Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινωνικοπεριβαλλοντική σημασία του κυνηγίου (B8-1183/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του μεγάλου κρικητού της Αλσατίας (B8-1216/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση κάθε καταβολής μερισμάτων για τις υποκεφαλαιοποιημένες τράπεζες (B8-1217/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά (B8-1218/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και τη συμμετοχή των κρατών μελών (B8-1219/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρέμβαση της Επιτροπής (B8-1221/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων (B8-1222/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Bernard Monot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση των οικονομικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (B8-1223/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde και Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση (B8-1225/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφόσματος σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη (B8-1236/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ανθρακούχες εκπομπές των μονάδων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα (B8-1242/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Marine Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον μηχανισμό μετεγκατάστασης των μεταναστών (B8-1243/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου για να καταστούν οι αποκαλούμενες «καινοτόμες» νεοφυείς επιχειρήσεις πραγματικά αποδοτικές στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης (B8-1244/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από τον κίνδυνο εξαφάνισής τους (B8-1245/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Σωτήριος Ζαριανόπουλος. Πρόταση Ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας και την ανακούφιση των υπερχρεωμένων εργατικών λαϊκών στρωμάτων (B8-1248/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου