Indeks 
Protokół
PDF 257kWORD 75k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (debata)
 3.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Uroczyste posiedzenie - Tunezja
 6.Głosowanie
  6.1.Zmiana unijnego kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Data rozpoczęcia stosowania: dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Umowa między Unią Europejską a Mikronezją dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgdoności z Traktatami umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (głosowanie)
  6.10.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.11.Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana *** (głosowanie)
  6.12.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. (głosowanie)
  6.13.Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2016: Aktualizacja środków w celu uwzględnienia ostatnich wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenia środków na płatności i środków na zobowiązania (głosowanie)
  6.14.Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 - wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych (głosowanie)
  6.15.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (głosowanie)
  6.16.Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2016 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (głosowanie)
  6.17.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (głosowanie)
  6.18.Uruchomienie instrumentu elastyczności do celów finansowania natychmiastowych środków budżetowych z myślą o reagowaniu na obecny kryzys związany z migrantami, uchodźcami i bezpieczeństwem (głosowanie)
  6.19.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.20.Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny (głosowanie)
  6.21.Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (głosowanie)
  6.22.Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (głosowanie)
  6.23.Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (głosowanie)
  6.24.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  6.25.Dostęp do energii w krajach rozwijających się (głosowanie)
  6.26.Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Składanie dokumentów
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Seán Kelly i Marek Jurek w sprawie procedury pytań z sali (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrał Julian King.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.


3. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock i Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda i Ivo Belet w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans i Ivan Jakovčić, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 1 grudnia 2016 r.


4. Skład Parlamentu

Ernest Maragall zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.45 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

5. Uroczyste posiedzenie - Tunezja

W godz. od 11.00 do 11.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia prezydenta Republiki Tunezyjskiej Béji Caïda Essebsiego.

°
° ° °

Głos zabrali: Ana Gomes, w sprawie sytuacji w Syrii, Janice Atkinson, w sprawie prowadzenia debaty dotyczącej zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji, Doru-Claudian Frunzulică, w sprawie obchodów święta narodowego Rumunii w dniu 1 grudnia, Marek Jurek, w sprawie sytuacji na Kubie, i Seb Dance, w sprawie Światowego Dnia Walki z AIDS.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Zmiana unijnego kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Maria Grapini (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0457)


6.2. Data rozpoczęcia stosowania: dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0458)


6.3. Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Euroepjskiej, umowy między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0459)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0460)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.5. Umowa między Unią Europejską a Mikronezją dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0461)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.6. Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0462)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.7. Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0463)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.8. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: ocena [2016/2045(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0464)


6.9. Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgdoności z Traktatami umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu, w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, prowadzeniem postępowań w ich sprawie, wykrywaniem ich i ściganiem (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Projekt rezolucji, który złożyły Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström i Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu, w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Projekty rezolucji B8-1304/2016 i B8-1305/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1304/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-1305/2016

Odrzucony


6.10. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Jan Philipp Albrecht złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0465)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.11. Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0466)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.12. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0467)


6.13. Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2016: Aktualizacja środków w celu uwzględnienia ostatnich wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenia środków na płatności i środków na zobowiązania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – aktualizacja środków w celu uwzględnienia ostatnich wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenie środków na płatności i środków na zobowiązania w wyniku przesunięcia zbiorczego, przedłużenie EFIS, zmiany w planie zatrudnienia agencji Frontex oraz aktualizacja środków z dochodów (zasoby własne) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0468)


6.14. Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 - wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2014/335/UE po zakończeniu procesu ratyfikacji i jej wejściu w życie w dniu 1 października 2016 r. [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0469)


6.15. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0470)


6.16. Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2016 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0471)


6.17. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0472)


6.18. Uruchomienie instrumentu elastyczności do celów finansowania natychmiastowych środków budżetowych z myślą o reagowaniu na obecny kryzys związany z migrantami, uchodźcami i bezpieczeństwem (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0473)


6.19. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0474)


6.20. Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do budżetowego komitetu pojednawczego. Współsprawozdawcy: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana do odrzucenia tekstu wspólnego)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0475)

Wystąpienia

Indrek Tarand (sprawozdawca) zaproponował następującą zmianę techniczną w sekcji I (Parlament Europejski - Struktura organizacyjna):

Przywrócenie u dołu strony 1 przypisu znajdującego się w budżecie na 2015 r.:

Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym pracownikom.

Przed podpisaniem budżetu na rok budżetowy 2017 przewodniczący złożył następujące oświadczenie:

„Wspólny tekst uzyskany przez komitet pojednawczy w dniu 17 listopada 2016 r. został zatwierdzony zarówno przez Parlament, jak i przez Radę. Procedurę budżetową przeprowadzono zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Procedurę budżetową na rok budżetowy 2017 można więc uznać za zakończoną. Niniejszym ogłaszam, że budżet Unii na rok budżetowy 2017 został ostatecznie przyjęty.


6.21. Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1284/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1285/2016

(zastępujący B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda i Franc Bogovič, w imieniu grupy PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0476)


6.22. Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne [2016/2080(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0477)


6.23. Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności, odszkodowań i zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich [2015/2352(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0478)


6.24. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1310/2016

(zastępujący B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, w imieniu grupy PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi i Eric Andrieu, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoi Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk i Pavel Telička, w imieniu grupy ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0479)

(Projekt rezolucji B8-1315/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


6.25. Dostęp do energii w krajach rozwijających się (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000134/2016), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Dostęp do energii w krajach rozwijających się (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2016 r. (pkt 12 protokołu z dnia 24.11.2016).

Projekt rezolucji B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0480)


6.26. Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty [2016/2011(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0481)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Sprawozdanie Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Dostęp do energii w krajach rozwijających się - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Nicola Caputo poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Jensa Geiera - A8-0346/2016.


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie społeczno-środowiskowego znaczenia myślistwa (B8-1183/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony chomika europejskiego, żyjącego na terenie Alzacji francuskiej (B8-1216/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wszelkich wypłat dywidend dla banków z niedoborem kapitału (B8-1217/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie oporności na antybiotyki (B8-1218/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie programu wspierania reform i zaangażowania państw członkowskich (B8-1219/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie ingerencji Komisji (B8-1221/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania marnotrawienia żywności (B8-1222/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Bernard Monot. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską (B8-1223/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Dominique Bilde i Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących (B8-1225/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie nierównego poziomu rozwoju gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej (B8-1236/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie emisji z elektrowni węglowych (B8-1242/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie mechanizmu relokacji migrantów (B8-1243/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia mechanizmów kontroli mających na celu uczynienie przedsiębiorstw typu start-up określanych jako innowacyjne rzeczywiście efektywnymi w sektorze innowacji i cyfryzacji (B8-1244/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dzieci przed zaginięciem (B8-1245/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Konstantinos Papadakis i Sotirios Zarianopoulos. Projekt rezolucji w sprawie zakazu sprzedaży aukcyjnej głównego i drugiego miejsca zamieszkania oraz w sprawie ulżenia nadmiernie zadłużonym robotniczym warstwom ludowym (B8-1248/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON


10. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja CONT

- Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD) oraz ustanowienie gwarancji dla EFSD i funduszu gwarancyjnego dla EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: DEVE
opinia: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

komisja LIBE

- W kierunku nowych ram handlowych pomiędzy UE i Turcją służących zacieśnieniu dwustronnych stosunków handlowych i modernizacji unii celnej (2016/2031(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, EMPL, LIBE


11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 do 15 grudnia 2016 r.


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności