Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2045(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0341/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0464

Zápisnica
Streda, 30. novembra 2016 - Brusel

16. Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie - Situácia v Taliansku po zemetraseniach (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o Fonde solidarity Európskej únie: hodnotenie [2016/2045(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000139/2016), ktorú položili Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, a Remo Sernagiotto a Raffaele Fitto, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2016), ktorú položili Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini a Salvatore Cicu v mene skupiny PPE, Constanze Krehl a Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, a Ramón Luis Valcárcel Siso, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000141/2016), ktorú položili Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini a David Coburn v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000146/2016), ktorú položili Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Curzio Maltese rozvinuli otázky.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Marco Valli (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Remo Sernagiotto v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza a Steeve Briois.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa a Andrea Cozzolino.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpili Corina Crețu a Salvatore Cicu.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca a Lorenzo Fontana, v mene skupiny ENF, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu a Alessandra Mussolini, v mene skupiny PPE, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 a bod 6.21 zápisnice zo dňa 1.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia