Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1310/2016

Συζήτηση :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0479

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

3. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016

—   Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016

—   Hilde Vautmans και Ivan Jakovčić, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου