Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Maria Grapini vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0457)


6.2. Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0458)


6.3. Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0459)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.4. Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0460)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.5. Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0461)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.6. Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0462)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.7. Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0463)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.8. Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Fonde solidarity Európskej únie: hodnotenie [2016/2045(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0464)


6.9. Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktoré predložili Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku, o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o navrhovanú Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Návrh uznesenia, ktoré predložili Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström a Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku, o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Návrhy uznesenia B8-1304/2016 a B8-1305/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-1304/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-1305/2016

Zamietnutý


6.10. Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jan Philipp Albrecht vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0465)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.11. Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0466)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.12. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0467)


6.13. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0468)


6.14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch 2014/335/EÚ po ukončení procesu ratifikácie a jeho nadobudnutí účinnosti 1. októbra 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0470)


6.16. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Európskej únie na rozpočtový rok 2016, predloženému spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0473)


6.19. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0474)


6.20. Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Na zamietnutie spoločného návrhu uznesenia potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0475)

Vystúpenia:

Indrek Tarand (spravodajca) navrhol technickú zmenu k oddielu I (Európsky parlament – Plán pracovných miest):

Opätovné začlenenie poznámky pod čiarou na strane 1 v rozpočte 2015:

„Z toho tri osobné povýšenia ad personam (3 AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.“

Pred podpísaním rozpočtu na rok 2017 predseda vystúpil s týmto vyhlásením:

„Spoločný text, vypracovaný Zmierovacím výborom 17. novembra 2016, schválili súčasne Parlament aj Rada. Rozpočtový postup sa uskutočnil v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2017 možno preto považovať za uzavretý. Vyhlasujem, že rozpočet Únie na rozpočtový rok 2017 bol prijatý s konečnou platnosťou.“


6.21. Situácia v Taliansku po zemetraseniach (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA B8-1284/2016

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1285/2016

(nahrádzajúci B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda a Franc Bogovič, v mene skupiny PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula a Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Eleonora Evi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0476)


6.22. Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (hlasovanie)

Správa o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia [2016/2080(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0477)


6.23. Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (hlasovanie)

Správa o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori [2015/2352(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1310/2016

(nahrádzajúci B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, v mene skupiny PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi a Eric Andrieu, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoa Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0479)

(Návrh uznesenia B8-1315/2016 sa stal bezpredmetným.)


6.25. Prístup k energii v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000134/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Prístup k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrh uznesenia B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0480)


6.26. Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní európskeho konania o platobnom rozkaze [2016/2011(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0481

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia