Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1285/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6.21. Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 και B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1284/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1285/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 και B8-1296/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda και Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0476)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου