Index 
Notulen
PDF 231kWORD 70k
Woensdag 30 november 2016 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Onderzoek geloofsbrieven
 4.Samenstelling fracties
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Ingekomen stukken
 9.Kredietoverschrijvingen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijk ontwerp (debat)
 12.Herziening MFK (debat)
 13.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** (debat)
 14.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (debat)
 15.Recente overgang van het IANA-functiebeheer naar de mondiale internetgemeenschap in oktober 2016 en het aankomende Forum voor internetbeheer in Mexico (6 t/m 8 december 2016) (debat)
 16.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling - De situatie in Italië na de aardbevingen (debat)
 17.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (debat)
 18.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Onderzoek geloofsbrieven

Op vorostel van de Commissie JURI besluit het Parlement het mandaat van Florent Marcellesi geldig te verklaren met ingang van 11 oktober 2016 en de mandaten van Ivica Tolić et Željana Zovko geldig te verklaren met ingang van 24 oktober 2016.


4. Samenstelling fracties

Alessandra Mussolini is geen lid meer van de PPE-Fractie en sluit zich aan bij de niet-fractiegebonden leden met ingang van 30 november 2016.


5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie en de ENF-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AFET: Alex Mayer

Subcommissie mensenrechten: Alex Mayer

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Alex Mayer

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Janice Atkinson in de plaats van Stanisław Żółtek


6. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de door het Parlement tijdens de vergaderperioden van juni I en II en van juli 2016 aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


7. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000139/2016) van Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, en Remo Sernagiotto en Raffaele Fitto, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016) van Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini en Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ramón Luis Valcárcel Siso, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016) van Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini en David Coburn, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016) van Curzio Maltese, Eleonora Forenza en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Raad en de Commissie

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 8-INF/2016 - Hof van Justitie (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 39/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-13/T/16 - Europese Rekenkamer (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak voor vaartuigen die de vlag van Denemarken, Noorwegen en Zweden voeren (2016/2229(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van een besluit van de Raad tot sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Verslag over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (2016/2045(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Georgië en Europol (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Uitvoering van het Eigenmiddelenbesluit nr. 2014/335/EU naar aanleiding van de voltooiing van het ratificatieproces en de inwerkingtreding van het besluit op 1 oktober 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten ten gevolge van de algemene overschrijving, verlenging van de looptijd van EFSI, wijziging van de personeelsformatie van Frontex en actualisering van bestemmingsontvangsten (eigen middelen) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) van het bemiddelingscomité

- Begrotingsprocedure 2017 - Bemiddelingsdocument — Gezamenlijke tekst (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité

- Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Rapporteurs: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3 van het Financieel Reglement besluit de Begrotingscommissie haar goedkeuring te verlenen aan de kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 34/2016 en DEC 35/2016- Afdeling III - Commissie

Overeenkomstig artikel 27, lid 4 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 32/2016 - Afdeling III – Commissie

Overeenkomstig artikel 27, lid 5 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 33/2016 - Afdeling III – Commissie


10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van 30 november en 1 december 2016 (PE 594.672/OJ) is rondgedeeld en daarop zijn de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

De Voorzitter stelt voor, met de goedkeuring van de fracties, ontwerpresoluties B8-1304/2016 en B8-1305/2016 met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, donderdag in stemming te brengen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijk ontwerp (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 [14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD)] – Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Jens Geier en Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Het woord wordt gevoerd door Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Antonio TAJANI

Ondervoorzitter

Jens Geier en Indrek Tarand lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Andrey Novakov en Patricija Šulin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Vladimír Maňka.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva, Ivan Lesay en Jean Arthuis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.20 van de notulen van 1.12.2016.


12. Herziening MFK (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Herziening MFK (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Isabelle Thomas, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu en Vladimír Maňka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.


13. Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner licht de aanbeveling toe.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christofer Fjellner, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Adam Szejnfeld en David Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Maria Arena.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Christofer Fjellner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 1.12.2016.


14. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Sophia in 't Veld om om opheldering te vragen, en Jan Philipp Albrecht.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 1.12.2016.


15. Recente overgang van het IANA-functiebeheer naar de mondiale internetgemeenschap in oktober 2016 en het aankomende Forum voor internetbeheer in Mexico (6 t/m 8 december 2016) (debat)

Verklaring van de Commissie: Recente overgang van het IANA-functiebeheer naar de mondiale internetgemeenschap in oktober 2016 en het aankomende Forum voor internetbeheer in Mexico (6 t/m 8 december 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij en Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.


16. Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling - De situatie in Italië na de aardbevingen (debat)

Verslag over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling [2016/2045(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000139/2016) van Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, en Remo Sernagiotto en Raffaele Fitto, aan de Commissie : De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000140/2016) van Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini en Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ramón Luis Valcárcel Siso, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000141/2016) van Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini en David Coburn, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000146/2016) van Curzio Maltese, Eleonora Forenza en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato en Curzio Maltese lichten de vragen toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Remo Sernagiotto, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza en Steeve Briois.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa en Andrea Cozzolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Salvatore Cicu.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca en Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu en Alessandra Mussolini, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 en punt 6.21 van de notulen van 1.12.2016.


17. Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (debat)

Verslag over de belangenverklaringen van commissarissen – Richtsnoeren [2016/2080(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pascal Durand.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.22 van de notulen van 1.12.2016.


18. Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (korte presentatie)

Verslag over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten [2015/2352(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tibor Szanyi en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.23 van de notulen van 1.12.2016.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias en Tomáš Zdechovský.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 594.672/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Juridische mededeling - Privacybeleid