Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (συζήτηση)
 3.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Τυνησία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.9.Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (ψηφοφορία)
  6.10.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.11.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (ψηφοφορία)
  6.12.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (ψηφοφορία)
  6.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων (ψηφοφορία)
  6.14.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 - Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων (ψηφοφορία)
  6.15.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (ψηφοφορία)
  6.16.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (ψηφοφορία)
  6.17.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (ψηφοφορία)
  6.18.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  6.19.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.20.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (ψηφοφορία)
  6.21.Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (ψηφοφορία)
  6.22.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (ψηφοφορία)
  6.23.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (ψηφοφορία)
  6.24.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  6.25.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  6.26.Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (202 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2024 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (40 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (79 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (271 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (584 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1394 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου