Seznam 
Zápis
PDF 248kWORD 75k
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (rozprava)
 3.Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Slavnostní zasedání – Tunisko
 6.Hlasování
  6.1.Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Datum použitelnosti: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Fond solidarity Evropské unie: hodnocení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.9.Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (hlasování)
  6.10.Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.11.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou *** (hlasování)
  6.12.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (hlasování)
  6.13.Opravný rozpočet č. 4/2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky (hlasování)
  6.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích (hlasování)
  6.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (hlasování)
  6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu (hlasování)
  6.17.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 (hlasování)
  6.18.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (hlasování)
  6.19.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.20.Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (hlasování)
  6.21.Situace v Itálii po zemětřeseních (hlasování)
  6.22.Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (hlasování)
  6.23.Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (hlasování)
  6.24.Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)
  6.25.Přístup k energii v rozvojových zemích (hlasování)
  6.26.Využívání řízení o evropském platebním rozkazu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Předložení dokumentů
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kristina Winberg za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Seán Kelly a Marek Jurek k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupil Julian King.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Ivan Korčok.

Rozprava skončila.


3. Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda a Ivo Belet za skupinu PPE o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans a Ivan Jakovčić o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.24 zápisu ze dne 1.12.2016.


4. Složení Parlamentu

Ernest Maragall písemně oznámil, že s platností od 31. prosince 2016 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:45 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

5. Slavnostní zasedání – Tunisko

U příležitosti projevu prezidenta Tuniské republiky Bádžího Kaída Sibsího se od 11:00 do 11:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

°
° ° °

Vystoupili: Ana Gomes k situaci v Sýrii, Janice Atkinson ohledně rozpravy o boji proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti, Doru-Claudian Frunzulică k oslavě státního svátku Rumunska, který připadá na 1. prosince, Marek Jurek k situaci na Kubě a Seb Dance ke světovému dni boje proti AIDS.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Maria Grapini učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0457)


6.2. Datum použitelnosti: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0458)


6.3. Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0459)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0460)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.5. Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Federativními státy Mikronésie o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0461)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.6. Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0462)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.7. Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0463)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.8. Fond solidarity Evropské unie: hodnocení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o Fondu solidarity Evropské unie: hodnocení [2016/2045(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0464)


6.9. Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložili Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, týkající se žádosti o posudek Soudního dvora Evropské unie o slučitelnosti návrhu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložily Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström a Angelika Mlinar za skupinu ALDE, o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Návrhy usnesení B8-1304/2016 a B8-1305/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-1304/2016

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-1305/2016

zamítnut


6.10. Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Jan Philipp Albrecht učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0465)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.11. Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0466)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.12. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0467)


6.13. Opravný rozpočet č. 4/2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0468)


6.14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: provádění rozhodnutí 2014/335/EU po ukončení procesu ratifikace a jeho vstupu v platnost dne 1. října 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0469)


6.15. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0470)


6.16. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Německu [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0471)


6.17. Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0346/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0472)


6.18. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0351/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0473)


6.19. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0474)


6.20. Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (hlasování)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Zpravodajové: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(pro zamítnutí společného návrhu je požadována kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0475)

Vystoupení

Indrek Tarand (zpravodaj) předložil tuto technickou změnu k oddílu I (Evropský parlament – plán pracovních míst):

Opětovně se vkládá poznámka pod čarou 1 uvedená v rozpočtu na rok 2015:

„Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.“

Předseda před podepsáním rozpočtu na rozpočtový rok 2017 učinil toto prohlášení:

„Společný návrh vypracovaný dohodovacím výborem dne 17. listopadu 2016 schválil jak Parlament, tak Rada. Rozpočtový proces proběhl v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2017 lze tudíž považovat za ukončený. Prohlašuji rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 za schválený s konečnou platností.“


6.21. Situace v Itálii po zemětřeseních (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ B8-1284/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1285/2016

(nahrazující B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda a Franc Bogovič za skupinu PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula a Victor Boştinaru za skupinu S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Frédérique Ries za skupinu ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Eleonora Evi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0476)


6.22. Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (hlasování)

Zpráva k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny [2016/2080(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0477)


6.23. Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (hlasování)

Zpráva o odpovědnosti, náhradě a finančním zajištění v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři [2015/2352(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1310/2016

(nahrazující B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská a Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi a Eric Andrieu za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoa Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk a Pavel Telička za skupinu ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0479)

(Návrh usnesení B8-1315/2016 se nebere v potaz.)


6.25. Přístup k energii v rozvojových zemích (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000134/2016), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Přístup k energii v rozvojových zemích (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2016 (bod 12 zápisu ze dne 24.11.2016).

Návrh usnesení B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0480)


6.26. Využívání řízení o evropském platebním rozkazu (hlasování)

Zpráva o využívání řízení o evropském platebním rozkazu [2016/2011(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0481)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Situace v Itálii po zemětřeseních - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

zpráva Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Přístup k energii v rozvojových zemích - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Nicola Caputo oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Jens Geier – A8-0346/2016.


9. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto dokumenty:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o socio-environmentálním významu lovu (B8-1183/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně křečka polního (B8-1216/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu jakéhokoli vyplácení dividend pro banky s nedostatkem kapitálu (B8-1217/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o rezistenci na antibiotika (B8-1218/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o programu na podporu reforem a účasti členských států na tomto programu (B8-1219/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o vměšování Komise (B8-1221/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o boji proti plýtvání potravinami (B8-1222/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Bernard Monot. Návrh usnesení o zrušení ekonomických sankcí uvalených Evropskou unií na Rusko (B8-1223/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde a Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře nevidomých a zrakově postižených (B8-1225/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o nerovnostech mezi členskými státy Evropské unie v oblasti ekonomického rozvoje (B8-1236/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o emisích z uhelných elektráren (B8-1242/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Marine Le Pen. Návrh usnesení o mechanismu relokace migrantů (B8-1243/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření kontrolních mechanismů s cílem učinit takzvané inovativní začínající podniky („startupy“) skutečně efektivní v oblasti inovací a digitalizace (B8-1244/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně nezletilých s cílem zabránit jejich mizení (B8-1245/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Konstantinos Papadakis a Sotirios Zarianopoulos. Návrh usnesení o zákazu dražby obytných budov a budov sloužících k rekreaci a o odpuštění dluhů předlužené pracující části obyvatelstva (B8-1248/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON


10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor CONT

- Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
předáno příslušnému výboru: DEVE
stanovisko: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

výbor LIBE

- Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem pro posílení dvoustranných vztahů a modernizaci celní unie (2016/2031(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, EMPL, LIBE


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. prosince 2016.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Právní upozornění - Ochrana soukromí