Indekss 
Protokols
PDF 252kWORD 74k
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (debates)
 3.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Svinīgā sēde – Tunisija
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.8.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.9.ES Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (balsošana)
  6.10.ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.11.ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)
  6.12.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā (balsošana)
  6.13.Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (balsošana)
  6.14.Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana (balsošana)
  6.15.ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)
  6.16.Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)
  6.17.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (balsošana)
  6.18.Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (balsošana)
  6.19.ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.20.2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (balsošana)
  6.21.Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (balsošana)
  6.22.Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (balsošana)
  6.23.Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (balsošana)
  6.24.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  6.25.Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (balsošana)
  6.26.Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošana (2016/2989(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou un Georgios Epitideios.

Uzstājās Seán Kelly un Marek Jurek, kurš komentēja brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Uzstājās Julian King.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.


3. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP))..

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā – par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda un Ivo Belet PPE grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans un Ivan Jakovčić – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdāpar stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.24. punkts.


4. Parlamenta sastāvs

Ernest Maragall ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2016. gada 31. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.45 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

5. Svinīgā sēde – Tunisija

No plkst. 11.00 līdz plkst. 11.30 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā ar uzrunu uzstājās Tunisijas Republikas prezidents Béji Caïd Essebsi.

°
° ° °

Uzstājās Ana Gomes, runājot par stāvokli Sīrijā, Janice Atkinson – par debašu norisi jautājumā par rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības izpausmju apkarošanu, Doru-Claudian Frunzulică – par Rumānijas valsts svētku atzīmēšanu 1. decembrī, Marek Jurek – par stāvokli Kubā un Seb Dance – par Starptautisko dienu cīņai pret AIDS.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Savienības Muitas kodeksa grozīšana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0329/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Maria Grapini sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0457).


6.2. Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumenti: piemērošanas diena ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A8-0356/2016),

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0458).


6.3. ES un Kiribati nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kiribati Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0334/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0459)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. ES un Zālamana salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zālamana salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0336/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0460).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.5. ES un Mikronēzijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0337/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0461).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.6. ES un Tuvalu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tuvalu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0333/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0462).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.7. ES un Māršalu salu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0335/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0463).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.8. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu – izvērtējums [2016/2045(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0464).


6.9. ES Tiesas atzinums par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu iesniedza Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā un ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem saderību ar Līgumiem (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu iesniedza Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström un Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, par ES Tiesas atzinumu par to, vai Nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības atbilst Līgumiem (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1304/2016 un B8-1305/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1304/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1305/2016

Noraidīts


6.10. ASV un ES nolīgums par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Jan Philipp Albrecht sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0465).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.11. ES un Ganas pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0466).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.12. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0467).


6.13. Budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projekts: apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunākās norises migrācijas un drošības jomā, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektu – apropriāciju precizēšana, lai atspoguļotu jaunāko notikumu attīstību migrācijas un drošības jautājumos, maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums vispārējā pārvietojuma rezultātā, ESIF pagarinājums, Frontex štatu saraksta grozīšana un ieņēmumu apropriāciju precizēšana (pašu resursi) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0468).


6.14. Budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projekts: Lēmuma par pašu resursiem īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2016 projektu – Pašu resursu lēmuma Nr. 2014/335/ES īstenošana pēc ratifikācijas procesa slēgšanas un tā stāšanās spēkā 2016. gada 1. oktobrī [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0469).


6.15. ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0470).


6.16. Budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2016 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Vācijai [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0471).


6.17. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0346/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0472).


6.18. Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0351/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0473).


6.19. ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai 2017. gada budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Patricija Šulin (A8-0323/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0474).


6.20. 2017. finanšu gada budžeta procedūra – kopīgais dokuments (balsošana)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos. Referenti: Jens Geier un Indrek Tarand (A8-0353/2016).

(Kopīgā dokumenta noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0475).

Uzstāšanās

Indrek Tarand (referents) ierosināja šādu tehnisku grozījumu I sadaļā (Personāls – Eiropas Parlaments).

Zemsvītras piezīmes, kas parādījās 2015. gada budžetā, atjaunošana 1. lpp.:

“No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (3 AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.”

Priekšsēdētājs pirms 2017. finanšu gada budžeta parakstīšanas sniedza šādu paziņojumu:

“Kopīgo dokumentu, par ko tika panākta vienošanās Samierināšanas komitejā 2016. gada 17. novembrī, ir vienlaikus apstiprinājis gan Parlaments, gan Padome. Budžeta procedūra tika īstenota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Līdz ar to 2017. finanšu gada budžeta procedūra ir uzskatāma par pabeigtu. Paziņoju, ka Savienības 2017. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”


6.21. Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 un B8-1296/2016 (2016/2988(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1284/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1285/2016

(aizstāj B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 un B8-1296/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda un Franc Bogovič PPE grupas vārdā;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0476).


6.22. Komisāru interešu deklarācijas – pamatnostādnes (balsošana)

Ziņojums par komisāru interešu deklarācijām – pamatnostādnes [2016/2080(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0315/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0477).


6.23. Atkrastes naftas un gāzes nozares darbības: atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums (balsošana)

Ziņojums par atbildību, kompensāciju un finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz atkrastes naftas un gāzes nozares darbībām [2015/2352(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0478).


6.24. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 un B8-1324/2016 (2016/3001(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1310/2016

(aizstāj B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 un B8-1324/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská un Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi un Eric Andrieu S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoun Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk un Pavel Telička ALDE grupas vārdā;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0479).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1315/2016 vairs nav spēkā.)


6.25. Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000134/2016) kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Komisijai: Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016).

Debates notika 2016. gada 24. novembrī (24.11.2016. protokola 12. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1227/2016 (2016/2885(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0480).


6.26. Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošanu [2016/2011(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0481).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Salvatore Cicu ziņojums - A8-0341/2016
Seán Kelly

Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Kostas Chrysogonos ziņojums - A8-0308/2016
Seán Kelly

Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs- (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

Nicola Caputo norādīja, ka, balsojot par Jens Geier ziņojumu (A8-0346/2016), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.


9. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību sociālo un ekoloģisko nozīmi (B8-1183/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kāmja (Cricetus cricetus) aizsardzību (B8-1216/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dividenžu izmaksas aizliegumu bankām ar nepietiekamu kapitālu (B8-1217/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku rezistenci (B8-1218/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta programmu reformām un dalībvalstu iesaistīšanu (B8-1219/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas iejaukšanos (B8-1221/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret pārtikas nelietderīgu izmantošanu (B8-1222/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības ekonomisko sankciju pret Krievijas Federāciju atcelšanu (B8-1223/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde un Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu neredzīgām un vājredzīgām personām (B8-1225/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nevienlīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas attīstībā (B8-1236/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par emisijām no ogļu elektrostacijām (B8-1242/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Marine Le Pen. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu pārcelšanas mehānismu (B8-1243/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kontroles mehānismu izveidi jaunuzņēmumu īsteni efektīvas darbības nodrošināšanai inovācijas un digitalizācijas jomā (B8-1244/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepilngadīgo aizsardzību nolūkā nepieļaut viņu pazušanu (B8-1245/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Konstantinos Papadakis un Sotirios Zarianopoulos. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mājokļu un brīvdienu mājokļu izsolīšanas aizliegumu un ar lielām parādsaistībām apgrūtināto darba ņēmēju atslogošanu (B8-1248/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON


10. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

CONT komiteja

- Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFSD) un EFSD garantijas un garantiju fonda izveide (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)).
Nodots atbildīgajai komitejai: DEVE.
Atzinums: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA.

LIBE komiteja

- Virzība uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru divpusējo tirdzniecības attiecību stiprināšanai un muitas savienības modernizēšanai (2016/2031(INI)).
Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.
Atzinums: AFET, EMPL, LIBE.


11. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 12. līdz 15. decembrim.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Juridisks paziņojums - Privātuma politika