Indeks 
Protokol
PDF 255kWORD 73k
Torsdag den 1. december 2016 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance (forhandling)
 3.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Højtideligt møde - Tunesien
 6.Afstemningstid
  
6.1.Fastsættelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Aftalen mellem EU og Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Aftalen mellem EU og Mikronesien om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Aftalen mellem EU og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.7.Aftalen mellem EU og Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.8.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.9.Udtalelse fra Domstolen om traktatforeneligheden af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser (afstemning)
  
6.10.Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.11.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana *** (afstemning)
  
6.12.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (afstemning)
  
6.13.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål og reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger (afstemning)
  
6.14.Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse om egne indtægter (afstemning)
  
6.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (afstemning)
  
6.16.Ændringsbudget nr. 6/2016, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (afstemning)
  
6.17.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (afstemning)
  
6.18.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (afstemning)
  
6.19.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud i 2017-budgettet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.20.Budgetproceduren 2017 – fælles udkast (afstemning)
  
6.21.Situationen i Italien efter jordskælvene (afstemning)
  
6.22.Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (afstemning)
  
6.23.Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (afstemning)
  
6.24.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  
6.25.Adgang til energi i udviklingslandene (afstemning)
  
6.26.Anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Modtagne dokumenter
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Kinga Gál for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou og Georgios Epitideios.

Talere: Seán Kelly og Marek Jurek om catch the eye-proceduren (formanden gav præciserende oplysninger).

Indlæg af Julian King.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Indlæg af Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda og Cécile Kashetu Kyenge.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock og Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda og Ivo Belet for PPE-Gruppen om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans og Ivan Jakovčić om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward og Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.24 i protokollen af 1.12.2016.


4. Parlamentets sammensætning

Ernest Maragall havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 31. december 2016.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.

(Mødet udsat kl. 10.45 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

5. Højtideligt møde - Tunesien

Fra kl. 11.00 til 11.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Béji Caïd Essebsi, Den Tunesiske Republiks præsident.

°
° ° °

Talere: Ana Gomes om situationen i Syrien, Janice Atkinson om gennemførsel af forhandlingen om bekæmpelse af racime, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance, Doru-Claudian Frunzulică om fejringen af Rumæniens nationaldag den 1. december, Marek Jurek om situationen i Cuba og Seb Dance om den internationale AIDS-dag.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Fastsættelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Maria Grapini tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0457)


6.2. Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0458)


6.3. Aftalen mellem EU og Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0459)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. Aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0460)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.5. Aftalen mellem EU og Mikronesien om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Mikronesiens Forenede Stater om visumfritagelse for kortvarige ophold [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0461)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.6. Aftalen mellem EU og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0462)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.7. Aftalen mellem EU og Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0463)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.8. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering [2016/2045(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0464)


6.9. Udtalelse fra Domstolen om traktatforeneligheden af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Forslag til beslutning indgivet af Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström og Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Forslag til beslutning B8-1304/2016 og B8-1305/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1304/2016

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1305/2016

Forkastet


6.10. Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Jan Philipp Albrecht tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0465)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.11. Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0466)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.12. Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0467)


6.13. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål og reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2016 for regnskabsåret 2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål, reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger som led i den samlede overførsel, forlængelse af EFSI, ændring af stillingsfortegnelsen for Frontex og ajourføring af indtægter (egne indtægter) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0468)


6.14. Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse om egne indtægter (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2016 for regnskabsåret 2016: Gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU om egne indtægter efter afslutningen af ratifikationsprocessen og afgørelsens ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0469)


6.15. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0470)


6.16. Ændringsbudget nr. 6/2016, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2016 for regnskabsåret 2016, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0472)


6.18. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0473)


6.19. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud i 2017-budgettet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0474)


6.20. Budgetproceduren 2017 – fælles udkast (afstemning)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget. Ordførere: Jens Geier og Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet for at forkaste det fælles udkast)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0475)

Indlæg

Indrek Tarand (ordfører) havde foreslået følgende tekniske ændring i sektion I (Europa-Parlamentet - Stillinger):

Genindførelsen af fodnote 1 fra budgettet 2015:

"Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd."

Før han underskrev budgettet for regnskabsåret 2017 afgav formanden følgende erklæring:

"Det fælles udkast, som Forligsudvalget frigav den 17. november 2016, er blevet godkendt samtidigt af Parlamentet og Rådet. Budgetproceduren blev iværksat i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Budgetproceduren for regnskabsåret 2017 kan således anses for afsluttet. Jeg erklærer hermed, at Unionens budget for regnskabsåret 2017 er endeligt vedtaget."


6.21. Situationen i Italien efter jordskælvene (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 og B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1284/2016

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1285/2016

(erstatter B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 og B8-1296/2016):

stillet af:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda og Franc Bogovič for PPE-Gruppen;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula og Victor Boştinaru for S&D-Gruppen;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini og Eleonora Evi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0476)


6.22. Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (afstemning)

Betænkning om kommissærers interesseerklæringer - retningslinjer [2016/2080(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0477)


6.23. Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (afstemning)

Betænkning om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter [2015/2352(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 og B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1310/2016

(erstatter B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 og B8-1324/2016):

stillet af:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská og Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi og Eric Andrieu for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoog Arne Gericke for ECR-Gruppen;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk og Pavel Telička for ALDE-Gruppen;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0479)

(Forslag til beslutning B8-1315/2016 bortfaldt).


6.25. Adgang til energi i udviklingslandene (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000134/2016) af Linda McAvan for DEVE til Kommissionen: Adgang til energi i udviklingslandene (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Forhandlingen fandt sted den 24. november 2016 (punkt 12 i protokollen af 24.11.2016).

Forslag til beslutning B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0480)


6.26. Anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (afstemning)

Betænkning om anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure [2016/2011(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0481)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Situationen i Italien efter jordskælvene - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Betænkning: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Adgang til energi i udviklingslandene - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Nicola Caputo havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra medlemmerne:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om jagtens betydning for samfundet og miljøet (B8-1183/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske hamster i Alsace (B8-1216/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod at banker med kapitalunderskud kan udbetale udbytte (B8-1217/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om antibiotikaresistens (B8-1218/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtteprogrammet for reformer og medlemsstaternes involvering (B8-1219/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om Kommissionens indblanding (B8-1221/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om bekæmpelse af madspild (B8-1222/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Bernard Monot. Forslag til beslutning om ophævelse af EU's økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation (B8-1223/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde og Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til blinde og synshæmmede (B8-1225/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om ulighederne mellem EU's medlemsstater for så vidt angår økonomisk udvikling (B8-1236/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om emissioner fra kulfyrede elektricitetsværker (B8-1242/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om mekanismen for omfordeling af migranter (B8-1243/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af kontrolmekanismer med henblik på at gøre de såkaldte innovative opstartsvirksomheder reelt effektive inden for innovation og digitalisering (B8-1244/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af mindreårige med henblik på at undgå, at de forsvinder (B8-1245/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Konstantinos Papadakis og Sotirios Zarianopoulos. Forslag til beslutning om forbud mod gennemførelse af tvangsauktioner af primære og sekundære boliger og om mindskning af byrden for den stærkt gældstyngede arbejderklasse (B8-1248/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON


10. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændring af udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

CONT

- Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
henvist til kor. udv. : DEVE
rådg.udv.: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE

- På vej mod en ny ramme for handel mellem EU og Tyrkiet med henblik på at styrke de bilaterale handelsforbindelser og modernisere toldunionen (2016/2031(INI))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: AFET, EMPL, LIBE


11. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12.-15. december 2016.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik