Seznam 
Zápis
PDF 230kWORD 70k
Středa, 30. listopadu 2016 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Ověření pověřovacích listin
 4.Členství v politických skupinách
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Předložení dokumentů
 9.Převody prostředků
 10.Plán práce
 11.Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (rozprava)
 12.Revize VFR (rozprava)
 13.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou *** (rozprava)
 14.Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů *** (rozprava)
 15.Nedávné přenesení dohledu IANA na celosvětové internetové společenství v říjnu 2016 a nadcházející Fórum pro správu internetu, které se bude konat v Mexiku (6.–8. prosince 2016) (rozprava)
 16.Fond solidarity Evropské unie: hodnocení – Situace v Itálii po zemětřeseních (rozprava)
 17.Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (rozprava)
 18.Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (krátké přednesení)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit mandáty Florenta Marcellesiho s platností od 11. října 2016 a Ivicy Toliće a Željany Zovkové s platností od 24. října 2016.


4. Členství v politických skupinách

Alessandra Mussolini již není členkou skupiny PPE a s platností od 30. listopadu 2016 zasedá mezi nezařazenými poslanci.


5. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupin S&D a ENF schválil tato jmenování:

výbor AFET: Alex Mayer

podvýbor pro lidská práva: Alex Mayer

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Alex Mayer

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Janice Atkinson, kterou je nahrazen Stanisław Żółtek


6. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním prvním a druhém červnovém a červencovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000139/2016), kterou pokládají Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai a Urmas Paet za skupinu ALDE a Remo Sernagiotto a Raffaele Fitto Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016), kterou pokládají Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini a Salvatore Cicu za skupinu PPE, Constanze Krehl a Mercedes Bresso za skupinu S&D, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE a Ramón Luis Valcárcel Siso Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016), kterou pokládají Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini a David Coburn za skupinu EFDD Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016), kterou pokládají Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh na převod prostředků č. 8-INF/2016 – Soudní dvůr (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 37/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 38/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 39/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-13/T/16 - Evropský účetní dvůr (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (2016/2229(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Federativními státy Mikronésie o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Zpráva o Fondu solidarity Evropské unie: hodnocení (2016/2045(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: provádění rozhodnutí 2014/335/EU po ukončení procesu ratifikace a jeho vstupu v platnost dne 1. října 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Německu (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) dohodovacím výborem

- 2017 Rozpočtový postup - Dokument z dohodovacího řízení – Společný návrh (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) delegací Parlamentu v dohodovacím výboru

- Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Zpravodajové: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Převody prostředků

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 34/2016 a DEC 35/2016 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 32/2016 - oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 5 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 33/2016 - oddíl III – Komise.


10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání plenárního zasedání konaného ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2016 (PE 594.672/OJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

beze změny

Čtvrtek

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byly do čtvrtečního hlasování zařazeny návrhy usnesení B8-1304/2016 a B8-1305/2016 týkající se žádosti o posudek Soudního dvora Evropské unie o slučitelnosti návrhu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Plán práce byl tímto schválen.


11. Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (rozprava)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Zpravodajové: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Vystoupil Jean Arthuis (předseda výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Jens Geier a Indrek Tarand uvedli zprávu.

Vystoupili: Ivan Lesay (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Siegfried Mureşan za skupinu PPE, Derek Vaughan za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Andrey Novakov a Patricija Šulin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Vladimír Maňka.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay a Jean Arthuis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.20 zápisu ze dne 1.12.2016.


12. Revize VFR (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Revize VFR (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Isabelle Thomas za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu a Vladimír Maňka.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis a Victor Negrescu.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.


13. Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner uvedl doporučení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Jude Kirton-Darling za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christofer Fjellner, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr za skupinu ENF, Adam Szejnfeld a David Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Maria Arena.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Christofer Fjellner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 1.12.2016.


14. Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht uvedl doporučení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Angel Dzhambazki (navrhovatel výboru JURI), Axel Voss za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupili: Věra Jourová, Sophia in 't Veld s žádostí o objasnění a Jan Philipp Albrecht.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 1.12.2016.


15. Nedávné přenesení dohledu IANA na celosvětové internetové společenství v říjnu 2016 a nadcházející Fórum pro správu internetu, které se bude konat v Mexiku (6.–8. prosince 2016) (rozprava)

Prohlášení Komise: Nedávné přenesení dohledu IANA na celosvětové internetové společenství v říjnu 2016 a nadcházející Fórum pro správu internetu, které se bude konat v Mexiku (6.–8. prosince 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Corina Crețu.

Rozprava skončila.


16. Fond solidarity Evropské unie: hodnocení – Situace v Itálii po zemětřeseních (rozprava)

Zpráva o Fondu solidarity Evropské unie: hodnocení [2016/2045(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000139/2016), kterou pokládají Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai a Urmas Paet za skupinu ALDE a Remo Sernagiotto a Raffaele Fitto Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000140/2016), kterou pokládají Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini a Salvatore Cicu za skupinu PPE, Constanze Krehl a Mercedes Bresso za skupinu S&D, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE a Ramón Luis Valcárcel Siso Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000141/2016), kterou pokládají Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini a David Coburn za skupinu EFDD Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000146/2016), kterou pokládají Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL Komisi: Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Curzio Maltese rozvinuli otázky.

Corina Crețu (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Marco Valli (navrhovatel výboru CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Remo Sernagiotto za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza a Steeve Briois.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa a Andrea Cozzolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Corina Crețu a Salvatore Cicu.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca a Lorenzo Fontana za skupinu ENF o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu a Alessandra Mussolini za skupinu PPE o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić za skupinu ECR o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o situaci v Itálii po zemětřeseních (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 a bod 6.21 zápisu ze dne 1.12.2016.


17. Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (rozprava)

Zpráva k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny [2016/2080(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand uvedl zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle (navrhovatelka výboru CONT), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nicola Caputo.

Vystoupil Andrus Ansip.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupil Pascal Durand.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.22 zápisu ze dne 1.12.2016.


18. Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (krátké přednesení)

Zpráva o odpovědnosti, náhradě a finančním zajištění v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři [2015/2352(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tibor Szanyi a Notis Marias.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.23 zápisu ze dne 1.12.2016.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias a Tomáš Zdechovský.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 594.672/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:10.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Právní upozornění - Ochrana soukromí