Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Maria Grapini прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0457)


6.2. Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0458)


6.3. Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Еевропейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0334/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0459)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0336/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0460)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.5. Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0337/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0461)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.6. Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0333/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0462)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.7. Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0335/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0463)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.8. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка [2016/2045(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0464)


6.9. Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Предложение за резолюция, внесено от Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström и Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, относно искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Предложения за резолюция B8-1304/2016 и B8-1305/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1304/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1305/2016

Отхвърля се


6.10. Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Jan Philipp Albrecht прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0465)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.11. Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0466)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.12. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0467)


6.13. Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 4/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: актуализацията на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в резултат на общия трансфер, удължаването на срока на ЕФСИ, изменението на щатното разписание на FRONTEX и актуализацията на бюджетните кредити от приходи (собствени ресурси) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0468)


6.14. Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: прилагане на Решение за собствените ресурси 2014/335/ЕС, Евратом във връзка с приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решението на 1 октомври 2016 г. [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0469)


6.15. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0470)


6.16. Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0471)


6.17. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0472)


6.18. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0473)


6.19. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г. [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0474)


6.20. Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект (гласуване)

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърлянето на общия проект)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0475)

Изказвания

Indrek Tarand (докладчик) предложи следната техническа промяна в раздел I (Европейски парламент - щатно разписание):

Повторно въвеждане на бележката под линия 1, фигурираща в бюджета за 2015 г.:

"От които три повишения ad personam (три AD14 в AD15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица."

Преди подписването на бюджета за финансовата 2017 година Председателят прави следното изявление:

"Общият проект, приет в Помирителния комитет на 17 ноември 2016 г., беше одобрен от Парламента и от Съвета. Бюджетната процедура беше проведена съгласно член 314 от ДФЕС. Следователно бюджетната процедура за финансовата 2017 година може да се счита за приключена. Провъзгласявам бюджета на Съюза за финансовата 2017 година за окончателно приет."


6.21. Положението в Италия след земетресенията (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 и B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1284/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1285/2016

(за замяна на B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 и B8-1296/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda и Franc Bogovič, от името на групата PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula и Victor Boştinaru, от името на групата S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Frédérique Ries, от името на групата ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini и Eleonora Evi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0476)


6.22. Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (гласуване)

Доклад относно декларациите за интереси на членовете на Комисията – насоки [2016/2080(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0477)


6.23. Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (гласуване)

Доклад относно отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води [2015/2352(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0478)


6.24. Положението в Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 и B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1310/2016

(за замяна на B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 и B8-1324/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi и Eric Andrieu, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoи Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk и Pavel Telička, от името на групата ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0479)

(Предложението за резолюция B8-1315/2016 отпада.)


6.25. Достъп до енергия в развиващите се държави (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000134/2016), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Достъпа до енергия в развиващите се държави (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Разискването се състоя на 24 ноември 2016 г. (точка 12 от протокола от 24.11.2016 г).

Предложение за резолюция B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0480)


6.26. Прилагане на eвропейската заповед за плащане (гласуване)

Доклад относно прилагането на европейската заповед за плащане [2016/2011(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0481)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност