Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. detsember 2016 - Strasbourg

6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 14. detsembril 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamise alguskuupäeva osas (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika