Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

2. Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (2016/2989(RSP))

Οι Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Λάμπρος Φουντούλης, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Anneli Jäätteenmäki, Τάκης Χατζηγεωργίου και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly και Marek Jurek επί της διαδικασίας "catch the eye" (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Julian King.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου