Rodyklė 
Protokolas
PDF 253kWORD 75k
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (diskusijos)
 3.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Iškilmingas posėdis. Tunisas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, kiek tai susiję su jų taikymo pradžios data ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.ES ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.ES ir Saliamono Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.ES ir Mikronezijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.ES ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.ES ir Maršalo Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)
  
6.10.JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.11.Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  
6.12.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2016 m. (balsavimas)
  
6.13.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą (balsavimas)
  
6.14.2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų išteklių įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.15.ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)
  
6.16.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)
  
6.17.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (balsavimas)
  
6.18.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (balsavimas)
  
6.19.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2017 m. biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.20.2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (balsavimas)
  
6.21.Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (balsavimas)
  
6.22.Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (balsavimas)
  
6.23.Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (balsavimas)
  
6.24.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  
6.25.Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (balsavimas)
  
6.26.Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Gauti dokumentai
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 11.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 13.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kristina Winberg EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Seán Kelly ir Marek Jurek dėl procedūros „prašau žodžio“ (pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo Julian King.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


3. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas – dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu – dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu – dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans ir Ivan Jakovčić – dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardudėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 01 protokolo 6.24 punktas.


4. Parlamento sudėtis

Ernest Maragall raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2016 m. gruodžio 31 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

(Posėdis sustabdytas 10.45 val. prieš iškilmingą posėdį.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

5. Iškilmingas posėdis. Tunisas

Nuo 11.00 iki 11.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis, kuriame Tuniso Respublikos prezidentas Béji Caïd Essebsi pasakė kalbą.

°
° ° °

Kalbėjo: Ana Gomes dėl padėties Sirijoje, Janice Atkinson dėl diskusijų tema „Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija“ eigos, Doru-Claudian Frunzulică dėl Rumunijos nacionalinės šventės gruodžio 1 d. minėjimo, Marek Jurek dėl padėties Kuboje ir Seb Dance dėl pasaulinės kovos su AIDS dienos.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl prekių, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0329/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Maria Grapini padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0457).


6.2. Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, kiek tai susiję su jų taikymo pradžios data ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A8-0356/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0458).


6.3. ES ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0334/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0459).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.4. ES ir Saliamono Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0336/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0460).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.5. ES ir Mikronezijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0337/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0461).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.6. ES ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Tuvalu susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0333/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0462).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.7. ES ir Maršalo Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0335/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0463).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.8. Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas“ [2016/2045(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0464).


6.9. Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį pateikė Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutartimis, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį pateikė Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström ir Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1304/2016 ir B8-1305/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1304/2016

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1305/2016

Atmesta.


6.10. JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl asmens duomenų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar traukimu baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Jan Philipp Albrecht padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0465).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.11. Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0466).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.12. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2016 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0467).


6.13. 2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą dėl bendrojo perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir įplaukų asignavimų (nuosavų išteklių) atnaujinimą [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0468).


6.14. 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų išteklių įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto. Sprendimo 2014/335/ES dėl nuosavų išteklių įgyvendinimas pasibaigus ratifikavimo procesui ir 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojus sprendimui [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0469).


6.15. ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0470).


6.16. 2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2016 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0471).


6.17. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0346/2016).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0472).


6.18. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0351/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0473).


6.19. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2017 m. biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Patricija Šulin (A8-0323/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0474).


6.20. 2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: Jens Geier ir Indrek Tarand (A8-0353/2016).

(Kad bendras projektas būtų atmestas reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0475).

Kalbėjo:

Indrek Tarand (pranešėjas) pasiūlė tokį techninį I skirsnio (Europos Parlamentas. Etatų planas) pakeitimą:

Dar kartą į 2015 m. biudžetą įtraukiama išnaša 1 puslapio apačioje:

„Iš kurių 3 ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.“

Prieš pasirašydamas 2017 finansinių metų biudžetą, Pirmininkas padarė šį pareiškimą:

„Bendrą projektą, parengtą Taikinimo komitete 2016 m. lapkričio 17 d., patvirtino ir Parlamentas, ir Taryba. Biudžeto procedūra įgyvendinta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį. Taigi 2017 finansinių metų biudžeto procedūra gali būti laikoma baigta. Skelbiu, kad 2017 finansinių metų Sąjungos biudžetas galutinai priimtas.“


6.21. Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ir B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1284/2016

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1285/2016

(keičia B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ir B8-1296/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ir Franc Bogovič PPE frakcijos vardu;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0476).


6.22. Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių [2016/2080(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0315/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0477).


6.23. Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl atsakomybės ir kompensacijų už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinio užtikrinimo [2015/2352(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0478).


6.24. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ir B8-1324/2016 (2016/3001(RSP)).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1310/2016

(keičia B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ir B8-1324/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ir Eric Andrieu S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0479).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1315/2016 anuliuotas.)


6.25. Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000134/2016), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu Komisijai: Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016).

Diskusijos vyko 2016 m. lapkričio 24 d. (2016 11 24 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0480).


6.26. Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo [2016/2011(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0481).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Pranešimas: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Nicola Caputo pranešė, kad balsuojant dėl Jens Geier pranešimo A8-0346/2016 jo balsavimo pultas neveikė.


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medžioklės svarbos socialiniu ir aplinkos aspektais (B8-1183/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paprastųjų žiurkėnų išsaugojimo (B8-1216/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo nepakankamai kapitalo turintiems bankams mokėti dividendus (B8-1217/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsparumo antibiotikams (B8-1218/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reformų rėmimo programos ir valstybių narių dalyvavimo (B8-1219/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos kišimosi (B8-1221/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su maisto švaistymu (B8-1222/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos ekonominių sankcijų Rusijos Federacijai panaikinimo (B8-1223/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde ir Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos akliesiems ir silpnaregiams (B8-1225/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės raidos nelygybės (B8-1236/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl anglis naudojančių elektrinių išmetamų teršalų (B8-1242/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų perkėlimo mechanizmo (B8-1243/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės mechanizmų sukūrimo, kad vadinamosios novatoriškos pradedančiosios įmonės sėkmingai veiktų inovacijų ir skaitmeninimo srityje (B8-1244/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų apsaugos ir priemonių, užkertančių kelią jų dingimui (B8-1245/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Konstantinos Papadakis ir Sotirios Zarianopoulos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo aukcione parduoti gyvenamuosius ir poilsio namus ir labai įsiskolinusių šalies darbuotojų grupei priklausančių gyventojų skolos naštos sumažinimo (B8-1248/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON


10. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

CONT komitetas

- Europos darnaus vystymosi fondo (EDVS) ir EDVS garantijos bei EDVS garantijų fondo sukūrimas (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
perduota atsakingam komitetui: DEVE
nuomonė: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE komitetas

- Link naujos ES ir Turkijos prekybos sistemos siekiant dvišalių prekybos santykių stiprinimo ir muitų sąjungos modernizavimo (2016/2031(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET, EMPL, LIBE


11. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


12. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. gruodžio 12–15 d..


13. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 12.20 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Teisinė informacija - Privatumo politika