Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 225kWORD 69k
Kolmapäev, 30. november 2016 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Volituste kontrollimine
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Assigneeringute ümberpaigutamine
 10.Tööplaan
 11.2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (arutelu)
 12.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 13.Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel *** (arutelu)
 14.USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe *** (arutelu)
 15.IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8. detsember 2016) (arutelu)
 16.Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang - Olukord Itaalias pärast maavärinaid (arutelu)
 17.Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (arutelu)
 18.Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas õiguskomisjoni ettepanekul kinnitada Florent Marcellesi volitused alates 11. oktoobrist 2016 ning Ivica Tolići ja Željana Zovko volitused alates 24. oktoobrist 2016.


4. Fraktsioonide koosseis

Alessandra Mussolini ei ole enam fraktsiooni PPE liiga ja on fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige alates 30. novembrist 2016.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kinnitas fraktsioonide S&D ja ENF taotluse alusel järgmised ametissenimetamised:

AFET-komisjon: Alex Mayer

Inimõiguste allkomisjon : Alex Mayer

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Alex Mayer

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Stanisław Żółteki asemel Janice Atkinson


6. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta juuni I ja II ning juuli osaistungjärkudel vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000139/2016), mille esitas(id) Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel ning Remo Sernagiotto ja Raffaele Fitto komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016), mille esitas(id) Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ja Salvatore Cicu fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ramón Luis Valcárcel Siso komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016), mille esitas(id) Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ja David Coburn fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016), mille esitas(id) Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 8-INF/2016 – Euroopa Kohus (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 36/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 37/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 38/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 39/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-13/T/16 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta (2016/2229(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 A ja B lisas sisalduvad maksejõuetusmenetluste ja pankrotihaldurite loetelud (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus sagedusala 470–790 MHz kasutamise kohta liidus (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tuvalu vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kiribati Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Marshalli Saarte Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnangu kohta (2016/2045(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2017. aastal (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2016 kohta – omavahendeid käsitleva otsuse 2014/335/EL rakendamine selle ratifitseerimisprotsessi lõppemise ja jõustumise järel 1. oktoobril 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2016 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta: Assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega, maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist koondümberpaigutuse tulemusena, EFSI pikendamist, Frontexi ametikohtade loetelu muutmist ja tulude assigneeringute ajakohastamist (omavahendid) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Saksamaale (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) lepituskomitee

- 2017. aasta eelarve menetlus - Lepitusdokument – Ühine tekst (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) parlamendi delegatsioon lepituskomitees

- Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Raportöörid: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 34/2016 ja DEC 35/2016 – III jagu – Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise DEC 32/2016 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 5 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise DEC 33/2016 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.


10. Tööplaan

30. novembri ja 1. detsembri 2016. aasta istungite lõplik päevakorra projekt (PE 594.672/OJ) jagati laiali ja selle kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Juhataja tegi ettepaneku panna fraktsioonide kokkuleppe alusel neljapäevasel istungil hääletusele resolutsiooni ettepanekud B8-1304/2016 ja B8-1305/2016, millega taotletakse Euroopa Kohtult arvamust Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kooskõla kohta aluslepingutega.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Tööplaan kinnitati.


11. 2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (arutelu)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees. Raportöörid: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Sõna võttis Jean Arthuis (BUDG-komisjoni esimees).

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Jens Geier ja Indrek Tarand tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Ivan Lesay (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Andrey Novakov ja Patricija Šulin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Vladimír Maňka.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Ivan Lesay ja Jean Arthuis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2016 protokollipunkt 6.20.


12. Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Isabelle Thomas fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu ja Vladimír Maňka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.


13. Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner tutvustas soovitust.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christofer Fjellner, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Adam Szejnfeld ja David Martin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Maria Arena.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2016 protokollipunkt 6.11.


14. USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht tutvustas soovitust.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angel Dzhambazki (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võtsid Věra Jourová, Sophia in 't Veld, kes küsis selgitusi, ja Jan Philipp Albrecht.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2016 protokollipunkt 6.10.


15. IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8. detsember 2016) (arutelu)

Komisjoni avaldus: IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8. detsember 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij ja Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.


16. Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang - Olukord Itaalias pärast maavärinaid (arutelu)

Raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnangu kohta [2016/2045(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000139/2016), mille esitas(id) Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel ning Remo Sernagiotto ja Raffaele Fitto komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2016), mille esitas(id) Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ja Salvatore Cicu fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ramón Luis Valcárcel Siso komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000141/2016), mille esitas(id) Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ja David Coburn fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000146/2016), mille esitas(id) Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ja Curzio Maltese esitasid küsimused.

Corina Crețu (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Marco Valli (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Remo Sernagiotto fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza ja Steeve Briois.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa ja Andrea Cozzolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Salvatore Cicu.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ja Lorenzo Fontana fraktsiooni ENFnimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu ja Alessandra Mussolini fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 6.8 ja 1.12.2016 protokollipunkt 6.21.


17. Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (arutelu)

Raport volinike huvide deklaratsioone käsitlevate suuniste kohta [2016/2080(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võttis Andrus Ansip.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võttis Pascal Durand.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2016 protokollipunkt 6.22.


18. Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (lühiettekanne)

Raport avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutuse, hüvitamise ja finantstagatiste kohta [2015/2352(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tibor Szanyi ja Notis Marias.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2016 protokollipunkt 6.23.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias ja Tomáš Zdechovský.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 594.672/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Õigusteave - Privaatsuspoliitika