Показалец 
Протокол
PDF 248kWORD 74k
Сряда, 30 ноември 2016 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Проверка на пълномощията
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Внесени документи
 9.Трансфер на бюджетни кредити
 10.Ред на работа
 11. Бюджетна процедура за 2017 г.: общ текст (разискване)
 12.Преглед на МФР (разискване)
 13.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** (разискване)
 14.Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (разискване)
 15.Неотдавнашно прехвърляне на отговорностите на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към световната интернет общност през октомври 2016 г. и предстоящия Форум за управление на интернет в Мексико (6-8 декември 2016 г.) (разискване)
 16.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка - Положението в Италия след земетресенията (разискване)
 17.Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (разискване)
 18.Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


3. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси, Парламентът реши да утвърди мандатите на Florent Marcellesi, считано от 11 октомври 2016 г., и на Ivica Tolić и Željana Zovko, считано от 24 октомври 2016 г.


4. Състав на политическите групи

Alessandra Mussolini вече не е член на групата PPE и ще се присъедини към независимите членове на ЕП, считано от 30 ноември 2016 г.


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите S&D и ENF, Парламентът одобри следните назначения:

комисия AFET: Alex Mayer

Подкомисия по права на човека: Alex Mayer

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Alex Mayer

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Janice Atkinson на мястото на Stanisław Żółtek


6. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно действията, предприети вследствие на позициите и резолюциите на Парламента, приети по време на първата и втората юнска месечна сесия и юлската месечна сесия на 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000139/2016) зададен от Ivan Jakovčić, Искра Михайлова, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai и Urmas Paet, от името на групата ALDE, и Remo Sernagiotto и Raffaele Fitto, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016) зададен от Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini и Salvatore Cicu, от името на групата PPE, Constanze Krehl и Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, и Ramón Luis Valcárcel Siso, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016) зададен от Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini и David Coburn, от името на групата EFDD, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016) зададен от Curzio Maltese, Eleonora Forenza и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 8-INF/2016 - Съд (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 36/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 37/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 38/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 39/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-13/T/16 - Европейска сметна палата (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарните комисии

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (2016/2229(INI)) - PECH - Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Eвропейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - ITRE - Докладчик: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - INTA - Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Доклад относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (2016/2045(INI)) - REGI - Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: прилагане на Решение за собствените ресурси 2014/335/ЕС, Евратом във връзка с приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решението на 1 октомври 2016 г. (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 4/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: актуализацията на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в резултат на общия трансфер, удължаването на срока на ЕФСИ, изменението на щатното разписание на FRONTEX и актуализацията на бюджетните кредити от приходи (собствени ресурси) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - LIBE - Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - ECON - Докладчик: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) от Помирителния комитет

- Бюджетна процедура за 2017 г. - Документ от помирителната процедура – Съвместен текст (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) от делегацията на Парламента в Помирителния комитет

- Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Докладчици: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 34/2016 и DEC 35/2016 - Раздел III - Комисия

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 32/2016 - Раздел III - Комисия

Съгласно член 27, параграф 5 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 33/2016 - Раздел III - Комисия


10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на 30 ноември и 1 декември 2016 г. (PE 594.672/OJ) беше раздаден, като в него бяха предложени следните промени (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Председателят предложи, със съгласието на политическите групи, предложенията за резолюции B8-1304/2016 и B8-1305/2016, с които се иска становището на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, да се впишат за времето за гласуване в четвъртък.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

С това редът на работа е определен.


11.  Бюджетна процедура за 2017 г.: общ текст (разискване)

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Изказа се Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI

Заместник-председател

Jens Geier и Indrek Tarand представиха доклада.

Изказаха се: Ivan Lesay (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Андрей Новаков и Patricija Šulin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Vladimír Maňka.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Ivan Lesay и Jean Arthuis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.20 от протокола от 1.12.2016 г г.


12. Преглед на МФР (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на МФР (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Isabelle Thomas, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu и Vladimír Maňka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis и Victor Negrescu.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Ivan Korčok.

Разискването приключи.


13. Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** (разискване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner представи препоръката.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christofer Fjellner, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld и David Martin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Maria Arena.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Christofer Fjellner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 1.12.2016 г г.


14. Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht представи препоръката.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията JURI), Axel Voss, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Емил Радев, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Věra Jourová, Sophia in 't Veld, за да поиска пояснения, и Jan Philipp Albrecht.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 1.12.2016 г г.


15. Неотдавнашно прехвърляне на отговорностите на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към световната интернет общност през октомври 2016 г. и предстоящия Форум за управление на интернет в Мексико (6-8 декември 2016 г.) (разискване)

Изявление на Комисията: Неотдавнашно прехвърляне на отговорностите на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към световната интернет общност през октомври 2016 г. и предстоящия Форум за управление на интернет в Мексико (6-8 декември 2016 г.) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij и Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Corina Crețu.

Разискването приключи.


16. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка - Положението в Италия след земетресенията (разискване)

Доклад относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка [2016/2045(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000139/2016), зададен от Ivan Jakovčić, Искра Михайлова, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai и Urmas Paet, от името на групата ALDE, и Remo Sernagiotto и Raffaele Fitto, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Въпрос с искане за устен отговор (O-000140/2016), зададен от Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini и Salvatore Cicu, от името на групата PPE, Constanze Krehl и Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, и Ramón Luis Valcárcel Siso, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Въпрос с искане за устен отговор (O-000141/2016), зададен от Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini и David Coburn, от името на групата EFDD, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Въпрос с искане за устен отговор (O-000146/2016), зададен от Curzio Maltese, Eleonora Forenza и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Положението в Италия след земетресенията (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato и Curzio Maltese развиха въпросите.

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Marco Valli (докладчик по становището на комисията CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Remo Sernagiotto, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza и Steeve Briois.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa и Andrea Cozzolino.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се Corina Crețu и Salvatore Cicu.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca и Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu и Alessandra Mussolini, от името на групата PPE, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 и точка 6.21 от протокола от 1.12.2016 г г.


17. Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (разискване)

Доклад относно декларациите за интереси на членовете на Комисията – насоки [2016/2080(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказа се Andrus Ansip.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказа се Pascal Durand.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.22 от протокола от 1.12.2016 г г.


18. Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (кратко представяне)

Доклад относно отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води [2015/2352(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tibor Szanyi и Notis Marias.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.23 от протокола от 1.12.2016 г г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias и Tomáš Zdechovský.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 594.672/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.10 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Правна информация - Политика за поверителност