Zoznam 
Zápisnica
PDF 312kWORD 92k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)
 3.Vzťahy EÚ – Turecko (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia v Bielorusku (predložené návrhy uznesení)
 5.Petície
 6.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
7.1.Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne
  
7.2.Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul
  
7.3.Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku
 8.Hlasovanie
  
8.1.Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (hlasovanie)
  
8.2.Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (hlasovanie)
  
8.3.Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (hlasovanie)
  
8.4.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (hlasovanie)
  
8.5.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I (hlasovanie)
  
8.6.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
8.7.Vzťahy EÚ – Turecko (hlasovanie)
  
8.8.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (hlasovanie)
  
8.9.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (hlasovanie)
  
8.10.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (hlasovanie)
  
8.11.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (hlasovanie)
  
8.12.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (hlasovanie)
  
8.13.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Prístup k energii v rozvojových krajinách (rozprava)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Sýrii (2016/2933(RSP))

Rozprava sa konala 22. novembra 2016 (bod 9 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, v mene skupiny ENF, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, v mene skupiny ECR, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan, v mene skupiny PPE, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016);

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, v mene skupiny S&D, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Sýrii (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


3. Vzťahy EÚ – Turecko (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vzťahy EÚ – Turecko (2016/2993(RSP))

Rozprava sa konala 22. novembra 2016 (bod 10 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička a Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik a Matteo Salvini, v mene skupiny ENF, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o situácii v Turecku (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Jan Zahradil, v mene skupiny ECR, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer a Elmar Brok, v mene skupiny PPE, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


4. Situácia v Bielorusku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Bielorusku (2016/2934(RSP))

Rozprava sa konala 26. októbra 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.10.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer a Miriam Dalli, v mene skupiny S&D, o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene skupiny PPE, o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE, o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD, o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski a Marek Jurek, v mene skupiny ECR, o situácii v Bielorusku (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


5. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 22. novembra 2016

(*) Meno je utajené.

(*) (č. 1126/2016); (*) (č. 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (č. 1128/2016); Orazio Olivari (č. 1129/2016); Jonathan Knight (č. 1130/2016); Georgios Kornelakis (č. 1131/2016); (*) (č. 1132/2016); (*) (č. 1133/2016); (*) (č. 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (č. 1135/2016); Gaetano Cortese (č. 1136/2016); Gaetano Cortese (č. 1137/2016); Gaetano Cortese (č. 1138/2016); (*) (č. 1139/2016); (*) (č. 1140/2016); (*) (č. 1141/2016); Jonathan Gutteridge (č. 1142/2016); (*) (č. 1143/2016); (*) (č. 1144/2016); (*) (č. 1145/2016); Bastian Auser (č. 1146/2016); (*) (č. 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (č. 1148/2016); (*) (č. 1149/2016); Thomas Lappe (č. 1150/2016); Francesco Fornari (č. 1151/2016); (*) (č. 1152/2016); (*) (č. 1153/2016); (*) (č. 1154/2016); Pedro Preto Paulo (č. 1155/2016); Marco Jäger (č. 1156/2016); (*) (č. 1157/2016); (*) (č. 1158/2016); Emanuela Marchetta (č. 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (č. 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (č. 1161/2016); (*) (č. 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (č. 1163/2016); (*) (č. 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (č. 1165/2016); (*) (č. 1166/2016); Massimo D'Agostino (č. 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (č. 1168/2016); (*) (č. 1169/2016); (*) (č. 1170/2016); (*) (č. 1171/2016); (*) (č. 1172/2016); (*) (č. 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (č. 1174/2016); (*) (č. 1175/2016); Gaetano Cortese (č. 1176/2016); Isaac Ibáñez García (č. 1177/2016); (*) (č. 1178/2016); (*) (č. 1179/2016); Kurt Gommeringer (č. 1180/2016); (*) (č. 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (č. 1182/2016); Claire Monks (č. 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (č. 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (č. 1185/2016); (*) (č. 1186/2016); Remus Roman (č. 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (č. 1188/2016); Christopher Moore (č. 1189/2016); (*) (č. 1190/2016); (*) (č. 1191/2016); (*) (č. 1192/2016); (*) (č. 1193/2016); (*) (č. 1194/2016); (*) (č. 1195/2016); (*) (č. 1196/2016); Paolo Malaraggia (č. 1197/2016); (*) (č. 1198/2016); Jörg Prahl (č. 1199/2016); (*) (č. 1200/2016); Ghiță Daniel (č. 1201/2016); Paola Bellone (č. 1202/2016); (*) (č. 1203/2016); Lorella Dapporto (č. 1204/2016); Ada Raggi (č. 1205/2016); Umberto Lanzi (č. 1206/2016); Rene Vandi (č. 1207/2016); Giancarlo Ripa (č. 1208/2016); Riccardo Bertilotti (č. 1209/2016).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 22. novembra 2016 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


6. Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (rozprava)

Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2015 [2016/2150(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias uviedol správu.

Vystúpili: Emily O'Reilly (ombudsmanka) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Julia Pitera v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Nicola Caputo.

Vystúpili: Frans Timmermans, Emily O'Reilly a Notis Marias.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


7. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 23.11.2016 .)


7.1. Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne

Návrhy uznesenia B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri a Malin Björk uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE a Diane James, nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


7.2. Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul

Návrhy uznesenia B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga a António Marinho e Pinto uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


7.3. Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku

Návrhy uznesenia B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Pavel Svoboda a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 24.11.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 a B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1256/2016

(nahrádzajúci B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 a B8-1272/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Bodil Valero a Jakop Dalunde, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0444)


8.2. Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 a B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1260/2016

(nahrádzajúci B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 a B8-1275/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun a Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0445)


8.3. Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 a B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1261/2016

(nahrádzajúci B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 a B8-1273/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE.

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski a Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala a Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0446)

(Návrh uznesenia B8-1266/2016 sa stal bezpredmetným.)


8.4. Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0447)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0447)


8.5. Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľade nad nimi (prepracované znenie) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0448)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0448)


8.6. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Sýrii (2016/2933(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 22. novembra 2016 (bod 9 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené dňa 24. novembra 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrhy uznesenia B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 a B8-1255/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA B8-1123/2016

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1249/2016

(nahrádzajúci B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 a B8-1254/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Merja Kyllönen.

Prijatý (P8_TA(2016)0449)

(Návrhy uznesenia B8-1251/2016 a B8-1255/2016 sa stali bezpredmetnými.)


8.7. Vzťahy EÚ – Turecko (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vzťahy EÚ – Turecko (2016/2993(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 22. novembra 2016 (bod 10 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené dňa 24. novembra 2016 (bod 3 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrhy uznesenia B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 a B8-1283/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1276/2016

(nahrádzajúci B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 a B8-1283/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok a Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0450)

(Návrhy uznesenia B8-1279/2016 a B8-1280/2016 sa stali bezpredmetnými.)


8.8. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1229/2016 a B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-1229/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-1235/2016

Prijatý (P8_TA(2016)0451)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt po skončení hlasovania.


8.9. Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2015 [2016/2150(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Notis Marias (A8-0331/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0452)

Vystúpenia:

Notis Marias (spravodajca) po skončení hlasovania.


8.10. Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (hlasovanie)

Správa o definitívnom systéme dane z pridanej hodnoty a o boji proti podvodom s daňou z pridanej hodnoty [2016/2033(INI)] Spravodajca: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0453)


8.11. Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (hlasovanie)

Správa o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi [2016/2076(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0454)


8.12. Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (hlasovanie)

Správa o nových príležitostiach pre malé podniky v odvetví dopravy vrátane hospodárstva spoločného využívania zdrojov [2015/2349(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0455)


8.13. Situácia v Bielorusku (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Bielorusku (2016/2934(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 26. októbra 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.10.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené dňa 24. novembra 2016 (bod 4 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrhy uznesenia B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 a B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1232/2016

(nahrádzajúci B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 a B8-1240/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene skupiny PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Jens Nilsson, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek a Zdzisław Krasnodębski, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0456)

(Návrhy uznesenia B8-1238/2016 a B8-1239/2016 sa stali bezpredmetnými.)


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

Správa: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Situácia v Sýrii - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl a Seán Kelly

Vzťahy EÚ – Turecko - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl a Seán Kelly

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Správa: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly

Správa: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Správa: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly

Správa: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil a Peter Jahr

Situácia v Bielorusku - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski a Bogdan Andrzej Zdrojewski.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Prístup k energii v rozvojových krajinách (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000134/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Prístup k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Bogdan Brunon Wenta (v zastúpení autora) rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán a Xabier Benito Ziluaga.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Indrek Tarand.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan, v mene výboru DEVE, o prístupe k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: budúca schôdza.


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. októbra 2016)

výbor EMPL

- Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (2016/2269(INI))
(stanovisko: ECON)

- Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (2016/2270(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor ITRE

- Digitalizácia európskeho priemyslu (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

výbory ITRE, IMCO

- Online platformy a jednotný digitálny trh (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(stanovisko: EMPL, REGI)

výbor IMCO

- Európske normy – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(stanovisko: INTA, TRAN, ITRE)


- Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI)

- Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (2016/2272(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 17. novembra 2016)

výbor INTA

- Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE)

výbor ECON

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (2016/2306(INI))
(stanovisko: REGI, BUDG)

výbor EMPL

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (2016/2307(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG)

výbor ITRE

- Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (2016/2305(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

výbor REGI

- Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (2016/2302(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, BUDG)

- Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (2016/2304(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

Zmeny v pridelení veci (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom na posilnenie dvojstranných obchodných vzťahov a modernizáciu colnej únie (2016/2031(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, EMPL

výbor DEVE

- Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (2016/2222(INI))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: DEVE, AGRI, INTA

výbory DEVE, INTA

- Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI))
predložené gestorskému výboru: DEVE
stanovisko: EMPL, INTA

výbor EMPL

- Povolené spôsoby používania diel ainých materiálov chránených autorským právom asním súvisiacimi právami vprospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, azmena smernice 2001/29/ES ozosúladení niektorých aspektov autorských práv asnimi súvisiacich práv vinformačnej spoločnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Cezhraničná výmena kópií určitých diel ainých materiálov chránených autorským právom asním súvisiacimi právami vprístupnom formáte vprospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou atretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PETI, CULT, EMPL, INTA


výbory ENVI, EMPL

- Uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI, EMPL

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. októbra 2016)

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európske normy – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(stanovisko: INTA, TRAN, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 17. novembra 2016)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (2016/2306(INI))
(stanovisko: REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (2016/2307(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))


výbor REGI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (2016/2302(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. októbra 2016)

- Online platformy a jednotný digitálny trh (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
výbory: ITRE, IMCO
(stanovisko: EMPL, REGI)

Zmena postupu

Nový postup 2016/2237(INL) namiesto postupu 2016/2237(INI) (oznámený 6. októbra 2016):

- Štatút pre sociálne a solidárne podniky (2016/2237(INL))


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia rozpočtových prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch 2014/335/EÚ po ukončení procesu ratifikácie a jeho nadobudnutí účinnosti 1. októbra 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej v mene Únie (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane zpríjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh smernice Rady o spoločnom základe dane zpríjmov právnických osôb (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016 predkladaný spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uzavretí Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (B8-1024/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o udelení štatútu kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii Bosne a Hercegovine (B8-1112/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o aktivovaní postupu vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie (B8-1113/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o európskom sociálnom pilieri a vnútroštátnych právomociach (B8-1114/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore alternatív testovania na zvieratách (B8-1117/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o nerovnostiach v hospodárskom rozvoji medzi členskými štátmi Európskej únie (B8-1118/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o nariadení (EÚ) č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (B8-1119/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o finančnej pomoci denníku l'Humanité (B8-1137/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

IMCO

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o vytvorení 200 miest príslušníkov pohraničnej stráže (B8-1138/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o integrácii migrantov vo vidieckych oblastiach (B8-1139/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Japonskom (B8-1140/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhoch Komisie týkajúcich sa vedeckých kritérií na určovanie endokrinných disruptorov v pesticídoch (B8-1141/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o postupoch investičného financovania infraštruktúry a energetickej transformácie (B8-1142/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o TTIP a ochrane chránených označení pôvodu (B8-1145/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh uznesenia o ochrane akvakultúry, teda chovu lastúrnikov, rakov, rýb a rias (B8-1146/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o nariadení (EÚ) č. 1295/2013, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (B8-1147/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o poľnohospodároch, ktorí sú nútení ukončiť prevádzku podnikov pred dosiahnutím dôchodkového veku (B8-1148/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o situácií lodeníc v oblasti Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Bernard Monot. Návrh uznesenia o záťažových testoch, ktoré uskutočnila ECB a EBA v roku 2016 (B8-1150/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o stratégii Európskej komisie, ktorej cieľom je zabrániť zverejňovaniu interných alebo dôverných dokumentov (B8-1151/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore múzeí, divadiel a kultúrnych ustanovizní, ktorým hrozí zatvorenie (B8-1152/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhoch Európskej komisie, ktoré sa týkajú obmedzenia vystavenia ľudí akrylamidu (B8-1153/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení Agentúry Európskej únie pre základné práva (B8-1154/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (B8-1155/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uzavretí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (B8-1156/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o finančných turbulenciách, ktoré spôsobila Deutsche Bank (B8-1157/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o atentátoch na náboženské komunity prenasledované Islamským štátom, najmä na židovskú komunitu (B8-1174/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o demokratizácii prístupu osôb so zdravotným postihnutím k vysokoškolskému vzdelávaniu (B8-1175/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uzavretí Európskeho podporného úradu pre azyl (B8-1176/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o talianskej bankovej kríze a pozíciách v systéme TARGET2 (B8-1177/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o projekte európskej dane (B8-1178/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok (B8-1179/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nehoráznych výdavkoch Výboru regiónov (B8-1180/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení spoločnej obrany (B8-1181/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o eskalácii vojny v Jemene (B8-1182/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o poskytnutie osobitných finančných prostriedkov na podporu členských štátov pri regulácii liečebných nákladov starších osôb (B8-1184/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o hodnotení právneho štátu v Poľsku (B8-1185/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam veľkých koncernov (B8-1186/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hospodárskych rozdieloch spôsobených jednotnou menou (B8-1187/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o uplatňovaní opatrení na podporu začlenenia žien do odvetvia informačných a komunikačných technológií a ich prístupu k štúdiu digitálnych technológií a inovácií (B8-1188/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o integrácii utečencov do trhu práce (B8-1189/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o spoločnom liste ministrov dopravy ôsmich členských štátov o nekalej hospodárskej súťaži v odvetví cestnej dopravy (B8-1190/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o predĺžení európskych sankcií voči Rusku a jeho vplyve na hospodárstvo členských krajín (B8-1191/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vysokom výskyte HIV vo väzenských zariadeniach (B8-1192/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o prídavných látkach E 249 a E 250 (B8-1193/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o Drosophila suzukii (B8-1194/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o skríningu Zika vírusu (B8-1195/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení jednotného európskeho daňového identifikačného čísla (B8-1196/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde a Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o využití upravených odpadových vôd (B8-1197/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane ľudských práv v Turecku (B8-1198/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o pridelenie väčšieho množstva finančných prostriedkov na podporu ľudí postihnutých javom El Niño a vytvorenie skupiny odborníkov na realizáciu nových metód pestovania v dotknutých oblastiach (B8-1199/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o spravovaní európskych finančných prostriedkov určených na podporu pristúpenia niektorých krajín Balkánu k Európskej únii (B8-1200/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zmenšení digitálnej priepasti vo vidieckej oblasti (B8-1201/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o pláne premiestňovania migrantov (B8-1202/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o statuse chráneného druhu vlka dravého (B8-1204/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o vyvlastňovaní kambodžskej pôdy na účely výroby cukru pre EÚ (B8-1205/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o žiadosti o hĺbkové štúdie na sledovanie stavu arktického ľadu (B8-1206/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o reforme dohody Bazilej III (B8-1207/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o hrozbe, ktorú pre členské štáty predstavuje kapitola o investíciách obsiahnutá v obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (B8-1208/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o Vijačke krušpánovej (Cydalima perspectalis) (B8-1209/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o rezistencii voči antibiotikám (B8-1210/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o obnovení vzťahov s Iránom (B8-1211/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o uväznených novinároch v Turecku (B8-1212/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o konci ducha Schengenu (B8-1213/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh uznesenia o boji proti hnutiu Boko Haram (B8-1214/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o zrušení verejných dlhopisov nakúpených a držaných ECB (B8-1215/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 30. novembra 2016 a 1. decembra 2016.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.05 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia