Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 246kWORD 74k
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjuminen (keskustelu)
 3.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Juhlaistunto - Tunisia
 6.Äänestykset
  6.1.Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Soveltamispäivä: vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.6.EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.7.EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.8.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.9.Tuomioistuimen lausunto siitä, onko Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta yhteensopiva perussopimusten kanssa (äänestys)
  6.10.Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.11.EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  6.12.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 (äänestys)
  6.13.Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (äänestys)
  6.14.Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano (äänestys)
  6.15.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)
  6.16.Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)
  6.17.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 (äänestys)
  6.18.Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (äänestys)
  6.19.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2017 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.20.Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (äänestys)
  6.21.Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (äänestys)
  6.22.Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (äänestys)
  6.23.Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (äänestys)
  6.24.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)
  6.25.Energian saatavuus kehitysmaissa (äänestys)
  6.26.Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjuminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjuminen (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Seán Kelly ja Marek Jurek "catch the eye" -menettelystä (puhemies täsmensi asiaa).

Julian King käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Ivan Korčok käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016)

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016)

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016)

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016)

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016)

—   Hilde Vautmans ja Ivan Jakovčić tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016)

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2016, kohta 6.24.


4. Parlamentin kokoonpano

Ernest Maragall on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 31. joulukuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.

(Istunto keskeytettiin klo 10.45 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

5. Juhlaistunto - Tunisia

Parlamentti kokoontui klo 11.00 - 11.30 juhlaistuntoon Tunisian tasavallan presidentin Béji Caïd Essebsin puheen johdosta.

°
° ° °

Puheenvuorot: Ana Gomes Syyrian tilanteesta, Janice Atkinson tavasta, jolla käytiin keskustelua rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjunnasta, Doru-Claudian Frunzulică 1. joulukuuta vietettävästä Romanian kansallispäivästä, Marek Jurek Kuuban tilanteesta, ja Seb Dance Maailman aids-päivästä.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Maria Grapini käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0457)


6.2. Soveltamispäivä: vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0458)


6.3. EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiribatin tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0459)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Salomonsaarten välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0460)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.5. EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mikronesian liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0461)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.6. EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tuvalun välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0462)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.7. EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0463)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.8. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arvioinnista [2016/2045(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0464)


6.9. Tuomioistuimen lausunto siitä, onko Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta yhteensopiva perussopimusten kanssa (äänestys)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotuksen rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevasta Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys – Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström ja Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Päätöslauselmaesitykset B8-1304/2016 ja B8-1305/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1304/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1305/2016

Hylättiin


6.10. Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Jan Philipp Albrecht käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0465)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.11. EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0466)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.12. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0467)


6.13. Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen kokonaismäärärahasiirron seurauksena, ESIR-rahaston voimassaolon pidentäminen, Frontexin henkilöstötaulukon muuttaminen sekä tulojen tarkistaminen (omat varat) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0468)


6.14. Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn päätyttyä ja päätöksen tultua voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0469)


6.15. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0470)


6.16. Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2016 varainhoitovuodeksi 2016, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0471)


6.17. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0346/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0472)


6.18. Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0351/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0473)


6.19. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2017 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0474)


6.20. Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 koskevasta yhteisestä tekstistä [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(yhteisen tekstin hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0475)

Puheenvuorot:

Indrek Tarand (esittelijä) on esittänyt seuraavan teknisen muutoksen pääluokkaan I (Euroopan parlamentti - Henkilöstötaulukko):

Palautetaan vuoden 2015 talousarvion sivulla 1 oleva alaviite:

"Näistä kolme on ansioituneille virkamiehille poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi)."

Puhemies antoi ennen varainhoitovuoden 2017 talousarvion allekirjoittamista seuraavan lausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 17. marraskuuta 2016 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Varainhoitovuoden 2017 talousarviomenettely voidaan katsoa saaduksi päätökseen. Julistan Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2017 lopullisesti hyväksytyksi."


6.21. Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1284/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1285/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ja Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0476)


6.22. Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (äänestys)

Mietintö komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksista – suuntaviivoja [2016/2080(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0477)


6.23. Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (äänestys)

Mietintö merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvästä vastuusta, korvauksista ja taloudellisista turvajärjestelyistä [2015/2352(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0478)


6.24. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1310/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ja Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0479)

(Päätöslauselmaesitys B8-1315/2016 raukesi.)


6.25. Energian saatavuus kehitysmaissa (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000134/2016) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Energian saatavuus kehitysmaissa (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 12).

Päätöslauselmaesitys B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0480)


6.26. Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamisesta [2016/2011(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0481)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Mietintö Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Energian saatavuus kehitysmaissa - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Nicola Caputo ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys metsästyksen merkityksestä yhteiskunnalle ja ympäristölle (B8-1183/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen hamsterin suojelemisesta Alsacessa (B8-1216/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys pääomavajeesta kärsivien pankkien osingonmaksun kieltämisestä (B8-1217/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys antibioottiresistenssistä (B8-1218/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys rakenneuudistusten tukiohjelmasta ja jäsenvaltioiden osallistumisesta siihen (B8-1219/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys komission puuttumisesta EU:n jäsenvaltioiden poliittiseen ja demokraattiseen elämään (B8-1221/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksen torjumisesta (B8-1222/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Bernard Monot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin Venäjän federaatioon kohdistamien talouspakotteiden poistamisesta (B8-1223/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde ja Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sokeiden ja näkövammaisten tukemisesta (B8-1225/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys unionin jäsenvaltioiden epätasaisesta taloudellisesta kehityksestä (B8-1236/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys hiilivoimaloiden päästöistä (B8-1242/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys maahantulijoiden siirtomekanismista (B8-1243/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sellaisten seurantamekanismien luomisesta, joilla aloittelevat yritykset saadaan todella tehokkaiksi innovoinnin ja digitalisoinnin alalla (B8-1244/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys alaikäisten suojelusta heidän katoamistensa estämiseksi (B8-1245/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Päätöslauselmaesitys ensisijaisten ja vapaa-ajan asuntojen huutokaupan kieltämisestä sekä voimakkaasti velkaantuneen työtä tekevän väestön velkojen helpottamisesta (B8-1248/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON


10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

CONT-valiokunta

- Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE-valiokunta

- Kohti EU:n ja Turkin välistä uutta kaupankäyntikehystä kahdenvälisen kaupan edistämiseksi ja tulliliiton uudistamiseksi (2016/2031(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, EMPL, LIBE


11. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. - 15. joulukuuta 2016.


13. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö