Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел

2. Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Seán Kelly и Marek Jurek относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят направи някои уточнения).

Изказа се Julian King.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Ivan Korčok.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност