Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 244kWORD 77k
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Έλεγχος των εντολών
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (συζήτηση)
 12.Αναθεώρηση ΠΔΠ (συζήτηση)
 13.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (συζήτηση)
 14.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** (συζήτηση)
 15.Πρόσφατη μετάβαση της διαχείρισης της IANA στην παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου τον Οκτώβριο του 2016 και το επερχόμενο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Μεξικό (6-8 Δεκεμβρίου 2016) (συζήτηση)
 16.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση - Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (συζήτηση)
 17.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (συζήτηση)
 18.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.05.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές του Florent Marcellesi με έναρξη ισχύος από 11 Οκτωβρίου 2016 και των Ivica Tolić και Željana Zovko με έναρξη ισχύος από 24 Οκτωβρίου 2016.


4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Alessandra Mussolini δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους από τις 30 Νοεμβρίου 2016.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων S&D και ENF, το Σώμα κυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή AFET: Alex Mayer

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Alex Mayer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Alex Mayer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Janice Atkinson αντί του Stanisław Żółtek


6. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στη διάρκεια των περιόδων συνόδου Ιουνίου I και II και Ιουλίου 2016 διατίθεται στο Eurοparl.


7. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000139/2016) που κατέθεσαν οι Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Remo Sernagiotto και Raffaele Fitto, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP)

—   (O-000140/2016) που κατέθεσαν οι Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini και Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ramón Luis Valcárcel Siso, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP)

—   (O-000141/2016) που κατέθεσαν οι Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini και David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP)

—   (O-000146/2016) που κατέθεσαν οι Curzio Maltese, Eleonora Forenza και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Δανία (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2016 - Δικαστήριο (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 37/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 38/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 39/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-013/T/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (2016/2229(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Σύσταση όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (2016/2045(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την περάτωση της διαδικασίας κύρωσης και τη θέση της σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της συνολικής μεταφοράς, παράταση λειτουργίας του ΕΤΣΕ, τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Frontex και επικαιροποίηση των πιστώσεων εσόδων (ίδιοι πόροι) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Διαδικασία προϋπολογισμού 2017 - ΄Εγγραφο συνδιαλλαγής - Κοινό Σχέδιο (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

- Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Εισηγητές: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 34/2016 και DEC 35/2016- Τμήμα III - Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνει την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή για την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2016 – Τμήμα III – Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνει την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή για την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή


10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων Ολομέλειας της 30ής Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2016 (PE 594.672/OJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί επ' αυτού οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Ο Πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, προτείνει να εγγραφούν στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης οι προτάσεις ψηφίσματος B8-1304/2016 και B8-1305/2016 με τις οποίες ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: Jens Geier και Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Παρεμβαίνει ο Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Οι Jens Geier και Indrek Tarand παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Lesay (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Andrey Novakov και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Vladimír Maňka.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Ivan Lesay και Jean Arthuis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


12. Αναθεώρηση ΠΔΠ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναθεώρηση ΠΔΠ (2016/3003(RSP))

Ο Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu και Vladimír Maňka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jean Arthuis και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει τη σύσταση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christofer Fjellner, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Adam Szejnfeld και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


14. Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Ο Jan Philipp Albrecht παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Sophia in 't Veld για να ζητήσουν διευκρινίσεις, και ο Jan Philipp Albrecht.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


15. Πρόσφατη μετάβαση της διαχείρισης της IANA στην παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου τον Οκτώβριο του 2016 και το επερχόμενο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Μεξικό (6-8 Δεκεμβρίου 2016) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατη μετάβαση της διαχείρισης της IANA στην παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου τον Οκτώβριο του 2016 και το επερχόμενο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Μεξικό (6-8 Δεκεμβρίου 2016) (2016/2997(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij και Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση - Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση [2016/2045(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000139/2016) που κατέθεσαν οι Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Remo Sernagiotto και Raffaele Fitto, προς την Επιτροπή : Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000140/2016) που κατέθεσαν οι Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini και Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ramón Luis Valcárcel Siso, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000141/2016) που κατέθεσαν οι Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini και David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000146/2016) που κατέθεσαν οι Curzio Maltese, Eleonora Forenza και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Ο Salvatore Cicu παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato και Curzio Maltese αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Marco Valli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Remo Sernagiotto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza και Steeve Briois.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa και Andrea Cozzolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Salvatore Cicu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu και Alessandra Mussolini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016

—   Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Δημήτρης Παπαδάκης, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 και σημείο 6.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


17. Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές [2016/2080(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Ο Pascal Durand παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Νότης Μαριάς, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Pascal Durand.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


18. Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου [2015/2352(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0308/2016)

Κώστας Χρυσόγονος προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tibor Szanyi και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Νότης Μαριάς και Tomáš Zdechovský.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 594.672/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Επιτήδειος, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Μαριάς, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου