Index 
Notulen
PDF 256kWORD 74k
Donderdag 1 december 2016 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (debat)
 3.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Plechtige vergadering - Tunesië
 6.Stemmingen
  6.1.Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.8.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.9.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (stemming)
  6.10.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.11.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** (stemming)
  6.12.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (stemming)
  6.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (stemming)
  6.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen (stemming)
  6.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland (stemming)
  6.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland (stemming)
  6.17.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (stemming)
  6.18.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid (stemming)
  6.19.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.20.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst (stemming)
  6.21.De situatie in Italië na de aardbevingen (stemming)
  6.22.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (stemming)
  6.23.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (stemming)
  6.24.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  6.25.Toegang tot energie in ontwikkelingslanden (stemming)
  6.26.De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Ingekomen stukken
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly en Marek Jurek volgens de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het woord wordt gevoerd door Julian King.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.


3. Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans en Ivan Jakovčić, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.24 van de notulen van 1.12.2016.


4. Samenstelling Parlement

Ernest Maragall heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 31 december 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 10.45 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

5. Plechtige vergadering - Tunesië

Van 11.00 uur tot 11.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Béji Caïd Essebsi, president van de Tunesische Republiek.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, over de situatie in Syrië, door Janice Atkinson, over het verloop van het debat over de bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie, door Doru-Claudian Frunzulică, over de viering van de nationale feestdag in Roemenië op 1 december, door Marek Jurek, over de situatie in Cuba, en door Seb Dance, over Wereldaidsdag.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Maria Grapini legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0457)


6.2. Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0458)


6.3. Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0459)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0460)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.5. Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0461)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.6. Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0462)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.7. Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0463)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.8. Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling [2016/2045(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0464)


6.9. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, overeenkomstig artikel 108, lid 6 van het Reglement, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Ontwerpresolutie ingediend door Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström en Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, overeenkomstig artikel 108, lid 6 van het Reglement, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Ontwerpresoluties B8-1304/2016 en B8-1305/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1304/2016

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-1305/2016

Verworpen


6.10. Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Jan Philipp Albrecht legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0465)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.11. Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0466)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.12. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0467)


6.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten ten gevolge van de algemene overschrijving, verlenging van de looptijd van EFSI, wijziging van de personeelsformatie van Frontex en actualisering van bestemmingsontvangsten (eigen middelen) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0468)


6.14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen naar aanleiding van de voltooiing van het ratificatieproces en de inwerkingtreding van het besluit op 1 oktober 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0469)


6.15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van Duitsland [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0470)


6.16. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0471)


6.17. Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0472)


6.18. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0473)


6.19. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0474)


6.20. Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst (stemming)

Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Jens Geier en Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid vereist voor de verwerping van het gemeenschappelijke ontwerp)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0475)

Het woord werd gevoerd door:

Indrek Tarand (rapporteur) heeft de volgende technische wijziging voorgesteld in afdeling I (Europees Parlement - Organigram):

Overname van de voetnoot van pagina 1 uit de begroting voor 2015:

"Waarvan drie bevorderingen ad personam (drie van AD 14 naar AD 15), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren."

Alvorens de begroting voor het begrotingsjaar 2017 te tekenen, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"De gemeenschappelijke tekst die is opgesteld in het bemiddelingscomité op 17 november 2016 is goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad. De begrotingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De begrotingssprocedure voor het begrotingsjaar 2017 wordt dus geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2017 definitief is aangenomen."


6.21. De situatie in Italië na de aardbevingen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 en B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1284/2016

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1285/2016

(ter vervanging van B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 en B8-1296/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda en Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0476)


6.22. Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (stemming)

Verslag over de belangenverklaringen van commissarissen – Richtsnoeren [2016/2080(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0477)


6.23. Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (stemming)

Verslag over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten [2015/2352(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 en B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1310/2016

(ter vervanging van B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 en B8-1324/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi en Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoen Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0479)

(Ontwerpresolutie B8-1315/2016 komt te vervallen.)


6.25. Toegang tot energie in ontwikkelingslanden (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000134/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Toegang tot energie in ontwikkelingslanden (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 november 2016 (punt 12 van de notulen van 24.11.2016).

Ontwerpresolutie B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0480)


6.26. De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (stemming)

Verslag over de toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure [2016/2011(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0481)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

De situatie in Italië na de aardbevingen - (2016/2988(RSP)) – B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Verslag Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Toegang tot energie in ontwikkelingslanden - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Nicola Caputo heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het belang van de jacht voor de maatschappij en het milieu (B8-1183/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese hamster (B8-1216/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het verbod op het uitkeren van dividenden door ondergekapitaliseerde banken (B8-1217/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over antibioticaresistentie (B8-1218/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het steunprogramma voor hervormingen en de betrokkenheid van de lidstaten (B8-1219/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over inmenging van de Commissie (B8-1221/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het uitbannen van voedselverspilling (B8-1222/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Bernard Monot. Ontwerpresolutie over opheffing van de economische sancties van de Europese Unie tegen de Russische Federatie (B8-1223/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde en Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor blinden en slechtzienden (B8-1225/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de verschillen in economische ontwikkeling tussen de lidstaten van de Europese Unie (B8-1236/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de emissies van steenkoolcentrales (B8-1242/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over het mechanisme voor de herplaatsing van migranten (B8-1243/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de instelling van controlemechanismen om zogeheten innoverende start-ups werkelijk efficiënt te maken op het gebied van innovatie en digitalisering (B8-1244/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van minderjarigen ter voorkoming van hun verdwijning (B8-1245/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Konstantinos Papadakis en Sotirios Zarianopoulos. Ontwerpresolutie over een verbod op gedwongen veiling van de eerste en tweede woningen en over verlichting van te zware schuldenlast onder de arbeidersbevolking (B8-1248/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON


10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen in de aanwijzing van commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie CONT

- Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFSD) en invoering van de EFSD-garantie en het EFSD-garantiefonds (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
verwezen naar ten principale: DEVE
advies: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

Commissie LIBE

- Naar een nieuw handelskader tussen de EU en Turkije met het oog op de verbetering van de bilaterale handelsbetrekkingen en de modernisering van de douane-unie (2016/2031(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, EMPL, LIBE


11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 t/m 15 december 2016.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Juridische mededeling - Privacybeleid