Index 
Protokoll
PDF 307kWORD 89k
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 3.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Vitryssland (ingivna resolutionsförslag)
 5.Framställningar
 6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina
  7.2.Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul
  7.3.Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland
 8.Omröstning
  8.1.Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (omröstning)
  8.2.Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (omröstning)
  8.3.Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (omröstning)
  8.4.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (omröstning)
  8.5.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (omröstning)
  8.6.Situationen i Syrien (omröstning)
  8.7.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (omröstning)
  8.8.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)
  8.9.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (omröstning)
  8.10.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (omröstning)
  8.11.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (omröstning)
  8.12.Nya möjligheter för små transportföretag (omröstning)
  8.13.Situationen i Vitryssland (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Tillgång till energi i utvecklingsländer (debatt)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Debatten hade hållits den 22 november 2016 (punkt 9 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, för ENF-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1123/2016);

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1249/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Eduard Kukan, för PPE-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1250/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1251/2016);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1252/2016);

—   Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, för S&D-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1253/2016);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Yannick Jadot, Bart Staes, Judith Sargentini, Rebecca Harms, Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1254/2016);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Syrien (2016/2933(RSP)) (B8-1255/2016).

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 24.11.2016.


3. Förbindelserna mellan EU och Turkiet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))

Debatten hade hållits den 22 november 2016 (punkt 10 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Pascal Durand, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Eva Joly, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Jean Lambert och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1276/2016);

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička och Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1277/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1278/2016);

—   Marine Le Pen, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Mireille D’Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Marcus Pretzell, Jean-Luc Schaffhauser, Laurenţiu Rebega, Michał Marusik och Matteo Salvini, för ENF-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1279/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om situationen i Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1280/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Jan Zahradil, för ECR-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1281/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer och Elmar Brok, för PPE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1282/2016);

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP)) (B8-1283/2016).

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 24.11.2016.


4. Situationen i Vitryssland (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))

Debatten hade hållits den 26 oktober 2016 (punkt 14 i protokollet av den 26.10.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer och Miriam Dalli, för S&D-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen, om Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski och Marek Jurek, för ECR-gruppen, om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 24.11.2016.


5. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 22 november 2016

(*) Namnet konfidentiellt.

(*) (nr 1126/2016); (*) (nr 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (nr 1128/2016); Orazio Olivari (nr 1129/2016); Jonathan Knight (nr 1130/2016); Georgios Kornelakis (nr 1131/2016); (*) (nr 1132/2016); (*) (nr 1133/2016); (*) (nr 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (nr 1135/2016); Gaetano Cortese (nr 1136/2016); Gaetano Cortese (nr 1137/2016); Gaetano Cortese (nr 1138/2016); (*) (nr 1139/2016); (*) (nr 1140/2016); (*) (nr 1141/2016); Jonathan Gutteridge (nr 1142/2016); (*) (nr 1143/2016); (*) (nr 1144/2016); (*) (nr 1145/2016); Bastian Auser (nr 1146/2016); (*) (nr 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (nr 1148/2016); (*) (nr 1149/2016); Thomas Lappe (nr 1150/2016); Francesco Fornari (nr 1151/2016); (*) (nr 1152/2016); (*) (nr 1153/2016); (*) (nr 1154/2016); Pedro Preto Paulo (nr 1155/2016); Marco Jäger (nr 1156/2016); (*) (nr 1157/2016); (*) (nr 1158/2016); Emanuela Marchetta (nr 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (nr 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (nr 1161/2016); (*) (nr 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr 1163/2016); (*) (nr 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (nr 1165/2016); (*) (nr 1166/2016); Massimo D'Agostino (nr 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (nr 1168/2016); (*) (nr 1169/2016); (*) (nr 1170/2016); (*) (nr 1171/2016); (*) (nr 1172/2016); (*) (nr 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (nr 1174/2016); (*) (nr 1175/2016); Gaetano Cortese (nr 1176/2016); Isaac Ibáñez García (nr 1177/2016); (*) (nr 1178/2016); (*) (nr 1179/2016); Kurt Gommeringer (nr 1180/2016); (*) (nr 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (nr 1182/2016); Claire Monks (nr 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (nr 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (nr 1185/2016); (*) (nr 1186/2016); Remus Roman (nr 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (nr 1188/2016); Christopher Moore (nr 1189/2016); (*) (nr 1190/2016); (*) (nr 1191/2016); (*) (nr 1192/2016); (*) (nr 1193/2016); (*) (nr 1194/2016); (*) (nr 1195/2016); (*) (nr 1196/2016); Paolo Malaraggia (nr 1197/2016); (*) (nr 1198/2016); Jörg Prahl (nr 1199/2016); (*) (nr 1200/2016); Ghiță Daniel (nr 1201/2016); Paola Bellone (nr 1202/2016); (*) (nr 1203/2016); Lorella Dapporto (nr 1204/2016); Ada Raggi (nr 1205/2016); Umberto Lanzi (nr 1206/2016); Rene Vandi (nr 1207/2016); Giancarlo Ripa (nr 1208/2016); Riccardo Bertilotti (nr 1209/2016).

Talmannen meddelade att han den 22 november 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


6. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 [2016/2150(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Julia Pitera för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Nicola Caputo.

Talare: Frans Timmermans, Emily O'Reilly och Notis Marias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 24.11.2016.


7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 23.11.2016.)


7.1. Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina

Resolutionsförslag B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri och Malin Björk redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Pavel Svoboda och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 24.11.2016.


7.2. Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul

Resolutionsförslag B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga och António Marinho e Pinto redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 24.11.2016.


7.3. Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland

Resolutionsförslag B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Pavel Svoboda och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 24.11.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 och B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1256/2016

(ersätter B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016 och B8-1272/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Therese Comodini Cachia och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto och Branislav Škripek, för ECR-gruppen;

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen;

—   Bodil Valero och Jakop Dalunde, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0444)


8.2. Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 och B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1260/2016

(ersätter B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016 och B8-1275/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Notis Marias, Angel Dzhambazki och Branislav Škripek, för ECR-gruppen;

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Marisa Matias och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ernest Urtasun och Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0445)


8.3. Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 och B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1261/2016

(ersätter B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016 och B8-1273/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Ivan Štefanec, David McAllister, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski och Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0446)

(Resolutionsförslag B8-1266/2016 bortföll.)


8.4. Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0447)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0447)


8.5. Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Brian Hayes (A8-0011/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0448)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0448)


8.6. Situationen i Syrien (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016 (punkt 9 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 november 2016 (punkt 2 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 och B8-1255/2016 (2016/2933(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1123/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1249/2016

(ersätter B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 och B8-1254/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella och Julie Ward, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen;

—   Merja Kyllönen.

Antogs (P8_TA(2016)0449)

(Resolutionsförslagen B8-1251/2016 och B8-1255/2016 bortföll.)


8.7. Förbindelserna mellan EU och Turkiet (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016 (punkt 10 i protokollet av den 22.11.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 november 2016 (punkt 3 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 och B8-1283/2016 (2016/2993(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1276/2016

(ersätter B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 och B8-1283/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0450)

(Resolutionsförslagen B8-1279/2016 och B8-1280/2016 bortföll.)


8.8. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1229/2016 och B8-1235/2016 (2016/2966(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1229/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1235/2016

Antogs (P8_TA(2016)0451)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt yttrade sig i slutet av omröstningen.


8.9. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 [2016/2150(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Notis Marias (A8-0331/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0452)

Inlägg:

Notis Marias (föredragande) yttrade sig i slutet av omröstningen.


8.10. Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (omröstning)

Betänkande om vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri [2016/2033(INI)] Föredragande: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0453)


8.11. EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (omröstning)

Betänkande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter [2016/2076(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0454)


8.12. Nya möjligheter för små transportföretag (omröstning)

Betänkande om nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller [2015/2349(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0455)


8.13. Situationen i Vitryssland (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))

Debatten hade ägt rum den 26 oktober 2016 (punkt 14 i protokollet av den 26.10.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 november 2016 (punkt 4 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 och B8-1240/2016 (2016/2934(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1232/2016

(ersätter B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 och B8-1240/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, för PPE-gruppen;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Jens Nilsson, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0456)

(Resolutionsförslagen B8-1238/2016 och B8-1239/2016 bortföll.)


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Situationen i Syrien - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl och Seán Kelly

Förbindelserna mellan EU och Turkiet - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl och Seán Kelly

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Betänkande Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka och Seán Kelly

Betänkande Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Betänkande Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka och Seán Kelly

Betänkande Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil och Peter Jahr

Situationen i Vitryssland - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski och Bogdan Andrzej Zdrojewski.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Tillgång till energi i utvecklingsländer (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000134/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Tillgång till energi i utvecklingsländer (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Bogdan Brunon Wenta (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán och Xabier Benito Ziluaga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Indrek Tarand.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om tillgång till energi i utvecklingsländerna (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 oktober 2016)

EMPL-utskottet

- Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (2016/2269(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

- Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (2016/2270(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

ITRE-utskottet

- Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

utskotten ITRE, IMCO

- Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, REGI)

IMCO-utskottet

- Europeiska standarder – genomförande av förordning (EU) nr 1025/2012 (2016/2274(INI))
(rådgivande utskott: INTA, TRAN, ITRE)


- EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, JURI)

- En längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (2016/2272(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 17 november 2016)

INTA-utskottet

- Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2306(INI))
(rådgivande utskott: REGI, BUDG)

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2307(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE-utskottet

- Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (2016/2305(INI))
(rådgivande utskott: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI-utskottet

- Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (2016/2302(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE, BUDG)

- Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (2016/2303(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

- Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (2016/2304(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, BUDG)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Vägen mot en ny handelsram mellan EU och Turkiet för att stärka bilaterala handelsförbindelser och modernisera tullunionen (2016/2031(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : INTA
rådgivande utskott: AFET, EMPL

DEVE-utskottet

- Palmolja och avverkning av regnskogar (2016/2222(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI
rådgivande utskott: DEVE, AGRI, INTA

utskotten DEVE, INTA

- EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : DEVE
rådgivande utskott: EMPL, INTA

EMPL-utskottet

- Viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott: PETI, CULT, EMPL, INTA


utskotten ENVI, EMPL

- Ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott : INTA
rådgivande utskott: AFET, ENVI, EMPL

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 oktober 2016)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Europeiska standarder – genomförande av förordning (EU) nr 1025/2012 (2016/2274(INI))
(rådgivande utskott: INTA, TRAN, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen))

- EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 17 november 2016)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2306(INI))
(rådgivande utskott: REGI, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2307(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))


REGI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (2016/2302(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 oktober 2016)

- Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
utskott: ITRE, IMCO
(rådgivande utskott: EMPL, REGI)

Ändring av förfarande

Ny typ av förfarande 2016/2237(INL) i stället för 2016/2237(INI) (tillkännagavs den 6 oktober 2016):

- Stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INL))


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten för 2016: Uppdatering av anslag för att återspegla den senaste utvecklingen på migrations- och säkerhetsområdet, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden till följd av den samlade överföringen, utvidgning av Efsi, ändring av Frontex tjänsteförteckning och uppdatering av intäktsanslagen (egna medel) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till den allmänna budgeten 2016: Genomförande av beslutet om egna medel nr 2014/335/EU efter avslutandet av ratificeringsprocessen och dess ikraftträdande den 1 oktober 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2016 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska arbetsmiljöbyrån (B8-1024/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att bevilja Bosnien och Hercegovina status som kandidatland för anslutning till Europeiska unionen (B8-1112/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om inledandet av förfarandet för Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (B8-1113/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Dominique Martin. Förslag till resolution om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de nationella behörigheterna (B8-1114/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av alternativa metoder till djurförsök (B8-1117/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om olika ekonomiska förutsättningar mellan Europeiska unionens medlemsstater (B8-1118/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om förordning (EU) nr 1291/2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (B8-1119/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om stödet till dagstidningen l'Humanité (B8-1137/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

IMCO

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om inrättandet av 200 tjänster som gränsvakter (B8-1138/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om integrationen av migranter i landsbygdsområden (B8-1139/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om handelsavtalet mellan EU och Japan (B8-1140/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens förslag om vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel (B8-1141/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om finansieringsvillkor för investeringar i infrastruktur och energiomställning (B8-1142/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om TTIP och skyddet av kontrollerade ursprungsbeteckningar (B8-1145/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Dominique Bilde och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om skydd av vattenbruket, bland annat odling av skaldjur, kräftodling, fiskodling och algodling (B8-1146/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om förordning (EU) nr 1295/2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (B8-1147/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om jordbrukare som tvingas överge sina jordbruksföretag före pensionsåldern (B8-1148/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om situationen vid varvet i Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Bernard Monot. Förslag till resolution om de stresstester som utfördes av ECB och EBA 2016 (B8-1150/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska kommissionens strategi för att hejda offentliggörandet av interna eller konfidentiella handlingar (B8-1151/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om stödet till de muséer, teatrar och kulturinstitutioner som hotas av stängning (B8-1152/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens förslag om att begränsa människors exponering för akrylamid (B8-1153/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (B8-1154/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska fiskerikontrollbyrån (B8-1155/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (B8-1156/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den oro på finansmarknaderna som orsakats av Deutsche Bank (B8-1157/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om terrorattackerna mot religiösa samfund som förföljs av Islamiska staten, särskilt det judiska samfundet (B8-1174/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om demokratisering av tillträdet till högre utbildning för personer med funktionsnedsättning (B8-1175/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (B8-1176/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den italienska bankkrisen och balansen i Target2-systemet (B8-1177/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förslaget till EU-skatt (B8-1178/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om uppdatering av regelverket för medicintekniska produkter (B8-1179/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Regionkommitténs lyxutgifter (B8-1180/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om upprättande av ett gemensamt försvar (B8-1181/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om upptrappningen av kriget i Jemen (B8-1182/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av särskilda anslag till stöd för medlemsstaternas hantering av utgifter för hälso- och sjukvård för äldre (B8-1184/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om utvärderingen av rättsstatsprincipen i Polen (B8-1185/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de stora koncernernas skatteflykt (B8-1186/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om ekonomiska skillnader till följd av den gemensamma valutan (B8-1187/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder för att öka andelen kvinnor inom IKT-sektorn och uppmuntra kvinnor att bedriva studier på området för it och innovation (B8-1188/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om integrering av flyktingar på arbetsmarknaden (B8-1189/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den gemensamma skrivelsen från transportministrarna i åtta medlemsstater om illojal konkurrens inom vägtransportsektorn (B8-1190/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förlängningen av EU:s sanktioner mot Ryssland och effekterna för medlemsstaternas ekonomier (B8-1191/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av hiv i kriminalvårdsanstalter (B8-1192/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om livsmedelstillsatserna E 249 och E 250 (B8-1193/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om drosophila suzukii (B8-1194/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om test för zikaviruset (B8-1195/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ett gemensamt europeiskt skatteregistreringsnummer (B8-1196/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde och Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om användningen av renat gråvatten (B8-1197/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skyddet för de mänskliga rättigheterna i Turkiet (B8-1198/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av ökad finansiering till stöd för de befolkningar som drabbats av det meteorologiska fenomenet El Niño och om inrättande av en expertgrupp för framtagande av nya odlingstekniker i de berörda områdena (B8-1199/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förvaltningen av EU-medel som avsatts för att hjälpa vissa Balkanländer att ansluta sig till Europeiska unionen (B8-1200/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

BUDG

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om en minskning av den digitala klyftan på landsbygden (B8-1201/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om planen för omplacering av migranter (B8-1202/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om vargens status som skyddad art (B8-1204/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om markrofferi i Kambodja för produktion av socker för EU (B8-1205/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av ingående undersökningar för att övervaka situationen för de arktiska isarna (B8-1206/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reformen av Basel III (B8-1207/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om det hot som kapitlet om investeringar i handelsavtalet mellan EU och Kanada utgör för medlemsstaterna (B8-1208/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om Cydalima perspectalis (B8-1209/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Mireille D'Ornano och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om antibiotikaresistens (B8-1210/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om återupprättande av förbindelserna med Iran (B8-1211/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om fängslade journalister i Turkiet (B8-1212/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om Schengensystemets avskaffande (B8-1213/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om bekämpningen av Boko Haram (B8-1214/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om annullering av statliga värdepapper som köpts och hålls av ECB (B8-1215/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 30 november1 december 2016.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy