Показалец 
Протокол
PDF 277kWORD 78k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (разискване)
 3.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 4.Състав на Парламента
 5.Тържествено заседание - Тунис
 6.Време за гласуване
  6.1.Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (гласуване)
  6.10.Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** (гласуване)
  6.12.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (гласуване)
  6.13.Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (гласуване)
  6.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси (гласуване)
  6.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)
  6.16.Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)
  6.17.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (гласуване)
  6.18.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (гласуване)
  6.19.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.20.Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект (гласуване)
  6.21.Положението в Италия след земетресенията (гласуване)
  6.22.Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (гласуване)
  6.23.Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (гласуване)
  6.24.Положението в Демократична република Конго (гласуване)
  6.25.Достъп до енергия в развиващите се държави (гласуване)
  6.26.Прилагане на eвропейската заповед за плащане (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Внесени документи
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Seán Kelly и Marek Jurek относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (председателят направи някои уточнения).

Изказа се Julian King.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Ivan Korčok.

Разискването приключи.


3. Положението в Демократична република Конго (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Мария Габриел, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda и Ivo Belet, от името на групата PPE, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans и Ivan Jakovčić, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.24 от протокола от 1.12.2016 г г.


4. Състав на Парламента

Ernest Maragall уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 31 декември 2016 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

(Заседанието е прекъснато в 10.45 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

5. Тържествено заседание - Тунис

От 11.00 ч. до 11.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание във връзка с изказването на Béji Caïd Essebsi, президент на Република Тунис.

°
° ° °

Изказаха се: Ana Gomes, относно положението в Сирия, Janice Atkinson, относно провеждането на разискването относно борбата с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, Doru-Claudian Frunzulică, относно честването на националния празник на Румъния днес, 1 декември, Marek Jurek, относно положението в Куба, и Seb Dance, относно международния ден за борба със СПИН.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Maria Grapini прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0457)


6.2. Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0458)


6.3. Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Еевропейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0334/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0459)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0336/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0460)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.5. Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0337/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0461)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.6. Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0333/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0462)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.7. Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0335/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0463)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.8. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка [2016/2045(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0464)


6.9. Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Предложение за резолюция, внесено от Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström и Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, относно искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Предложения за резолюция B8-1304/2016 и B8-1305/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1304/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1305/2016

Отхвърля се


6.10. Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Jan Philipp Albrecht прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0465)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.11. Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на етапно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0466)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.12. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0467)


6.13. Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 4/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: актуализацията на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в резултат на общия трансфер, удължаването на срока на ЕФСИ, изменението на щатното разписание на FRONTEX и актуализацията на бюджетните кредити от приходи (собствени ресурси) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0468)


6.14. Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: прилагане на Решение за собствените ресурси 2014/335/ЕС, Евратом във връзка с приключването на процеса на ратифициране и влизането в сила на Решението на 1 октомври 2016 г. [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0469)


6.15. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0470)


6.16. Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0471)


6.17. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0472)


6.18. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0473)


6.19. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г. [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0474)


6.20. Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект (гласуване)

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърлянето на общия проект)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0475)

Изказвания

Indrek Tarand (докладчик) предложи следната техническа промяна в раздел I (Европейски парламент - щатно разписание):

Повторно въвеждане на бележката под линия 1, фигурираща в бюджета за 2015 г.:

"От които три повишения ad personam (три AD14 в AD15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица."

Преди подписването на бюджета за финансовата 2017 година Председателят прави следното изявление:

"Общият проект, приет в Помирителния комитет на 17 ноември 2016 г., беше одобрен от Парламента и от Съвета. Бюджетната процедура беше проведена съгласно член 314 от ДФЕС. Следователно бюджетната процедура за финансовата 2017 година може да се счита за приключена. Провъзгласявам бюджета на Съюза за финансовата 2017 година за окончателно приет."


6.21. Положението в Италия след земетресенията (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 и B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1284/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1285/2016

(за замяна на B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 и B8-1296/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda и Franc Bogovič, от името на групата PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula и Victor Boştinaru, от името на групата S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Frédérique Ries, от името на групата ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini и Eleonora Evi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0476)


6.22. Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (гласуване)

Доклад относно декларациите за интереси на членовете на Комисията – насоки [2016/2080(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0477)


6.23. Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (гласуване)

Доклад относно отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води [2015/2352(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0478)


6.24. Положението в Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 и B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1310/2016

(за замяна на B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 и B8-1324/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi и Eric Andrieu, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoи Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk и Pavel Telička, от името на групата ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0479)

(Предложението за резолюция B8-1315/2016 отпада.)


6.25. Достъп до енергия в развиващите се държави (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000134/2016), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Достъпа до енергия в развиващите се държави (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Разискването се състоя на 24 ноември 2016 г. (точка 12 от протокола от 24.11.2016 г).

Предложение за резолюция B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0480)


6.26. Прилагане на eвропейската заповед за плащане (гласуване)

Доклад относно прилагането на европейската заповед за плащане [2016/2011(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0481)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Положението в Италия след земетресенията - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Доклад Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Достъп до енергия в развиващите се държави - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Nicola Caputo уведоми, че неговият апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването по доклада Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Внесени документи

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно социалното и екологично значение на лова (B8-1183/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опазването на обикновения хомяк в Елзас (B8-1216/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно пълната забрана за изплащане на дивиденти от страна на недостатъчно капитализираните банки (B8-1217/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh. Предложение за резолюция относно резистентността към антибиотици (B8-1218/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно Програмата за подкрепа на структурните реформи и ангажираността на държавите членки (B8-1219/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно намесите от страна на Комисията (B8-1221/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно борбата срещу разхищението на храни (B8-1222/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Bernard Monot. Предложение за резолюция относно отмяната на икономическите санкции на Европейския съюз по отношение на Руската федерация (B8-1223/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde и Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепа за незрящи хора и лица с нарушено зрение (B8-1225/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно неравномерното икономическо развитие на държавите – членки на Европейския съюз (B8-1236/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно емисиите от електроцентрали, захранвани с въглища (B8-1242/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois и Marine Le Pen. Предложение за резолюция относно механизма за преместване на мигранти (B8-1243/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на контролни механизми с цел постигане на реална ефективност на така наречените „иновативни“ стартиращи предприятия в сектора на иновациите и цифровизацията (B8-1244/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно закрилата на децата с цел предотвратяване на случаи на изчезване (B8-1245/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Konstantinos Papadakis и Sotirios Zarianopoulos. Предложение за резолюция относно забраната на обявяването на търг на жилища, които се използват като първостепенни и второстепенни, и облекчаването на положението на свръхзадлъжнелите работнически слоеве от населението (B8-1248/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON


10. Решения относно някои документи

Промени във връзка със сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия CONT

- Европейски фонд за устойчиво развитие и създаване на гаранцията на Европейския фонд за устойчиво развитие и на Фонда за гаранция на Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: : DEVE
подпомагаща: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

комисия LIBE

- Към нова рамка за търговията между ЕС и Турция с цел подобряване на двустранните търговски отношения и модернизиране на митническия съюз (2016/2031(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : INTA
подпомагаща: AFET, EMPL, LIBE


11. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 12 до 15 декември 2016 г.


13. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.20 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Правна информация - Политика за поверителност