Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3004(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1304/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6.9. Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström και Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1304/2016 και B8-1305/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1304/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1305/2016

Απορρίπτεται

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου