațiilor comerciale bilaterale și modernizarea uniunii vamale UE-Turcia (2016/2031(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET, EMPL

DEVE

- Uleiul de palmier și tăierea pădurilor tropicale (2016/2222(INI))
retrimis fond: ENVI
aviz: DEVE, AGRI, INTA

comisii DEVE, INTA

- Inițiativă emblematică a UE în sectorul textil (2016/2140(INI))
retrimis fond: DEVE
aviz: EMPL, INTA

EMPL

- Utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate de drepturile de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură și modificarea Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Schimbul transfrontalier între Uniune și țări terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte protejate de drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: PETI, CULT, EMPL, INTA


comisii ENVI, EMPL

- Încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
retrimis fond: INTA
aviz: AFET, ENVI, EMPL

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 octombrie 2016)

IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Standarde europene - implementarea Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 (2016/2274(INI))
[aviz: INTA, TRAN, ITRE, (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

- Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
[aviz: ITRE, (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 17 noiembrie 2016)

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2306(INI))
[aviz: REGI, BUDG, (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2307(INI))
[aviz: FEMM, CULT, BUDG, (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]


REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (2016/2302(INI))
[aviz: AGRI, ITRE, BUDG, (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 octombrie 2016)

- Platformele online și piața unică digitală (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
comisii: ITRE, IMCO
(aviz: EMPL, REGI)

Schimbare a tipului de procedură

Un nou tip de procedură 2016/2237 (INL) în loc de 2016/2237(INI) (schimbare anunțată la 6 octombrie 2016):

- Statutul pentru întreprinderile sociale și solidare (2016/2237(INL))


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții în ceea ce privește aspectele legate de migrație și securitate, reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament ca urmare a transferului global, prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), modificarea schemei de personal a agenției Frontex și actualizarea creditelor din venituri (resurse proprii) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Punerea în aplicare a Deciziei nr. 2014/335/UE privind resursele proprii ca urmare a încheierii procesului de ratificare și a intrării sale în vigoare la 1 octombrie 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a întreprinderilor (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a întreprinderilor (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Proiectul de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general 2016 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UniuniiEuropene pentru acordarea de asistență Germaniei (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (B8-1024/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană Bosniei și Herțegovinei (B8-1112/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la activarea procedurii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană (B8-1113/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la pilonul social al UE și competențele naționale (B8-1114/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea metodelor alternative la experimentele pe animale (B8-1117/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la inegalitatea dezvoltării economice între statele membre ale Uniunii Europene (B8-1118/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (B8-1119/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la ajutorul pentru cotidianul „l'Humanité” (B8-1137/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

IMCO

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la crearea a 200 de posturi de agenți de poliție de frontieră (B8-1138/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la integrarea migranților în zonele rurale (B8-1139/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Japonia (B8-1140/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la propunerile făcute de Comisie în legătură cu criteriile științifice care permit identificarea perturbatorilor endocrini în pesticide (B8-1141/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la modalitățile de finanțare a investițiilor în infrastructură și a tranziției energetice (B8-1142/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la TTIP și la protecția denumirilor de origine controlată (B8-1145/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Dominique Bilde Sylvie Goddyn. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea acvaculturii, inclusiv a conchilioculturii, a astaciculturii, a pisciculturii și a algoculturii (B8-1146/2016)

retrimis

fond :

PECH

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) (B8-1147/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la agricultorii obligați să-și părăsească exploatațiile agricole înainte de vârsta pensionării (B8-1148/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la situația șantierelor navale de la Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Bernard Monot. Propunere de rezoluție referitoare la testele de rezistență realizate de BCE și ABE în 2016 (B8-1150/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la strategia Comisiei Europene privind împiedicarea divulgării documentelor interne și a celor confidențiale (B8-1151/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea muzeelor, a teatrelor și a altor locuri de interes cultural amenințate de închidere (B8-1152/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la propunerile Comisiei Europene menite să limiteze expunerea umană la acrilamidă (B8-1153/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (B8-1154/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (B8-1155/2016)

retrimis

fond :

PECH

aviz :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Agenției Europene de Siguranță a Aviației (B8-1156/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la turbulențele financiare provocate de Deutsche Bank (B8-1157/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la atacurile împotriva comunităților religioase persecutate de Statul Islamic, în special împotriva comunității evreiești (B8-1174/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Dominique Bilde Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la democratizarea accesului la învățământul superior pentru persoanele cu handicap (B8-1175/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la închiderea Biroului European de Sprijin pentru Azil (B8-1176/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la criza bancară din Italia și pozițiile în sistemul TARGET2 (B8-1177/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de impozit european (B8-1178/2016)

retrimis

fond :

BUDG

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la modernizarea normelor privind dispozitivele medicale (B8-1179/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la cheltuielile somptuoase ale Comitetului Regiunilor (B8-1180/2016)

retrimis

fond :

CONT

aviz :

REGI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei apărări comune (B8-1181/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la escaladarea războiului din Yemen (B8-1182/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor fonduri speciale pentru a susține statele membre în gestionarea cheltuielilor pentru persoanele în vârstă (B8-1184/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la evaluarea situației statului de drept în Polonia (B8-1185/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la evaziunea fiscală practicată de marile companii (B8-1186/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la divergența economică creată de moneda unică (B8-1187/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la luarea unor măsuri pentru stimularea integrării femeilor pe piața muncii în sectorul TIC și încurajarea lor în direcția studierii informaticii și inovării (B8-1188/2016)

retrimis

fond :

FEMM

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la integrarea migranților pe piața forței de muncă (B8-1189/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la scrisoarea comună a miniștrilor transporturilor din opt state membre privind concurența neloială în sectorul transportului rutier (B8-1190/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la prelungirea sancțiunilor europene impuse Rusiei și impactul lor asupra economiei statelor membre (B8-1191/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la incidența HIV în penitenciare (B8-1192/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Propunere de rezoluție referitoare la aditivii alimentari E 249 și E 250 (B8-1193/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la musca Drosophila suzukii (B8-1194/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Propunere de rezoluție referitoare la depistarea virusului Zika (B8-1195/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la adoptarea unui cod european unic de identificare fiscală (B8-1196/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea „apelor gri” tratate (B8-1197/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția drepturilor omului în Turcia (B8-1198/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea finanțării în sprijinul populațiilor afectate de fenomenul El Niño și la formarea unui grup de experți pentru aplicarea de noi tehnologii de cultivare în zonele respective (B8-1199/2016)

retrimis

fond :

DEVE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la administrarea fondurilor europene menite să sprijine aderarea anumitor țări din Balcani la Uniunea Europeană (B8-1200/2016)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

BUDG

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea decalajului digital în zonele rurale (B8-1201/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la planul de relocare a migranților (B8-1202/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la statutul de specie protejată a canis lupus (B8-1204/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție împotriva acaparării de terenuri în Cambodgia pentru zahărul din UE (B8-1205/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la nevoia unor studii aprofundate destinate monitorizării situației ghețarilor din zona arctică (B8-1206/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reforma acordului Basel III (B8-1207/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la amenințarea la adresa statelor pe care o reprezintă capitolul privind investițiile din cadrul acordului comercial UE-Canada (B8-1208/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la Cydalima perspectalis (B8-1209/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Mireille D'Ornano Jean-François Jalkh. Propunere de rezoluție referitoare la rezistența la antibiotice (B8-1210/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la restabilirea relațiilor cu Iranul (B8-1211/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la jurnaliștii încarcerați în Turcia (B8-1212/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la sfârșitul sistemului Schengen (B8-1213/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde Jean-Luc Schaffhauser. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva Boko Haram (B8-1214/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la anularea titlurilor de stat achiziționate și deținute de BCE (B8-1215/2016)

retrimis

fond :

ECON


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 30 noiembrie 2016 și 1 decembrie 2016.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate