Zoznam 
Zápisnica
PDF 236kWORD 71k
Streda, 30. novembra 2016 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 4.Zloženie politických skupín
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Presun rozpočtových prostriedkov
 10.Program práce
 11.Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (rozprava)
 12.Revízia VFR (rozprava)
 13.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** (rozprava)
 14.Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi *** (rozprava)
 15.Nedávny prenos dohľadu nad funkciou IANA na celosvetové internetové spoločenstvo v októbri 2016 a nadchádzajúce Fórum pre správu internetu, ktoré sa bude konať v Mexiku (6. – 8. decembra 2016) (rozprava)
 16.Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie - Situácia v Taliansku po zemetraseniach (rozprava)
 17.Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (rozprava)
 18.Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Florenta Marcellesiho s účinnosťou od 11. októbra 2016 a mandáty poslanca Ivicu Tolića a poslankyne Željany Zovkovej s účinnosťou od 24. októbra 2016.


4. Zloženie politických skupín

Alessandra Mussolini už nie je členkou skupiny PPE a bude patriť medzi nezaradených poslancov s účinnosťou od 30. novembra 2016.


5. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadostí skupín S&D a ENF Parlament schválil tieto menovania:

výbor AFET: Alex Mayer

podvýbor pre ľudské práva: Alex Mayer

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Alex Mayer

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Janice Atkinson, ktorou je nahradený Stanisław Żółtek.


6. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení, ktoré Parlament prijal na prvej a druhej júnovej schôdzi a na druhej júlovej schôdzi 2016, je k dispozícii na stránke Europarl.


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000139/2016), ktorú položili Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, a Remo Sernagiotto a Raffaele Fitto, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016), ktorú položili Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini a Salvatore Cicu v mene skupiny PPE, Constanze Krehl a Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, a Ramón Luis Valcárcel Siso, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016), ktorú položili Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini a David Coburn v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016), ktorú položili Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh vykonávacie rozhodnutie Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2016 – Súdny dvor (N8-0101/2016 – C8-0482/2016 – 2016/2315(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 36/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0102/2016 – C8-0483/2016 – 2016/2316(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 37/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0103/2016 – C8-0485/2016 – 2016/2317(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 38/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0104/2016 – C8-0486/2016 – 2016/2318(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 39/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0105/2016 – C8-0487/2016 – 2016/2319(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-13/T/16 – Európsky dvor audítorov (N8-0106/2016 – C8-0488/2016 – 2016/2320(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (2016/2229(INI)) – výbor PECH – Spravodajca: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú zoznamy insolvenčných konaní a insolvenčných správcov v prílohách A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)) – výbor JURI – Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

– ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09764/2016 – C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

– Správa o Fonde solidarity Európskej únie: hodnotenie (2016/2045(INI)) – výbor REGI – Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Gruzínskom a Európskym policajným úradom (Europol) o operatívnej a strategickej spolupráci zo strany Europolu (10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0343/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Jens Geier (A8-0346/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch 2014/335/EÚ po ukončení procesu ratifikácie a jeho nadobudnutí účinnosti 1. októbra 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Európskej únie na rozpočtový rok 2016, predloženému spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Jens Geier (A8-0351/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) Zmierovacieho výboru

– 2017 Rozpočtový postup – Dokument Zmierovacieho výboru – Spoločný text (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

4) Delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore

– Správa o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)) – Spravodajcovia: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016).


9. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že schváli presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 34/2016 a DEC 35/2016 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 32/2016 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 32/2016 – Oddiel III – Komisia.


10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu rokovaní plenárnej schôdze 30. novembra a 1. decembra 2016 (PE 594.672/OJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol, aby sa do programu štvrtkového hlasovania zaradili návrhy uznesenia B8-1304/2016 a B8-1305/2016, ktorými sa Súdny dvor žiada o predloženie stanoviska k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním.

Parlament návrh schválil.

Týmto bol stanovený program práce.


11. Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (rozprava)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016)

V rozprave vystúpil Jean Arthuis (predseda výboru BUDG).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Jens Geier a Indrek Tarand predstavili správu.

V rozprave vystúpili: Ivan Lesay (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Derek Vaughan v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Andrey Novakov a Patricija Šulin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Vladimír Maňka.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.20 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


12. Revízia VFR (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Revízia VFR (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Isabelle Thomas v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu a Vladimír Maňka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis a Victor Negrescu.

V rozprave vystúpili: Kristalina Georgieva a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.


13. Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner uviedol odporúčanie.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Jude Kirton-Darling v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld a David Martin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Maria Arena.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Christofer Fjellner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


14. Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi *** (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angel Dzhambazki (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Axel Voss v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová, Sophia in 't Veld, so žiadosťou o spresnenie, a Jan Philipp Albrecht.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


15. Nedávny prenos dohľadu nad funkciou IANA na celosvetové internetové spoločenstvo v októbri 2016 a nadchádzajúce Fórum pre správu internetu, ktoré sa bude konať v Mexiku (6. – 8. decembra 2016) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nedávny prenos dohľadu nad funkciou IANA na celosvetové internetové spoločenstvo v októbri 2016 a nadchádzajúce Fórum pre správu internetu, ktoré sa bude konať v Mexiku (6. – 8. decembra 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


16. Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie - Situácia v Taliansku po zemetraseniach (rozprava)

Správa o Fonde solidarity Európskej únie: hodnotenie [2016/2045(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000139/2016), ktorú položili Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, a Remo Sernagiotto a Raffaele Fitto, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2016), ktorú položili Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini a Salvatore Cicu v mene skupiny PPE, Constanze Krehl a Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, a Ramón Luis Valcárcel Siso, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000141/2016), ktorú položili Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini a David Coburn v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000146/2016), ktorú položili Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato a Curzio Maltese rozvinuli otázky.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Marco Valli (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Remo Sernagiotto v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza a Steeve Briois.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa a Andrea Cozzolino.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpili Corina Crețu a Salvatore Cicu.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca a Lorenzo Fontana, v mene skupiny ENF, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu a Alessandra Mussolini, v mene skupiny PPE, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Taliansku po zemetraseniach (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 a bod 6.21 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


17. Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (rozprava)

Správa o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia [2016/2080(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Pascal Durand.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.22 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


18. Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (stručná prezentácia)

Správa o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori [2015/2352(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tibor Szanyi a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.23 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias a Tomáš Zdechovský.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 594.672/OJJE).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.10 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia