Indeks 
Protokol
PDF 232kWORD 69k
Onsdag den 30. november 2016 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Valgs prøvelse
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Bevillingsoverførsler
 10.Arbejdsplan
 11.Budgetproceduren 2017 – fælles tekst (forhandling)
 12.FFR-revision (forhandling)
 13.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana *** (forhandling)
 14.Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger *** (forhandling)
 15.Den nylige overdragelse af forvaltningen af IANA til det globale internetsamfund i oktober 2016 og det kommende Internet Governance Forum i Mexico (6.-8. december 2016) (forhandling)
 16.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering - Situationen i Italien efter jordskælvene (forhandling)
 17.Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (forhandling)
 18.Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Valgs prøvelse

Efter forslag fra JURI besluttede Parlamentet at erklære Florent Marcellesis mandat gyldigt med virkning den 11. oktober 2016 og Ivica Tolić' og Željana Zovkos mandat med virkning fra den 24. oktober 2016.


4. De politiske gruppers sammensætning

Alessandra Mussolini var ikke længere medlem af PPE-Gruppen og ville nu være at finde blandt løsgængerne med virkning den 30. november 2016.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra S&D-Gruppen og ENF-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

AFET: Alex Mayer

Underudvalget om Menneskerettigheder: Alex Mayer

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Alex Mayer

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Janice Atkinson i stedet for Stanisław Żółtek


6. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne juni I og II og fra mødeperioden i juli 2016 forelå på Europarl.


7. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000139/2016) af Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai og Urmas Paet for ALDE-Gruppen og Remo Sernagiotto og Raffaele Fitto til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016) af Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini og Salvatore Cicu for PPE-Gruppen, Constanze Krehl og Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen og Ramón Luis Valcárcel Siso til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016) af Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini og David Coburn for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016) af Curzio Maltese, Eleonora Forenza og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag om bevillingsoverførsel 8/2016 INF- Domstolen (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 37/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 38/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 39/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-13/T/16 – Revisionsretten (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (2016/2229(INI)) - PECH - Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - ITRE - Ordfører: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - INTA - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - LIBE - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - LIBE - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - LIBE - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - LIBE - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Mikronesiens Forenede Stater om visumfritagelse for kortvarige ophold (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - LIBE - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (2016/2045(INI)) - REGI - Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - BUDG - Ordfører: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2016 for regnskabsåret 2016: Gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU om egne indtægter efter afslutningen af ratifikationsprocessen og afgørelsens ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2016 for regnskabsåret 2016, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2016 for regnskabsåret 2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål, reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger som led i den samlede overførsel, forlængelse af EFSI, ændring af stillingsfortegnelsen for Frontex og ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - BUDG - Ordfører: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - BUDG - Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - LIBE - Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - ECON - Ordfører: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) fra Forligsudvalget

- Budgetprocedure 2017 – Forligsdokument – Fælles udkast (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

- Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Ordførere: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at vedtage Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 34/2016 og DEC 35/2016- Sektion III - Kommissionen

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet Europa-Parlamentet om vedtagelsen af forslag til bevillingsoverførsel DEC 32/2016 - Sektion III – Kommissionen

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 5, i finansforordningen havde Rådet underrettet Europa-Parlamentet om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 33/2016 - Sektion III – Kommissionen


10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden 30. november - 1. december 2016 (PE 594.672/OJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper at opføre forslag til beslutning B8-1304/2016 og B8-1305/2016 om indhentning af udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger under afstemningstiden på dagsordenen for torsdag.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.


11. Budgetproceduren 2017 – fælles tekst (forhandling)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget. Ordførere: Jens Geier og Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Indlæg af Jean Arthuis (formand for BUDG).

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Jens Geier og Indrek Tarand forelagde betænkningen

Talere: Ivan Lesay (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Derek Vaughan for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Andrey Novakov og Patricija Šulin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Vladimír Maňka.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay og Jean Arthuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.20 i protokollen af 1.12.2016.


12. FFR-revision (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: FFR-revision (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Isabelle Thomas for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, løsgænger, José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu og Vladimír Maňka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis og Victor Negrescu.

Talere: Kristalina Georgieva og Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner forelagde henstillingen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christofer Fjellner, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld og David Martin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Maria Arena.

Talere: Cecilia Malmström og Christofer Fjellner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 1.12.2016.


14. Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger *** (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht forelagde henstillingen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra JURI), Axel Voss for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Takis Hadjigeorgiou.

Talere: Věra Jourová, Sophia in 't Veld for at anmode om en præciserende oplysninger og Jan Philipp Albrecht.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 1.12.2016.


15. Den nylige overdragelse af forvaltningen af IANA til det globale internetsamfund i oktober 2016 og det kommende Internet Governance Forum i Mexico (6.-8. december 2016) (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Den nylige overdragelse af forvaltningen af IANA til det globale internetsamfund i oktober 2016 og det kommende Internet Governance Forum i Mexico (6.-8. december 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij og Jiří Pospíšil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering - Situationen i Italien efter jordskælvene (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering [2016/2045(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000139/2016) af Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai og Urmas Paet for ALDE-Gruppen og Remo Sernagiotto og Raffaele Fitto til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000140/2016) af Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini og Salvatore Cicu for PPE-Gruppen, Constanze Krehl og Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen og Ramón Luis Valcárcel Siso til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000141/2016) af Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini og David Coburn for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000146/2016) af Curzio Maltese, Eleonora Forenza og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato og Curzio Maltese begrundede forespørgslerne.

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Marco Valli (ordfører for udtalelse fra CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Remo Sernagiotto for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza og Steeve Briois.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa og Andrea Cozzolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Corina Crețu og Salvatore Cicu.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca og Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu og Alessandra Mussolini for PPE-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă og Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas og Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 og punkt 6.21 i protokollen af 1.12.2016.


17. Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (forhandling)

Betænkning om kommissærers interesseerklæringer - retningslinjer [2016/2080(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ingeborg Gräßle (ordfører for udtalelse fra CONT), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi og Sergio Gaetano Cofferati.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo.

Indlæg af Andrus Ansip.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Indlæg af Pascal Durand.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.22 i protokollen af 1.12.2016.


18. Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter [2015/2352(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tibor Szanyi og Notis Marias.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.23 i protokollen af 1.12.2016.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias og Tomáš Zdechovský.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 594.672/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik