Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2045(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0341/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0464

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - Bryssel

16. Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering - Situationen i Italien efter jordskalven (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering [2016/2045(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000139/2016) från Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai och Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Remo Sernagiotto och Raffaele Fitto, till kommissionen: Situationen i Italien efter jordskalven (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2016) från Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini och Salvatore Cicu för PPE-gruppen, Constanze Krehl och Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, och Ramón Luis Valcárcel Siso, till kommissionen: Situationen i Italien efter jordskalven (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000141/2016) från Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini och David Coburn för EFDD-gruppen, till kommissionen: Situationen i Italien efter jordskalven (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000146/2016) från Curzio Maltese, Eleonora Forenza och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Situationen i Italien efter jordbävningarna (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato och Curzio Maltese utvecklade frågorna.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Marco Valli (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Remo Sernagiotto för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza och Steeve Briois.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa och Andrea Cozzolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu och Salvatore Cicu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca och Lorenzo Fontana, för ENF-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu och Alessandra Mussolini, för PPE-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 och punkt 6.21 i protokollet av den 1.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy