Indekss 
Protokols
PDF 230kWORD 70k
Trešdiena, 2016. gada 30. novembris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Pilnvaru pārbaude
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Apropriāciju pārvietojumi
 10.Darba kārtība
 11.2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (debates)
 12.DFS pārskatīšana (debates)
 13.ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (debates)
 14.ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem *** (debates)
 15.Nesenā IANA pārvaldības nodošana pasaules interneta kopienai 2016. gada oktobrī un gaidāmais Interneta pārvaldības forums Meksikā 2016. gada 6.–8. decembrī (debates)
 16.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums - Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (debates)
 17.Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (debates)
 18.Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt deputāta Florent Marcellesi mandātu, sākot ar 2016. gada 11. oktobri, un deputātu Ivica Tolić un Željana Zovko mandātus, sākot ar 2016. gada 24. oktobri.


4. Politisko grupu sastāvs

Alessandra Mussolini ir izstājusies no EPP grupas un, sākot no 2016. gada 30. novembra, ir pie politiskajām grupām nepiederoša deputāte.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas un ENF grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētās izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā:

AFET komiteja: Alex Mayer;

Cilvēktiesību apakškomiteja: Alex Mayer;

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Alex Mayer;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Janice Atkinson – Stanisław Żółtek vietā.


6. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada jūnija I un II sesijā un 2016. gada jūlija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000139/2016), kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai un Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Remo Sernagiotto un Raffaele Fitto Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016), kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini un Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, Constanze Krehl un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā un Ramón Luis Valcárcel Siso Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016), kuru uzdeva Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini un David Coburn EFDD grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016), kuru uzdeva Curzio Maltese, Eleonora Forenza un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 8-INF/2016 – Tiesa (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 36/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 37/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 38/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 39/2016, III iedaļa – Komisija (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-13/T/16 – Eiropas Revīzijas palāta (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu (2016/2229(INI)) - PECH komiteja - Referents: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumā noteikto maksātnespējas procedūru un maksātnespējas procesa administratoru sarakstus (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Patrizia Toia (A8-0327/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tuvalu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0333/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0334/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0335/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zālamana salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0336/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0337/2016).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu – izvērtējums (2016/2045(INI)) - REGI komiteja - Referents: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0343/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0346/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu – Pašu resursu lēmuma Nr. 2014/335/ES īstenošana pēc ratifikācijas procesa slēgšanas un tā stāšanās spēkā 2016. gada 1. oktobrī (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu – apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunāko notikumu attīstību migrācijas un drošības jautājumos, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums vispārējā pārvietojuma rezultātā, ESIF pagarinājums, Frontex štatu saraksta grozīšana un ieņēmumu apropriāciju precizēšana (pašu resursi) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0351/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - ECON komiteja - Referente: Pervenche Berès (A8-0356/2016).

3. Samierināšanas komiteja

- 2017. gada budžeta procedūra – samierināšanas dokuments – kopīgais dokuments (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD)).

4. Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

- Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Referenti: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016).


9. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 34/2016 un DEC 35/2016, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 32/2016, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 5. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 33/2016, III iedaļa – Komisija.


10. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada 30. novembra un 1. decembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 594.672/OJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

Priekšsēdētājs, saņēmis politisko grupu piekrišanu, ierosināja iekļaut ceturtdienas balsošanas laikā rezolūciju priekšlikumus B8-1304/2016 un B8-1305/2016 par Tiesas atzinuma saņemšanu attiecībā uz to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem atbilst Līgumiem.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. 2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (debates)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referenti: Jens Geier un Indrek Tarand (A8-0353/2016).

Uzstājās Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs).

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Jens Geier un Indrek Tarand iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ivan Lesay (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Siegfried Mureşan PPE grupas vārdā, Derek Vaughan S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Andrey Novakov un Patricija Šulin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou un Vladimír Maňka.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Kristalina Georgieva, Ivan Lesay un Jean Arthuis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.20. punkts.


12. DFS pārskatīšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: DFS pārskatīšana (2016/3003(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Isabelle Thomas S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu un Vladimír Maňka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis un Victor Negrescu.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.


13. ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

Christofer Fjellner iepazīstināja ar ieteikumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Jude Kirton-Darling S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christofer Fjellner, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Adam Szejnfeld un David Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Maria Arena.

Uzstājās Cecilia Malmström un Christofer Fjellner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.11. punkts.


14. ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

Jan Philipp Albrecht iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Angel Dzhambazki (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Axel Voss PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Věra Jourová, Sophia in 't Veld, prasot skaidrojumu, un Jan Philipp Albrecht.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.10. punkts.


15. Nesenā IANA pārvaldības nodošana pasaules interneta kopienai 2016. gada oktobrī un gaidāmais Interneta pārvaldības forums Meksikā 2016. gada 6.–8. decembrī (debates)

Komisijas paziņojums: Nesenā IANA pārvaldības nodošana pasaules interneta kopienai 2016. gada oktobrī un gaidāmais Interneta pārvaldības forums Meksikā 2016. gada 6.–8. decembrī (2016/2997(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pilar del Castillo Vera PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij un Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.


16. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums - Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu – izvērtējums [2016/2045(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000139/2016) un kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai un Urmas Paet ALDE grupas vārdā un Remo Sernagiotto un Raffaele Fitto Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000140/2016) un kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini un Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, Constanze Krehl un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā un Ramón Luis Valcárcel Siso Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000141/2016) un kuru uzdeva Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini un David Coburn EFDD grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000146/2016) un kuru uzdeva Curzio Maltese, Eleonora Forenza un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato un Curzio Maltese izvērsa jautājumus.

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Marco Valli (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Remo Sernagiotto ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza un Steeve Briois.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa un Andrea Cozzolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu un Salvatore Cicu.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca un Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu un Alessandra Mussolini PPE grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec et Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.8. punkts un 6.21. punkts.


17. Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (debates)

Ziņojums par komisāru interešu deklarācijām – pamatnostādnes [2016/2080(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0315/2016).

Pascal Durand iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ingeborg Gräßle (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo.

Uzstājās Andrus Ansip.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pascal Durand.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.22. punkts.


18. Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (īss izklāsts)

Ziņojums par atbildību, kompensāciju un finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz atkrastes naftas un gāzes nozares darbībām [2015/2352(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

Kostas Chrysogonos iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tibor Szanyi un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.23. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias un Tomáš Zdechovský.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 594.672/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Juridisks paziņojums - Privātuma politika