Zoznam 
Zápisnica
PDF 253kWORD 75k
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava)
 3.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Slávnostná schôdza – Tunisko
 6.Hlasovanie
  
6.1.Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (hlasovanie)
  
6.10.Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** (hlasovanie)
  
6.12.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (hlasovanie)
  
6.13.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (hlasovanie)
  
6.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (hlasovanie)
  
6.15.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)
  
6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)
  
6.17.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (hlasovanie)
  
6.18.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (hlasovanie)
  
6.19.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.20.Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (hlasovanie)
  
6.21.Situácia v Taliansku po zemetraseniach (hlasovanie)
  
6.22.Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (hlasovanie)
  
6.23.Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (hlasovanie)
  
6.24.Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  
6.25.Prístup k energii v rozvojových krajinách (hlasovanie)
  
6.26.Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Predloženie dokumentov
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly a Marek Jurek k postupu catch the eye“ (predseda podal spresňujúce informácie).

V rozprave vystúpil Julian King.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.


3. Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda a Ivo Belet v mene skupiny PPE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans a Ivan Jakovčić, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.24 zápisnice zo dňa 1.12.2016.


4. Zloženie Parlamentu

Ernest Maragall podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 31. decembra 2016.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.45 h až do začiatku slávnostnej časti schôdze.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

5. Slávnostná schôdza – Tunisko

Od 11.00 h do 11.30 h sa pri príležitosti krátkeho prejavu al-Bádžího Qá´ida as-Sibsího, prezidenta Tuniskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes o situácii v Sýrii, Janice Atkinson o vedení rozpravy na tému Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti, Doru-Claudian Frunzulică o oslavách štátneho rumunského sviatku 1. decembra, Marek Jurek o situácii na Kube a Seb Dance o svetovom dni boja proti AIDS.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Maria Grapini vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0457)


6.2. Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0458)


6.3. Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Kiribatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0459)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.4. Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0460)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.5. Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0461)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.6. Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0462)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.7. Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Republikou Marshallových ostrovov o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0463)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.8. Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Fonde solidarity Európskej únie: hodnotenie [2016/2045(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0464)


6.9. Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktoré predložili Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku, o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o navrhovanú Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Návrh uznesenia, ktoré predložili Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström a Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku, o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Návrhy uznesenia B8-1304/2016 a B8-1305/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-1304/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-1305/2016

Zamietnutý


6.10. Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jan Philipp Albrecht vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0465)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.11. Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0466)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.12. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0467)


6.13. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2016 na rozpočtový rok 2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov ako výsledok globálneho presunu, predĺženie trvania EFSI, úprava plánu pracovných miest agentúry Frontex a aktualizácia prostriedkov na strane príjmov (vlastné zdroje) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0468)


6.14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2016 na rozpočtový rok 2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch 2014/335/EÚ po ukončení procesu ratifikácie a jeho nadobudnutí účinnosti 1. októbra 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0470)


6.16. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2016 Európskej únie na rozpočtový rok 2016, predloženému spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Nemecku [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0473)


6.19. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0474)


6.20. Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Na zamietnutie spoločného návrhu uznesenia potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0475)

Vystúpenia:

Indrek Tarand (spravodajca) navrhol technickú zmenu k oddielu I (Európsky parlament – Plán pracovných miest):

Opätovné začlenenie poznámky pod čiarou na strane 1 v rozpočte 2015:

„Z toho tri osobné povýšenia ad personam (3 AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.“

Pred podpísaním rozpočtu na rok 2017 predseda vystúpil s týmto vyhlásením:

„Spoločný text, vypracovaný Zmierovacím výborom 17. novembra 2016, schválili súčasne Parlament aj Rada. Rozpočtový postup sa uskutočnil v súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozpočtový postup na rozpočtový rok 2017 možno preto považovať za uzavretý. Vyhlasujem, že rozpočet Únie na rozpočtový rok 2017 bol prijatý s konečnou platnosťou.“


6.21. Situácia v Taliansku po zemetraseniach (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA B8-1284/2016

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1285/2016

(nahrádzajúci B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda a Franc Bogovič, v mene skupiny PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula a Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Eleonora Evi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0476)


6.22. Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (hlasovanie)

Správa o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia [2016/2080(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0477)


6.23. Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (hlasovanie)

Správa o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori [2015/2352(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1310/2016

(nahrádzajúci B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, v mene skupiny PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi a Eric Andrieu, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoa Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0479)

(Návrh uznesenia B8-1315/2016 sa stal bezpredmetným.)


6.25. Prístup k energii v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000134/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Prístup k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Rozprava sa uskutočnila 24. novembra 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 24.11.2016).

Návrh uznesenia B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0480)


6.26. Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní európskeho konania o platobnom rozkaze [2016/2011(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0481

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Situácia v Taliansku po zemetraseniach(2016/2988(RSP)) – B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Správa: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Prístup k energii v rozvojových krajinách(2016/2885(RSP)) – B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Nicola Caputo oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

– Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o sociálno-environmentálnom význame lovu (B8-1183/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ochrane škrečka poľného (B8-1216/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze akéhokoľvek vyplácania dividend pre banky s nedostatkom kapitálu (B8-1217/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh uznesenia o rezistencii voči antibiotikám (B8-1218/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o programe na podporu reforiem a zapojenie sa členských štátov (B8-1219/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o zasahovaní Európskej komisie (B8-1221/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o boji proti plytvaniu potravinami (B8-1222/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Bernard Monot. Návrh uznesenia o zrušení hospodárskych sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Ruskú federáciu (B8-1223/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

– Dominique Bilde a Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore nevidiacich a slabozrakých (B8-1225/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o nerovnostiach v hospodárskom rozvoji medzi členskými štátmi Európskej únie (B8-1236/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o emisiách z uhoľných elektrární (B8-1242/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko :

ITRE

– Dominique Bilde, Steeve Briois a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o mechanizme relokácie migrantov (B8-1243/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení kontrolných mechanizmov s cieľom zabezpečiť skutočnú efektívnosť tzv. inovatívnych začínajúcich podnikov v oblasti inovácií a digitalizácie (B8-1244/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane maloletých s cieľom zabrániť ich zmiznutiam (B8-1245/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Konstantinos Papadakis a Sotirios Zarianopoulos. Návrh uznesenia o zákaze dražby obytných a dovolenkových domov a o poskytnutí úľav zamestnancom ako vysoko zadlženej skupine obyvateľstva (B8-1248/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON


10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

– Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
predložené gestorskému výboru: DEVE
stanovisko: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

výbor LIBE

– Smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom na posilnenie dvojstranných obchodných vzťahov a modernizáciu colnej únie (2016/2031(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, EMPL, LIBE


11. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 12. do 15. decembra 2016.


13. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.20 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia