Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург

7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000135/2016) зададен от Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Лекарствени продукти за педиатрична употреба, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) зададен от Mady Delvaux, от името на комисията JURI, към Комисията: Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Правна информация - Политика за поверителност