Kazalo 
Zapisnik
PDF 244kWORD 74k
Četrtek, 1. december 2016 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (razprava)
 3.Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 4.Sestava Parlamenta
 5.Slavnostna seja - Tunizija
 6.Čas glasovanja
  6.1.Carinski zakonik Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Datum začetka uporabe: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med EU in Kiribatijem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum med EU in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum med EU in Mikronezijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Sporazum med EU in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Sporazum med EU in Marshallovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o zaščiti osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (glasovanje)
  6.10.Sporazum med ZDA in EU o varstvu osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Vmesni Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Gano *** (glasovanje)
  6.12.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2016 (glasovanje)
  6.13.Predlog spremembe proračuna št. 4/2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (glasovanje)
  6.14.Predlog spremembe proračuna št.5/2016: Izvajanje skepa o lastnih sredstvih (glasovanje)
  6.15.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)
  6.16.Predlog spremembe proračuna št. 6/2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)
  6.17.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 (glasovanje)
  6.18.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize (glasovanje)
  6.19.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru proračuna za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.20.Proračunski postopek za leto 2017: skupni predlog (glasovanje)
  6.21.Razmere v Italiji po potresih (glasovanje)
  6.22.Izjave o interesih komisarjev – smernice (glasovanje)
  6.23.Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju (glasovanje)
  6.24.Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
  6.25.Dostop do energije v državah v razvoju (glasovanje)
  6.26.Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Predložitev dokumentov
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Julian King (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Kinga Gál v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kristina Winberg v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou in Georgios Epitideios.

Govorila sta Seán Kelly in Marek Jurek o postopku "catch the eye" (predsednik je podal pojasnilo).

Govoril je Julian King.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govoril je Ivan Korčok.

Razprava se je zaključila.


3. Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Rolandas Paksas o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda in Ivo Belet v imenu skupine PPE o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans in Ivan Jakovčić o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.24 zapisnika z dne 1.12.2016.


4. Sestava Parlamenta

Ernest Maragall je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 31. decembra 2016.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.

(Seja se je prekinila ob 10.45 zaradi pričetka slavnostne seje.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

5. Slavnostna seja - Tunizija

Parlament se je od 11.00 do 11.30 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora predsednika Republike Tunizije Bejija Caida Essebsija.

°
° ° °

Govorili so Ana Gomes o razmerah v Siriji, Janice Atkinson o vodenju razprave o boju proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti, Doru-Claudian Frunzulică o praznovanju nacionalnega praznika 1. decembra v Romuniji, Marek Jurek o razmerah na Kubi in Seb Dance o mednarodnem dnevu boja proti Aidsu.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Carinski zakonik Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

__[A200949]__ je podala izjavo na podlagi člena __[A200950]__(__[A200951]__) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0457)


6.2. Datum začetka uporabe: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0458)


6.3. Sporazum med EU in Kiribatijem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0459)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Sporazum med EU in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0460)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.5. Sporazum med EU in Mikronezijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0461)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.6. Sporazum med EU in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0462)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.7. Sporazum med EU in Marshallovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0463)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.8. Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o Solidarnostnem skladu Evropske unije: ocena [2016/2045(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0464)


6.9. Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o zaščiti osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložili Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL, o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložile Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström in Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

predlogi resolucij B8-1304/2016 in B8-1305/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1304/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1305/2016

Zavrnjeno


6.10. Sporazum med ZDA in EU o varstvu osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Jan Philipp Albrecht je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0465)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.11. Vmesni Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Gano *** (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gano na drugi strani [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0466)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.12. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0467)


6.13. Predlog spremembe proračuna št. 4/2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2016 za proračunsko leto 2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti zaradi globalne prerazporeditve, podaljšanje EFSI, sprememba kadrovskega načrta agencije Frontex in posodobitev odobritev iz prihodkov (lastna sredstva) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0468)


6.14. Predlog spremembe proračuna št.5/2016: Izvajanje skepa o lastnih sredstvih (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2016 za proračunsko leto 2016: Izvajanje sklepa o lastnih sredstvih št. 2014/335/EU po zaključku postopka njegove ratifikacije in začetku veljavnosti 1. oktobra 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0469)


6.15. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0470)


6.16. Predlog spremembe proračuna št. 6/2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2016 za proračunsko leto 2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0471)


6.17. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0346/2016)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0472)


6.18. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0351/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0473)


6.19. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru proračuna za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0474)


6.20. Proračunski postopek za leto 2017: skupni predlog (glasovanje)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku. Soporočevalca: Jens Geier in Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Zahtevana kvalificirana večina za zavrnitev skupnega predloga)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0475)

Govori

Indrek Tarand (poročevalec) je predlagal naslednjo tehnično spremembo oddelka I (Evropski parlament - Organigram):

Ponovni vpis opombe na strani 1 proračuna iz leta 2015:

"Od tega napredovanje ad personam treh zaposlenih (3 AD 14 v AD 15), ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih."

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2017, je predsednik podal naslednjo izjavo:

"Skupno besedilo, o katerem se je 17. novembra 2016 dogovoril spravni odbor, sta Svet in Parlament sprejela. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2017 je tako končan. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2017 dokončno sprejet."


6.21. Razmere v Italiji po potresih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 in B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1284/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1285/2016

(ki nadomešča B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 in B8-1296/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda in Franc Bogovič v imenu skupine PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini in Eleonora Evi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0476)


6.22. Izjave o interesih komisarjev – smernice (glasovanje)

Poročilo o izjavah o interesih komisarjev – smernice [2016/2080(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0477)


6.23. Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju (glasovanje)

Poročilo o odgovornosti, odškodninah in finančnem jamstvu za naftne in plinske dejavnosti na morju [2015/2352(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0478)


6.24. Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 in B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1310/2016

(ki nadomešča B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 in B8-1324/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská in Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi in Eric Andrieu v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoin Arne Gericke v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk in Pavel Telička v imenu skupine ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0479)

(Predlog resolucije B8-1315/2016 je brezpredmeten.)


6.25. Dostop do energije v državah v razvoju (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000134/2016) ki ga je postavil Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Dostop do energije v državah v razvoju (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Razprava je potekala dne 24. novembra 2016 (točka 12 zapisnika z dne 24.11.2016).

Predlog resolucije B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0480)


6.26. Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog (glasovanje)

Poročilo o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog [2016/2011(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0481)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Razmere v Italiji po potresih - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Poročilo: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Dostop do energije v državah v razvoju - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Nicola Caputo je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Jens Geier - A8-0346/2016 ni delovala.


9. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o družbeno-okoljskem pomenu lova (B8-1183/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zaščiti velikega hrčka (B8-1216/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi izplačila dividend za banke, ki jim primanjkuje kapitala (B8-1217/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o odpornosti na antibiotike (B8-1218/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o programu za podporo reformam in vključenosti držav članic (B8-1219/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o vmešavanju Komisije (B8-1221/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o boju proti odpadni hrani (B8-1222/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Bernard Monot. Predlog resolucije o odpravi gospodarskih sankcij Evropske unije proti Ruski federaciji (B8-1223/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde in Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori slepim in slabovidnim osebam (B8-1225/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Martin. Predlog resolucije o neenakem gospodarskem razvoju v državah članicah Evropske unije (B8-1236/2016)

posredovano

pristojni :

ECON

- Isabella Adinolfi. Predlog resolucije o emisijah elektrarn na premog (B8-1242/2016)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Marine Le Pen. Predlog resolucije o mehanizmu za premestitev migrantov (B8-1243/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vzpostavitvi nadzornih mehanizmov za resnično učinkovita tako imenovana inovativna podjetja v sektorju inovacij in digitalizacije (B8-1244/2016)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o skrbništvu za mladoletnike zaradi preprečevanja izginotij (B8-1245/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Konstantinos Papadakis in Sotirios Zarianopoulos. Osnutek predloga resolucije o prepovedi dražb prve in druge nepremičnine in razbremenitvi prekomerno zadolženih delavskih slojev (B8-1248/2016)

posredovano

pristojni :

ECON


10. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor CONT

- Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
posredovano pristojni : DEVE
mnenje: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

odbor LIBE

- Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo za krepitev dvostranskih trgovinskih odnosov in posodobitev carinske unije (2016/2031(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: AFET, EMPL, LIBE


11. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


12. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. do 15. decembra 2016.


13. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov